Je rozvoj elektromobility slepou cestou?

Poradenská skupina TPA uspořádala již posedmé konferenci Energy Tomorrow věnovanou v letošním roce zejména energetické efektivnosti, budoucnosti energetického průmyslu a zkušenostem ze zemí střední a východní Evropy. Pozornost účastníků byla věnována např. trendu PPA (Power Purchase Agreement), tedy uzavírání smluv na 100% dodávky energií z obnovitelných zdrojů, který je patrný zejména u velkých firem v západní Evropě jako IKEA, Microsoft, Apple, Philips apod. Inspirativní vystoupení řečníků přinesla ale i některé kontroverzní podněty k zamyšlení. Například podle hlavního řečníka Ingo Stadlera, profesora Kolínské university aplikovaných věd, jsou snahy o vývoj v oblasti skladování elektřiny slepou cestou a rozvoj elektromobility povede v konečném důsledku ke zvýšení emisí CO2.
Konference pořádaná poradenskou skupinou TPA Group proběhla v polovině dubna ve Vídni a zúčastnilo se jí více než 150 hostů z regionu střední a východní Evropy. Přednášející odborníci se věnovali především porovnání podmínek energetické efektivnosti a možností podpory obnovitelných zdrojů v zemích střední a východní Evropy, očekávaným změnám v energetické poptávce do roku 2040 a zkušenostem jednotlivých zemí např. s dotačními projekty spojenými s energetikou a energetickou efektivností.
Právě v této oblasti, tedy v objemech vyčerpaných dotací, Česká republika v porovnání s okolními státy významně zaostává. Johannes Becker z TPA Rumunsko také upozornil, že 85 % z podpory pro renovace objektů a budov směřuje v našem regionu do veřejného sektoru (s ohledem na velmi vysoký podíl financování z dotačních programů), což do značné míry znevýhodňuje soukromý sektor.
Co se týká poptávky po energiích s výhledem do roku 2040, uvedl rakouský federální ministr pro udržitelnost a cestovní ruch Michael Losch, že zatímco v Evropě dojde k poklesu o 200 Mtoe, v Asii je očekáván masivní nárůst. Nejvíce v Indii o více než 1 000 Mtoe a v Číně o téměř 800 Mtoe. V rámci svého vystoupení rovněž zdůraznil, že výrazně jednodušší je uchovávat energetické zdroje (např. biomasu) než uchovávat již vyrobenou energii.
Tématu uchovávání energie se věnoval Ingo Stadler, profesor Kolínské university aplikovaných věd, podle kterého jsou snahy o vývoj v oblasti skladování elektřiny slepou uličkou. Své poněkud kontroverzní tvrzení podpořil poukázáním na vysoké náklady na skladování elektřiny v kontrastu s nízkými náklady na její přepravu. Na rozdíl od tepla, které se naopak snadno 
a levněji skladuje, než přepravuje.
„Profesor Stadler se také zaměřil na aktuální trend - vývoj elektromobility. Poukázal na závěry švédské studie, podle které je produkce CO2 u elektromobilů výrazně větší než u benzínových motorů, pokud se započtou emise CO2 spojené s výrobou baterií. Také zdůraznil kapacitní rizika přenosové soustavy a její budoucí přetížení v lehko představitelné situaci, kdy většina domácnosti zahájí nabíjení svých elektromobilů po návratu domů z práce,“ vyzdvihl Jiří Hlaváč, partner TPA, který zastupoval Českou republiku a dodal: „Příspěvek profesora Stadlera byl v řadě bodů nepopulární až kontroverzní, ale rozhodně nutil k zamyšlení a vyvolal v rámci společenské části konference širokou diskusi.“