Komise zveřejnila zprávu o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělství

Evropská komise zveřejnila první zprávu o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v zemědělství. Ze zprávy vyplývá, že opatření evropských orgánů pro hospodářskou soutěž mohou zemědělcům pomoci získat lepší podmínky při prodeji výrobků velkoobchodníkům a družstvům.
Eurokomisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Tato zpráva oceňuje úsilí, které evropské orgány pro hospodářskou soutěž vyvíjejí v odvětví zemědělství – zejména pokud jde o ochranu zemědělců před jednáním, jež je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, a o zajištění toho, aby zemědělci i spotřebitelé měli z plně otevřeného vnitřního trhu prospěch. Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž.“
Eurokomisař odpovědný za zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan doplnil: „Je mimořádně důležité v rámci politiky zaměřené na trh posílit postavení zemědělců v dodavatelském řetězci. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že právní předpisy v oblasti zemědělství a hospodářské soutěže se snaží dosáhnout spravedlivějších a účinnějších výsledků nejen pro producenty, ale i spotřebitele. Nezapomínejme na to, že zemědělci zaujímají zvláštní místo, pokud jde o právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže. Uznané organizace producentů mohou pomoci posílit jejich postavení v dodavatelském řetězci.“
Evropská pravidla hospodářské soutěže, která zakazují uzavírání dohod o stanovení cen či jiných obchodních podmínek nebo o rozdělení trhů, se vztahují i na výrobu a obchod se zemědělskými produkty. Nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty však obsahuje odchylky od uplatňování těchto pravidel, které se týkají všech nebo některých zemědělských odvětví nebo které řeší zvláštní situace.
Zpráva, kterou Komise zveřejnila, je první se zvláštním zaměřením na uplatňování evropských pravidel hospodářské soutěže v zemědělství.
Na základě zjištění zprávy bude Komise pokračovat v dialogu se zúčastněnými stranami z odvětví zemědělství, jakož i s členskými státy, Evropským parlamentem a Radou, o budoucích politických rozhodnutích týkajících se uplatňování pravidel hospodářské soutěže v tomto odvětví. Komise rovněž zintenzivní monitorování trhu, zejména pokud jde o kolektivní smlouvy, které vnitřní trh rozdělují.
Hlavní zjištění zprávy
Opatření evropských orgánů pro hospodářskou soutěž
a) Šetření v odvětví zemědělství
Evropské orgány pro hospodářskou soutěž provedly v odvětví zemědělství 178 šetření. Více než třetina z nich se týkala zpracovatelů zemědělských produktů. Největší skupinu stěžovatelů tvořili zemědělci.
Téměř polovina všech případů porušení předpisů v oblasti hospodářské soutěže se týkala dohod o cenách. Tyto dohody nejčastěji uzavírali konkurenční zpracovatelé při stanovování velkoobchodních cen (např. u cukru a mouky) nebo zpracovatelé a maloobchodníci za účelem stanovení maloobchodní ceny (např. pro mléčné výrobky, maso či slunečnicový olej). Další protiprávní jednání se týkala dohod o objemu výroby, výměně informací a rozdělení trhů.
Ze zprávy vyplývá, že opatření evropských orgánů pro hospodářskou soutěž pomohla zemědělcům vyjednat lepší podmínky prodeje jejich výrobků. Ve zprávě se konkrétně uvádí několik případů, kdy evropské orgány pro hospodářskou soutěž zastavily a potrestaly praktiky velkoobchodníků, jejichž cílem bylo snížit ceny vyplácené zemědělcům. Tyto orgány také pomohly zemědělcům zlepšit jejich vyjednávací pozici vůči družstvům.
b) Ochrana vnitřního trhu
Jedním z hlavních zjištění zprávy je, že některé členské státy se příležitostně snažily omezit dovoz některých zemědělských produktů z jiných členských států. Několik evropských orgánů pro hospodářskou soutěž vyšetřovalo a zastavilo řadu kolektivních smluv, kdy se například zemědělci v jednom členském státě snažily zabránit prodeji produktů zemědělců z jiných členských států.
Opatření orgánů pro hospodářskou soutěž tak pomohla jak spotřebitelům v členských státech, kde mohlo dojít k omezení dovozu, tak zemědělcům ve všech ostatních členských státech, kteří by byli tímto pokusem o bránění přeshraničnímu prodeji znevýhodněni.
c) Poskytování poradenství a monitorování
Evropské orgány pro hospodářskou soutěž poradily zemědělcům, ostatním hospodářským subjektům i veřejným orgánům, jak vykládat a uplatňovat právní předpisy z oblasti hospodářské soutěže v tomto odvětví – například pokud jde o iniciativy zemědělců týkající se udržitelnosti nebo o zveřejňování cen odvětvovými organizacemi. Evropské orgány pro hospodářskou soutěž také aktivně monitorovaly situaci v zemědělství a prováděly odvětvová šetření týkající se fungování dodavatelského řetězce se zvláštním zaměřením na otázky týkající se například převodu cen v řetězci či rovnováhy vyjednávací síly mezi zemědělci a ostatními úrovněmi řetězce.
Odchylky od pravidel hospodářské soutěže pro organizace producentů a mezioborové organizace
Uznané organizace producentů a uznané mezioborové organizace mohou pomoci posílit pozici zemědělců a přispět ke vzniku efektivnějšího dodavatelského řetězce.
Uznání organizací producentů ze strany vnitrostátních orgánů se široce používá v ovocnářském a zelinářském odvětví, kde se přes tyto organizace uvádí na trh téměř 50 % produkce ovoce a zeleniny. Podobná situace je také v mlékárenském, masném a obilnářském odvětví a ve výrobě olivového oleje. Kromě toho existuje v Unii 128 uznaných mezioborových organizací, které se nacházejí především ve Francii a Španělsku.
Odvětvové nástroje v zemědělství
Zpráva potvrdila, že specifické odvětvové nástroje, které jsou v zemědělství k dispozici, se používají ve prospěch zemědělců a odvětví obecně:
  • V cukrárenském odvětví byla široce uplatňována možnost dohody o mechanismu sdílení hodnoty na dobrovolném základě.
  • Často se také používala opatření ke stabilizaci trhu ve vinařském odvětví.
  • V odvětví výroby sýrů a šunky byla zavedena opatření pro řízení dodávek výrobků s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením.
Souvislosti
Zjištění Komise uvedená ve zprávě vycházejí z informací od vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, členských států a soukromých organizací, jakož i ze studií Komise týkajících se organizací producentů v odvětví olivového oleje, plodin na orné půdě a hovězího/telecího masa a mezioborových organizací.
Zpráva zahrnuje období od 1. ledna 2014 do poloviny roku 2017, pokud jde o odchylky od pravidel hospodářské soutěže v nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, a období od 1. ledna 2012 do poloviny roku 2017 u popisu antimonopolních šetření.
Podle čl. 225 písm. d) nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty musí Evropská komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělství, zejména o provádění článků 209 a 210 a článků 169, 170 a 171 tohoto nařízení. Články 169–171 nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty mezitím zrušilo souhrnné nařízení.
Nový článek 152 nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, který zavedlo souhrnné nařízení z ledna 2018, chrání před uplatňováním pravidel hospodářské soutěže pro uznané organizace producentů a jejich sdružení.
Další informace o odchylkách a antimonopolních šetřeních jsou uvedeny v pracovním dokumentu útvarů Komise, který je přiložen ke zprávě.
Evropská síť pro hospodářskou soutěž zveřejnila v květnu 2012 zprávu o prosazování předpisů na ochranu hospodářské soutěže v potravinářství a sledování trhů ze strany evropských orgánů pro ochranu hospodářské soutěže, která popisuje antimonopolní šetření v období 2004–2011. (26.10.2018)