Kontroly pohonných hmot v roce 2021 odhalily zhoršení u LPG

Česká obchodní inspekce pravidelně vyhodnocuje a předkládá spotřebitelské veřejnosti souhrnné výsledky z kontrolní činnosti zaměřené na jakost pohonných hmot. V roce 2021 odebrala celkem 2 611 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 19 vzorků (0,7 %). V průběhu roku 2021 uložila ČOI zákaz prodeje na 36 412,75 litrů pohonných hmot v hodnotě 830 873 Kč. Oproti roku 2020 došlo k mírnému zhoršení, jelikož v tomto roce, z 2 251 odebraných vzorků pohonných hmot, nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků (0,5 %).
Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2021 zkontrolovala u čerpacích stanic v ČR celkem 2 611 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 19 vzorků, což představuje 0,7 %. Oproti roku 2020, kdy z celkového počtu 2 251 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků (0,5 %), došlo v roce 2021 k mírnému zhoršení jakosti pohonných hmot. Zlepšení jsme přitom zaznamenali u nafty i benzínu, kde při porovnáním se všemi předchozími lety výsledky za rok 2021 vykazují historicky nejmenší množství nevyhovujících vzorků.
Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot v roce 2021 zaznamenali inspektoři ČOI v lednu - 8 vzorků, dále v únoru - 4 vzorky. Naopak v dubnu, červenci, srpnu, říjnu a listopadu nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. 
Česká obchodní inspekce provádí kontroly formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Jedná se o vzorky  - motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85). Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.
Česká obchodní inspekce monitoruje jakost pohonných hmot od 2. pololetí 2001. Z níže uvedených tabulek a grafů je tedy zřejmé, že do roku 2015 docházelo ke zjištění vyššího počtu nevyhovujících vzorků pohonných hmot. Od roku 2015 má jakost pohonných hmot stabilní tendenci.
Z grafu je zřejmé, že v roce 2021 nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot, a to 8 vzorků, byl zjištěn v měsíci lednu.  V měsíci únoru byly zjištěny 4 nevyhovující vzorky, v měsíci červnu a září byly zjištěny 2 nevyhovující vzorky a v měsících březnu, květnu, prosinci 1 nevyhovující vzorek. V ostatních měsících roku 2021 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
Motorové benziny
V roce 2021 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 015 vzorků motorových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnil 1 vzorek. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, což činí 0,1 % z odebraných vzorků příslušného druhu.  Zbývajících 1 014 vzorků motorových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2: 2020 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
Motorové nafty
V roce 2021 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 247 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 8 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy (2 nevyhovující vzorky byly odebrány v měsíci lednu na téže čerpací stanici).
Zbývajících 1 239 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1: 2018 - Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
FAME
V roce 2021 byl odebrán a kontrolován 1 vzorek FAME, který splnil jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 14214+A2: 2019 Kapalné ropné výrobky – Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení.
LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)
V roce 2021 bylo odebráno a kontrolováno celkem 304 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnilo 8 vzorků jakostní požadavky příslušné technické normy, což činí 2,6 % z odebraných vzorků příslušného druhu (4 nevyhovující vzorky byly odebrány v lednu a únoru při opakovaných kontrolních odběrech na téže čerpací stanici v Moravskoslezském kraji a 2 nevyhovující vzorky v měsíci červnu na téže čerpací stanici v Jihočeském kraji). Kontrolované vzorky LPG nevyhověly v jakostním parametru „síra“. Zbývajících 296 odebraných a kontrolovaných vzorků splnilo jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589/Z1: 2021 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.
CNG (stlačený zemní plyn)
V roce 2021 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.
Ethanol E85
V roce 2021 byly odebrány a kontrolovány celkem 4 vzorky pohonné hmoty ethanol E85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy ve zkoušeném ukazateli „voda“ a „tlak par“, což činí 50,0 % z odebraných vzorků příslušného druhu.  Zbývající 2 odebrané a kontrolované vzorky vyhověly jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN EN 15293: 2019 - Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení. Zbývajících 6 vzorků, které předepisuje vyhláška jako minimální počet odebraných vzorků (min. odběr 10 vzorků) se vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepovedlo odebrat. Jedná se o alternativní palivo, které není v současné době tolik využíváno, proto se nabídka tohoto paliva velmi omezila. A vzhledem k uvedené nízké poptávce spotřebitelů dochází k častým zjištění porušení předepsaných požadavků na palivo, jelikož palivo je v nádržích čerpacích stanic skladováno delší čas.
Biopaliva v pohonných hmotách
V průběhu roku 2021 byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1 247 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložky u 2 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 1 015 vzorků a nebylo zjištěno překročení stanovené hodnoty.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2021 uložila v 8  případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na:
► 11 642,00 l motorové nafty v hodnotě  325 528,60 Kč
► 869,00 l motorových benzinů v hodnotě 23 376,10 Kč
► 13 498,75 l LPG v hodnotě 202 886,13 Kč
► 10 403,00 l ethanolu E85 v hodnotě 279 082,70 Kč
Celkové se jednalo o 36 412,75 l pohonných hmot v hodnotě 830 873,53 Kč (4.2.2022)