Návrh z dílny MF přispěje k omezení přeshraničních daňových úniků v Evropské unii

Ministerstvo financí předkládá vládě balíček zákonů, který výrazně posílí mechanismy mezinárodní spolupráce při potírání daňových únikům a agresivního daňového plánování. Právě účinnější boj proti daňovým únikům a agresivnímu plánování patří dlouhodobě mezi klíčové priority Ministerstva financí.
Předloha je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Spojením změn do jednoho zákona sleduje Ministerstvo financí cíl zvýšení přehlednosti daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu.
„Struktury agresivního daňového plánování jsou více a více propracované a využívají pohybu kapitálu a osob v rámci vnitřního trhu. Tomu napomáhá také činnost některých zprostředkovatelů, kteří jsou do těchto obchodů zapojeni. Díky novele správce daně získá informace o činnosti a transakcí těchto subjektů, což mu umožní účinně reagovat na snahy o obcházení daňových povinností a vyhýbání se zdanění vyváděním zisků do zahraničí,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.
Nejvýraznější změny přináší novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která přejímá do českého právního řádu evropskou směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC 6). Předloha zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací o tzv. přeshraničních uspořádáních. Ty se týkají přeshraničních transakcí a činností, jejichž motivem může být získání daňové výhody. Směrnice DAC 6 stanovuje podmínky, za kterých dané uspořádání podléhá oznamovací povinnosti.
„Princip agresivního daňového plánování je založen na přesouvání zisku, který by se jinak vytvářel a byl daněn na našem území, do jurisdikcí s nízkým zdaněním. To vede ke snížení daňového inkasa do veřejných rozpočtů, čímž snižuje prostor pro plnění priorit nejen vládě, ale také obcím a krajům,“ vysvětluje ministryně financí s odkazem na rozpočtové určení daní.
„Sekundárním efektem agresivního daňového plánování je také narušení spravedlivé hospodářské soutěže. Podnikatelé, kteří zvolí některou z metod agresivního daňového plánování, totiž v porovnání s ostatními disponují neoprávněnou konkurenční výhodou, která jim umožňuje účtovat nižší cenu,“ doplňuje ministryně financí.
Novela zákona o daních z příjmů přináší sjednocení používané terminologie týkající se mezinárodních smluv a také drobná technická upřesnění transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. V zákoně o dani z přidané hodnoty se jedná o povinnou implementaci unijního práva a reakci na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, jejichž cílem je primárně jasnější a přehlednější právní úprava daně z přidané hodnoty v oblasti obchodu mezi členskými státy.
„Novela snižuje administrativní zátěž daňovým subjektům, které jsou zapojeny do obchodů mezi členskými státy, a zároveň usnadní sledování toku zboží v Evropské unii v rámci správní spolupráce mezi členskými státy,“ vypočítává výhody ministryně financí. Předloha totiž sjednocuje pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty u po sobě jdoucích dodání v řetězci a pro přemístění zboží za účelem jeho následného dodání. Novela rovněž stanovuje podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a vývozu zboží.
Účinnost novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se navrhuje dnem 1. července 2020. Účinnost ostatních novel zákonů se navrhuje dnem 1. ledna 2020 nebo 1. ledna 2022. (31.5.2019)