Ochranné prostředky pro dýchací cesty vyrobené v České republice nově certifikuje další subjekt, získat osvědčení by tak mělo být rychlejší

Pandemie koronaviru mimo jiné ukázala, že je třeba rychle reagovat na aktuální poptávku osobních ochranných prostředků (OOP). Řada tuzemských výrobců tak začala vyrábět například respirátory, tedy filtrační polomasky k ochraně proti částicím. Proto, aby je firmy mohly uplatnit na trhu, je nutná certifikace. Tedy potvrzení, že produkty splňují ochranné parametry podle platných předpisů. Počet zájemců o toto osvědčení během koronavirové krize významně vzrostl. Proto je důležité, že v České republice v současné době přibyl subjekt, který může nezbytné posuzování shody provádět. Proces zavádění OOP pro dýchací cesty na trh by tak měl být rychlejší.
Od letošního července certifikaci osobních ochranných prostředků pro dýchací cesty nově zajišťuje i zlínský Institut pro testování a certifikaci (ITC Zlín). Potřebné kompetence mu rozšířil Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který jako organizační složka státu spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Stalo se tak po úspěšné notifikaci, k níž došlo ve spolupráci se zástupci Evropské komise.    
„Dosud mohl prostředky pro ochranu dýchacích cest posuzovat a certifikovat pouze Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nárůst zájemců, který souvisel s COVID 19 ukázal, že je třeba i další subjekt, což se ve spolupráci s ÚNMZ podařilo a proces certifikace respirátorů by se tak měl zrychlit,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jeho náměstek Jan Dejl dodává: „Na MPO dlouhodobě podporujeme tuzemské výrobce nejen ochranných prostředků a děláme vše proto, abychom byli co nejméně závislí na dovozu OOP ze zahraničí.“     
ITC Zlín může posuzovat shodu osobních ochranných prostředků pro dýchací cesty s přísnými právními předpisy od 18. července 2020. Platí přitom, že OOP chrání samotné uživatele. Například před povrchovými mechanickými poraněními, poškozením očí, látkami nebezpečnými pro zdraví, škodlivým hlukem nebo před úrazy elektrickým proudem apod. To je samozřejmě rozdíl od zdravotnických prostředků (ZP), které se užívají zejména pro léčebné účely a ochranu pacientů. Zlínská společnost má nyní oprávnění certifikovat jak OOP, tak ZP.    
„Rozšíření kompetencí našeho institutu o prostředky pro ochranu dýchacích orgánů – filtrační polomasky k ochraně proti částicím chápeme nejen jako potvrzení odbornosti našich pracovníků, jejich připravenosti či náš příspěvek k rozšíření kapacit pro posuzování shody osobních ochranných prostředků v ČR. I vzhledem k postavení naší společnosti v evropském systému je s touto vysoce odbornou činností spojena také velká odpovědnost,“ říká generální ředitel Institutu pro testování a certifikaci Jiří Heš a dodává: „Vše samozřejmě souvisí s aktuální akutní potřebou zajistit bezpečnost výrobků uváděných na trh včetně osobních ochranných prostředků. Zejména pak těch určených pro přímý boj s COVID 19 i těch, co pomáhají řešit následky jeho šíření. Je tak logické a naprosto nutné, aby se adekvátně využily dostupné kapacity subjektů, které mají potřebné odborné znalosti.“
Fakt, že se osobní ochranné prostředky před uvedením na trh testují podle stanovených postupů, garantuje ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů. Což je v době koronaviru klíčové, a to nejen v České republice.
Osobní ochranné prostředky by měly být i jedním z témat speciálního semináře zaměřeného na zdravotnické prostředky a související certifikace, který ve spolupráci s MPO uspořádá v úterý 8. září 2020 v Poslanecké sněmovně Výbor pro zdravotnictví spolu s Hospodářským výborem. Účast na odborné akci určené zájemcům o certifikaci i dalším subjektům přislíbili vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček či ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Seminář se má uskutečnit pod záštitou předsedkyně sněmovního zdravotnického výboru Věry Adámkové. (11.8.2020)