Od 1. února začala platit otcovská dovolená

Novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou, platí od 1. 2. 2018. Tatínkové tak mohou od února využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Nástup na otcovskou dovolenou je možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou nelze přerušit. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Z materiálu České správy sociálního zabezpečení
Od 1. února 2018 lze žádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato krátkodobá dávka umožní tatínkům zůstat doma s miminkem po jeho narození. Nastoupit na dávku mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte.
S ohledem na přechodná ustanovení právní úpravy, která novou dávku zavádí, vznikne nárok na otcovskou od 1. února i těm otcům, jejichž dítě se narodilo v období šesti týdnů před tímto dnem, tj. 21. prosince 2017 nebo později. Pokud se tedy dítě narodilo (nebo bylo převzato do péče) dne 21. a 22. prosince 2017, je nutno nastoupit na otcovskou 1. února 2018.
Při pozdějším nástupu by nárok na dávku nevznikl. Pokud se dítě narodilo např. dne 3. 1. 2018, může pojištěnec nastoupit na otcovskou dnem, který určí v období od 1. 2. 2018 do 13. 2. 2018 (tj. v období od zavedení otcovské do šesti týdnů od narození dítěte).
JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO NÁROK NA OTCOVSKOU?
Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.
Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), jenž pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.
Důležité: Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. V zaměstnání je nutné požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou.
PO JAK DLOUHOU DOBU JE OTCOVSKÁ VYPLÁCENA?
Dávka se poskytuje maximálně 1 týden (7 kalendářních dnů) ode dne nástupu na otcovskou. Nástup na otcovskou si otec určí sám v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.
NA ČEM ZÁVISÍ VÝŠE OTCOVSKÉ?
Kalkulačka pro výpočet otcovské je k dispozici na webových stránkách MPSV – viz: www.mpsv.cz/cs/11580.
Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic. DVZ se tedy stanovuje stejným způsobem jako u peněžité pomoci v mateřství.
JAKÉ DOKLADY JSOU POTŘEBA?
Nárok na dávku se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ (tj. obdobný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění). OSVČ budou žádost o otcovskou uplatňovat
po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.
Ze zákona je lhůta zpracování (výplaty) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží kompletní doklady potřebné k její výplatě, která se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.
KOMU NÁROK NA OTCOVSKOU NEVZNIKÁ?
Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění, to znamená, že u otcovské neplyne ochranná lhůta.
Nárok na otcovskou nemají studenti (samotné studium se totiž za dobu pojištění nepovažuje) ani osoby vedené v evidenci úřadu práce. Zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a jejich měsíční zúčtovaný příjem je maximálně 10 000 Kč včetně, nevzniká účast na nemocenském pojištění, tedy ani nárok na otcovskou.
Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do zařízení.
KDE PORADÍ?
Více informací k dávkám nemocenského pojištění s ohledem na konkrétní situaci poskytnou pracovníci OSSZ nebo call centra pro nemocenské pojištění na tel. čísle 800 050 248.