Právníci varují: Novela pandemického zákona otevře cestu k totalitě. K zavření lidí bude stačit SMS zpráva!

Navržené znění novely tzv. pandemického zákona vytváří základ paralelního právního řádu. Zavést má zcela nepřijatelné nástroje omezující základní práva a svobody občanů, dosud zaručené Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána. Má dát ministerstvům zdravotnictví, vnitra a obrany dokonce více pravomocí, než má vláda v době válečného stavu. Podle vládního návrhu má přitom platit navždy. Zástupci Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod varovali poslance a senátory před nevratnými dopady novely tohoto zákona.
„Novela schválená vládou je zcela nepředstavitelným pokusem obejít standardní zákony, včetně ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Vytváří paralelní právní řád, v němž lidé ztratí jakoukoliv právní jistotu, jakoukoliv možnost účinné soudní ochrany. Základní práva a svobody budou omezena více, než za válečného stavu. Naprosto nechápu, jak mohla současná vláda s tímto pokusem zrušit právo, zrušit soudní přezkum a další základní nástroje demokratického právního státu vůbec veřejně vystoupit. Velmi naléhavě proto apelujeme na zákonodárce, aby hlasovali proti přijetí této novely,“ uvádí Tomáš Nielsen, předseda Pro Libertate. Už v minulosti připomínkovali právníci institutu původní znění pandemického zákona, který byl přijat začátkem loňského roku, a poukazovali na jeho protiústavnost. Na svých připomínkách i nadále trvají a důrazně upozorňují, že navrhovanou novelou dojde k jejímu dalšímu prohloubení.
Původně byl pandemický zákon přijímán s tím, že měl reagovat na tehdejší domnělá rizika, a to dočasně. Rizika se přitom nepotvrdila. Nyní, v situaci, kdy v naší zemi naprosto převažuje varianta koronaviru „omikron“, která je epidemiologicky srovnatelná s chřipkovým onemocněním, přichází vláda s návrhem, který jí umožní převzít úplnou kontrolu nad zákony, nad právy a svobodami lidí.
„Vláda přichází s návrhem, který od roku 1989 nemá obdoby. Znamená porušení základních zásad ústavnosti České republiky. Znamená absolutní popření naší suverenity. A směřuje k nahrazení Parlamentu, coby vrcholného zákonodárce, vládou a jejími ministerstvy. Novela je z hlediska ústavního práva prostě nepřijatelná. Členové vlády musí naopak učinit všechny kroky k návratu vlády standardního práva a respektování základních práv a svobod,“ vysvětluje Tomáš Nielsen a dodává: „Po pečlivém prostudování návrhu novely ji nemůžeme hodnotit jinak, než že je skutečně otevřeným krokem k totalitě. Veškerou zákonodárnou moc fakticky převezmou ministerstva zdravotnictví, vnitra a obrany. A lidé ztratí možnost jakékoliv účinné ochrany.
Právníci Pro Libertate v otevřené výzvě upozorňují zákonodárce například na to, že případným přijetím novely dojde k zavedení nového institutu tzv. „příkazu fyzické osobě“. Což bude v praxi znamenat, že lidé mohou být uzavřeni v izolaci či karanténě bez možnosti řádné soudní obrany a dokonce bez naplnění zákonných důvodů pro jejich nařízení. Navíc například i jen doručením SMS zprávy, což je v demokratické společnosti pro omezení osobní svobody zcela nepředstavitelné. Novela zavádí nové možnosti pro omezování práv dětí na základní i další vzdělání se všemi drastickými psychologickými, sociálními i ekonomickými dopady. Je vlastně snahou do budoucna legalizovat nezákonná opatření, která dosud kritizoval i Nejvyšší správní soud. A vláda se tím ani netají. Místo toho, aby ministerstvo zdravotnictví vydávalo zákonná opatření, tak raději prosazuje změnu zákona, aby mohlo v nezákonné praxi pokračovat.
„Návrh novely pandemického zákona směřuje k dosud bezprecedentnímu potlačení práv a svobod, které jsou základem naší demokratické společnosti. Jde ve své protiústavnosti ještě dál, než zákony schvalované minulou vládou. Takovou praxi nelze v demokratickém právním státu tolerovat. Důrazně proto žádáme, aby navrhovaná novela pandemického zákona nebyla přijata a aby jakékoliv zásahy do předpisů o ochraně veřejného zdraví, byly s ohledem na jejich závažnost pro ochranu práv a svobod občanů, podrobeny důkladné odborné diskusi. Novela pandemického zákona je pokusem o odstranění systému dosavadní dělby moci, ochrany ústavních práv,“ uvádí předseda Pro Libertate Tomáš Nielsen. Celý text otevřené výzvy na https://www.prolibertate.cz/2022/01/pravnici-proti-novele-pandemickeho-zakona/. (21.1.2022)