Rok 2019 přináší ve zdravotnictví řadu novinek a změn

Zákonné předpisy účinné od roku 2019
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.
Zavedení nového modelu regulace úhrad zdravotnických prostředků vydávaných pojištěncům na poukaz v reakci na nález Ústavního soudu. Podoba nového systému úhrad je pro systém veřejného zdravotního pojištění finančně únosná, zbytečně nezvyšuje spoluúčast pacientů a zajistí jim tak širokou dostupnost zdravotnických prostředků. 
Novela je účinná od 1. 1. 2019. U dosud hrazených zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019, u zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019. U individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) již od 1. 1. 2019.
Nejčastější otázky a odpovědi zde: https://www.niszp.cz/cs/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz/informace-pro-pacienty
 
Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Novela seznamu zdravotních výkonů například reflektuje připravovanou koncepci změn primární péče, když nově zařazuje výkony podporující screening nádorů kolorekta. Dále zařazuje nový bonifikační výkon pro sestry, které pracují v sociálních službách v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu, nebo zpřesňuje požadavky pro indikaci protonové léčby, aby se tato léčba dostala k potřebným pacientům co nejrychleji. Účinné od 1. 1. 2019.
 
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (Úhradová vyhláška)
Návrh stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2019, které respektuje dohody uzavřené v dohodovacím řízení. Poprvé v historii vznikla na základě dohody všech zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče. Úhradová vyhláška počítá s navýšením příplatku sestrám pracujícím ve směnném provozu o 5 000 korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst o 15 %. Ostatní nelékařský personál, například sanitáři, dostanou na příplatku za směnnost o 2 000 korun navíc, plat jim tedy vzroste o 10 %.
Účinné od 1. 1. 2019. Více zde: www.mzcr.cz/dokumenty/ve-sbirce-zakonu-vysla-uhradova-vyhlaskaktera-je-poprve-vysledkem-dohody-mezi-_16006_1.html
 
Platy zdravotníků
Nařízení vlády týkající se platových tabulek pro zaměstnance ve veřejné sféře, které připravuje MPSV, počítá se 7 % růstem tarifních platů sester, sanitářů a mladých lékařů. Všem sestrám a sanitářům tak vzroste plat v průměru o 2 000 korun měsíčně. Plat mladého lékaře průměrně vzroste o 2 500 korun měsíčně. Kvalifikovaným lékařům (od 14. platové třídy) platy vzrostou o 2 %. V roce 2019 půjde na platy zdravotníků v nemocnicích celkově 6 mld. korun navíc. Účinné od 1. 1. 2019.
 
Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.
Zakotvuje se tzv. lékový záznam pacienta, který umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta, což povede k omezení nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitnímu používání a zajistí vyšší míru bezpečí pacienta. Novela přináší také snížení maximální sankce za nepředepsání elektronického receptu na 300 000 korun. Novela je nyní projednávána v Parlamentu ČR. Předpokládaná účinnost v polovině roku 2019.
 
Novela zákona č. 96/2004 Sb., kterou se mění zákon č. 95/2004 Sb. v bodech, které se týkají aprobačních zkoušek lékařů
Nově budou např. omezeny počty možných opakování zkoušky na čtyři, naopak přibude možnost započtení některých úspěšně složených částí a zkouška bude rozložena do dvou dnů. Předpokládaná účinnost od 1. 1. 2019.
 
Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.
Implementace evropského nařízení o ochranných prvcích s sebou přinese celoevropský model pro zajištění ověřování pravosti balení léčivých přípravků. Posílí se tím bezpečnost legálního dodavatelského řetězce před padělanými léčivými přípravky a tím bude zajištěna dostatečná ochrana pacientů. Předpokládaná účinnost 9. 2. 2019.
 
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.
Implementace evropského nařízení o rtuti dopadá do oblasti úhrad stomatologické péče – upravuje se nárok pojištěnců v oblasti hrazených zubních výplní. Zejména zajistí plnou úhradu zubních plomb z tzv. dozovaného amalgámu a dále pro vybrané skupiny pojištěnců (děti, těhotné a kojící ženy) rozšíří spektrum hrazených zubních výplní. Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.
 
Prováděcí právní předpisy k zákonu o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta č. 95/2004 Sb.
Prováděcí předpisy budou upravovat zkušební řády a složení zkušebních komisí pro 4 typy zkoušek postgraduálního vzdělávání (základní kmen, atestace, nástavba, funkční kurz) pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a v souvislosti s tím budou stanoveny i úhrady za nové typy zkoušek, tj. za zkoušku po základním kmeni a zkoušku funkčního kurzu. Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.
 
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
Cílem je stanovit obsah a rozsah vzdělávání ve dvou farmaceutických kmenech: v lékárenském a technologicko-laboratorním. Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.
 
Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
Cílem je stanovit činnosti, které může lékař samostatně vykonávat po ukončení vysokoškolského vzdělání, tj. nabytí odborné způsobilosti. Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.
 
Novela vyhlášky o hlukovém mapování č. 523/2006 Sb.
Touto novelou vyhlášky, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě, se implementuje Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES. Novela bude mít vliv na zpracování strategických hlukových map v r. 2022. Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.
 
Novela Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu (aktualizovaná směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc na Letišti Václava Havla Praha).  Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.
 
Novela Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb (aktualizovaná směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc ve zdravotnickém zařízení). Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.
 
Nová Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (nová směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc nad rámec situací, které jsou řešeny výše uvedenými směrnicemi). Předpokládaná účinnost 1. Q 2019.
 
Legislativní změny podmínek ochrany zdraví při práci v návaznosti na nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Předpokládaná účinnost 3. Q 2019.
 
Novela zákona č. 258/2000 Sb., kterou se adaptuje do českého práva nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. Předpokládaná účinnost prosinec 2019.
 
Další opatření účinná od roku 2019
Cenové rozhodnutí pro stomatologii
Toto nové cenové rozhodnutí reguluje některé stomatologické výrobky, které jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o následující výrobky: korunka plášťová celokovová preparace do ztracena (osoby starší 18 let, osoby do 18 let); korunka plášťová celokovová, preparace schůdková (osoby starší 18 let, osoby do 18 let); korunka plášťová z plastu, preparace schůdková (osoby starší 18 let, osoby do 18 let); celková náhrada horní (osoby starší 18 let, osoby do 18 let); celková náhrada dolní (osoby starší 18 let, osoby do 18 let). Účinné od 1. 1. 2019.
 
Cenová regulace léčivých přípravků
Po šesti letech dochází ke změnám cenové regulace léčiv, která jsou částečně či plně hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zároveň vstoupí v účinnost též nové cenové rozhodnutí stanovující seznam skupin léčivých přípravků, které nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny. Cenový předpis i cenové rozhodnutí jsou již zveřejněny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR zde: www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/cenove-rozhodnuti-1/19/far_16490_1953_3.html. Účinné od 1. 1. 2019. Více zde: www.mzcr.cz/dokumenty/novinky-v-oblasti-cenove-regulace-leciv-pro-rok-2019_16561_1.html
 
Cenový předpis regulace zdravotnických prostředků
Tento cenový předpis stanoví obecná pravidla cenové regulace hrazených zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz. Jeho účinnost se očekává v závislosti na průběhu procesu jeho přijímání, a to buď od 1. 1. 2019 nebo v průběhu měsíce ledna či února.
 
Metodika dotačního řízení pro rok 2019
Od 1. 1. 2019 bude platná tato metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání pro rok 2019.
 
Vzdělávací programy specializačního vzdělávání
V průběhu roku 2019 budou v oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v návaznosti na provedenou novelu nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, aktualizovány stávající vzdělávací programy či vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání.
 
Kvalifikační standardy přípravy na výkon nelékařských zdravotnických povolání
V průběhu roku 2019 budou vydány kvalifikační standardy přípravy na výkon jednotlivých nelékařských zdravotnických povolání, v nichž budou specifikovány podrobněji minimální požadavky na studijní program vysoké školy nebo vzdělávací program vyšší odborné školy v daném oboru vzdělávání.
 
Seznamy automaticky uznávaných diplomů
V průběhu roku 2019 v návaznosti na vývoj vyjednávání dohody o vystoupení Spojeného království z EU může být aktualizováno sdělení č. 275/2007 Sb., obsahující seznamy diplomů mimo jiné pro všeobecné sestry a porodní asistentky v rámci EU automaticky uznávané; aktualizace bude provedena v případě nesjednání dohody o vystoupení Spojeného království z EU.
 
Národní zdravotnický informační portál
Ministerstvo zdravotnictví pracuje na vzniku portálu pro občany, který nabídne ověřené informace z oblasti zdravotnictví pro širokou veřejnost (ordinační hodiny, informace o očkování, preventivních prohlídkách, screeningy, prevence nemocí atd.). Spuštění 1. Q roku 2019.
 
Novinky v Seznamu zdravotních výkonů od roku 2019
Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku
Od roku 2019 je do Seznamu zdravotních výkonů zařazen nový ošetřovací den včetně podmínek pro jeho vykazování, který pacientům s poškozením mozku zajistí všechny potřebné diagnostické a léčebně rehabilitační postupy nutné k dosažení maximálních rehabilitačních cílů.
  • Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře
  • Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním
  • Management kolorektálního screeningu
  • Kolorektální screening – analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici
  • Signální výkon – stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález negativní
  • Signální výkon – stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález pozitivní
  • Kvantitativní stanovení krve ve stolici na analyzátoru
Od roku 2019 je do Seznamu zdravotních výkonů zařazeno několik výkonů, které souvisí úzce s připravovanou koncepcí změn primární péče (reforma primární péče). Konkrétně se jedná o zařazení výkonů pro předání pacienta do péče praktického lékaře onkologem po skončení primární onkologické léčby a také výkonů pro podporu „Standardu při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice“. Více zde: www.mzcr.cz/dokumenty/dohoda-onkologu-s-praktickymi-lekari-a-mz-crvylecene-onkologicke-pacienty-budo_16139_3801_1.html
 
Výplň stálého nebo dočasného zubu
V rámci Evropské unie platí nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení č. 1102/2008. Na základě článku 10 tohoto nařízení bude v členských státech EU od 1. 1. 2019 možné používat dentální amalgámy pouze v dozované formě a použití v nedozované formě bude zakázáno. Použití dozované formy u dětí do 15 let věku, u těhotných a u kojících žen je zakázáno nařízením EU již od 1. 7. 2018. S ohledem na to není možné, aby z veřejného zdravotního pojištění byly nadále hrazeny zubní výplně z nedozovaného amalgámu, jak je stanoveno v současné době. S tím souvisí také připravovaná novela zákona č. 48/1997 Sb., která je v současné době projednávána Parlamentem ČR jako sněmovní tisk č. 172 a jejímž obsahem je zejména adaptace zmíněného nařízení EU.
 
Bonifikační výkon za práci sestry v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu
Nový výkon v rámci úhrad zohledňuje a bonifikuje práci všeobecných sester v pobytových zařízeních sociálních služeb. Tento výkon bonifikuje práci všeobecné sestry v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu v době pracovního volna nebo pracovního klidu. Oprávnění k jeho vykazování budou mít pobytová zařízení sociálních služeb, která zajišťují přítomnost všeobecné sestry v třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. (27.12.2018)