Výzva k předkládání žádostí na pozice externích hodnotitelů/hodnotitelek do OP PIK v programech PO1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 21.12.2020 výběrové řízení na pozice externích hodnotitelů/ek pro vypracování odborných externích posudků projektů v programech Prioritní osy 1 (PO1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK).
Žádosti o status externí/ho hodnotitelky/e jsou podávány pouze prostřednictvím portálu externí/ho uživatelky/e IS KP14+ monitorovacího systému MS2014+, viz https://mseu.mssf.cz. Žádost o status externí/ho hodnotitelky/e je možné podat pouze v období příjmu žádostí a je ji nutné podepsat s využitím kvalifikovaného elektronického certifikátu. Postup registrace a přihlášení pro žadatele/ky o status externí/ho hodnotitelky/e bude zveřejněn zároveň s touto výzvou.
Uchazeč/ka o zařazení do databáze externích hodnotitelů/ek PO1 OP PIK musí splňovat tyto požadavky:
► je bezúhonný/á (bezúhonnost se dokládá u vybraných uchazečů/ek k podpisu Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti, a to výpisem z trestního rejstříku ne starším 3 měsíce);
► dosáhl/a vysokoškolského vzdělání (preferovaně technického zaměření) s praxí minimálně 10 let nebo středoškolského vzdělání s praxí minimálně 15 let;
► má prokazatelné znalosti problematiky příslušného oboru a programu/programů Prioritní osy 1 OP PIK, pro který má zájem provádět expertní posouzení; výhodou jsou zkušenosti v oblasti hodnocení projektů financovaných z fondů EU nebo zkušenosti s projektovým řízením;
► bude zaregistrován/a ve stanoveném termínu v IS KP14+;
► disponuje platným osobním kvalifikovaným certifikátem (využití k elektronickému podpisu v IS KP14+); předložil/a vyplněný formulář strukturovaného životopisu, který je součástí této výzvy;
úspěšně absolvuje školení zajišťovaná Řídicím orgánem, který rozhoduje o rozsahu a formě jednotlivých školení.
Nábor externích hodnotitelů/ek, arbitrů/arbitryň pro OP PIK je dvoukolový. Prvním kolem náboru je elektronická registrace prostřednictvím registračního formuláře a následně posouzení, zda uchazeč splňuje specifikované požadavky na hodnotitele/ky. Uchazeči/ky, kteří/ré požadavky splní, budou školeni v oblasti metodiky, pravidel a obsahu jednotlivých Výzev OP PIK.
Prioritní osa 1 zahrnuje následující programy podpory:
Inovace, Aplikace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Služby infrastruktury, inovační vouchery a Proof of Concept.
Pro úspěšné podání přihlášky do výběrového řízení je nutné:
Registrovat se do IS KP14+ přes https://mseu.mssf.cz a následně jeho prostřednictvím vyplnit a podat žádost o status hodnotitele/ky v modulu Hodnotitel/ka IS KP14+ lze v období od 21. 12. 2020 do 2. 2. 2021 do 14:00 hod.
Řídicí orgán OP PIK provede následně posouzení předložených žádostí, znalostí a zkušeností uchazečů/ek a vybraným uchazečům/uchazečkám předloží návrh na uzavření Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti.
V rámci vyplněného životopisu uchazeč/ka volí maximálně 4 oblasti CZ-NACE, ve kterých disponuje relevantními znalostmi a odborností. Životopis uchazeč/ka vloží do IS KP14+ (záložka Dokumenty).
Hodinová sazba pro hodnocení projektu je 550,- Kč, max. limit pro hodnocení žádosti o podporu je předpokládán mezi 9 a 15 hodinami na projekt dle velikosti projektu.
Uchazeč/ka podáním žádosti stvrzuje, že si není vědom/a osobních, profesních či jiných vazeb, které by při výkonu výše uvedené pracovní činnosti znamenaly střet zájmů.
Případné dotazy můžete zaslat prostřednictvím e-mailu na následující kontakty:
Mgr. I. Haringová –haringova@mpo.cz;
Mgr. M. Štefl – stefl@mpo.cz.
Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Upozornění: Vzhledem k tomu, že proces registrace se sestává z několika kroků, včetně lhůty potřebné pro zaslání aktivačního kódu, doporučujeme neodkládat registraci na poslední den otevření výzvy. Na dotazy, připomínky a případné problémy s registrací nebude brán po ukončení výběrového řízení zřetel. (22.12.2020)