Zákaz prodeje látek, z nichž lze vyrobit výbušniny, byl v minulém roce porušen 42krát

Česká obchodní inspekce kontrolovala v minulém roce dodržování zákona, který obchodníkům ukládá zákaz prodeje některých chemických látek, z kterých by bylo možné vyrobit výbušniny, bez registrace nebo povolení. V roce 2018 uskutečnila 256 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 42 případech.
ČOI provedla v průběhu roku 2018 kontroly zaměřené na plnění povinnosti plynoucí ze zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin. Jedná se o určité chemické látky, které do nedávné doby byly na trhu Evropské unie volně přístupné a bylo možné z nich „podomácku“ vyrobit výbušniny. Na úrovni Evropské unie se na problematiku prekurzorů výbušnin vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání a v ČR zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin. Hlavním cílem těchto právních předpisů je snížit riziko případných teroristických útoků, při kterých by byly použity výbušniny vyrobené nelegálně z dostupných chemikálií, nebo z výrobků tyto látky obsahující. Nařízení omezuje osobám z řad široké veřejnosti volný přístup k těmto látkám. Nařízení se týká vztahu mezi výrobci či prodejci prekurzorů výbušnin na jedné straně a osob z řad široké veřejnosti na straně druhé.
Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona o prekurzorech výbušnin ve 42 případech. Celkově bylo porušení právních předpisů zjištěno při 77 kontrolách.
Zjištěné nedostatky
Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin, byl porušen ve 42 případech:
 • ve 22 případech byl porušen § 2 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, který stanoví, že prekurzory výbušnin, podléhající omezení, mohou být osobám z řad široké veřejnosti zpřístupněny a mohou být jimi drženy či používány jen na základě registrace v případech uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013
 • ve 12 případech se prokázalo porušení § 8 odst. 3 tohoto zákona ukládající hospodářskému subjektu povinnost zpracovávat údaje v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013
 • v 6 případech byl porušen § 6 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, který stanovuje, že hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí evidovat každé zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na základě povolení, a to včetně čísla povolení a průkazu totožnosti osoby z řad široké veřejnosti
 • ve 2 případech byl porušen § 6 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, kdy hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí ověřit platnost povolení podle čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013
Další porušení právních předpisů bylo zjištěno v 67 případech. Z toho zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 47 případech:
 • v 10 případech šlo o porušení § 12, kdy prodávající nesplnil povinnost spotřebitele informovat o ceně prodávaného výrobku v souladu s cenovými předpisy, zřetelným označením výrobku cenou či informaci o ceně výrobku jinak vhodně zpřístupnit
 • v 10 případech byl porušen § 16 odst. 1, neboť prodávající na žádost spotřebitele nevydal doklad o zakoupení výrobku
 • v 9 případech došlo k porušení § 3 odst. 1 písm. a, c, d, upravující dodržování správné míry, hmotnosti nebo množství při prodeji výrobků, též účtování a zaokrouhlování cen při platbě a používání ověřených měřidel
 • v 5 případech byl porušen § 14 odst. 1, kdy nebyl spotřebitel informován o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR)
 • ve 3 případech došlo k porušení § 9 odst. 1 vymezujícího informační povinnosti prodávajícího včetně případného přiložení písemného návodu
 • ve 2 případech se jednalo o porušení § 11, který prodávajícímu stanovuje povinnost uvádět informace o výrobku v českém jazyce
 • ve 3 případech došlo k porušení § 13, kdy prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace
 • ve 3 případech pak bylo v rámci kontrol zjištěno porušení § 8, který zakazuje nabízet a prodávat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví
 • ve 2 případech došlo k porušení § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, který se týká klamavého konání
Dále ve 20 případech došlo k porušení jiných právních předpisů.
 Uložená opatření a jejich struktura
Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila v roce 2018 celkem 84 pokut v hodnotě 490 500 Kč.
Kontrolní akce potvrdila, že u některých obchodníků stále přetrvávají nedostatky ve vedení příslušné evidence či nedostatky v registraci osob nakupujících sledované prekurzory výbušnin. Dále se jedná o  oblast zvýšené pozornosti ze strany orgánů Evropské unie, která se tak snaží řešit problematiku nabídky a prodeje vysoce rizikových látek. Česká obchodní inspekce bude v dosavadní kontrolní praxi pokračovat i v roce 2019 a tuto oblast trhu nadále sledovat. (11.3.2019)