Změna výplaty důchodů klientům s bydlištěm na Slovensku od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změně režimu výplat důchodových dávek klientů s bydlištěm ve Slovenské republice a k významnému zjednodušení postupů pro klienty. Podmínkou pro výplatu i nadále zůstává řádně vyplněný formulář Potvrzení o žití, ale jeho zaslání postačí pouze 1x ročně.
Klienti s pravidelnou měsíční výplatou důchodu:
V současném režimu je výplata zajišťována měsíčně, ověřování žití probíhá 4x ročně prostřednictvím formuláře „Potvrzení o žití“, který je z ČSSZ vysílán v měsících únor, květen, srpen a listopad.
Nově bude ověřování žití probíhat pouze 1x ročně, formulář Potvrzení o žití bude z ČSSZ vysílán vždy v únoru. Lhůta pro vrácení vyplněného tiskopisu s úředně ověřeným podpisem je 30 kalendářních dnů. Pokud tiskopis nebude v požadované lhůtě vrácen, zašle ČSSZ urgenci. Pokud ani poté nebude tiskopis do 30 dnů vrácen, ČSSZ výplatu důchodu pozastaví. Výplata bude obnovena po zaslání řádně vyplněného a ověřeného tiskopisu.
Klienti se zavedenou pravidelnou výplatou důchodu budou u této změně informováni dopisem expedovaným z ČSSZ v únoru 2022 spolu s formulářem Potvrzení o žití.
Klienti s nepravidelnou výplatou důchodu:
Stávající výplaty důchodu probíhají v termínech určených časovými intervaly zasílání formuláře Potvrzení o žití klientem, a to zpětně.
Nově bude změněn uvedený režim nepravidelných výplat na režim pravidelných měsíčních výplat důchodů s ověřováním žití pouze 1x ročně v únoru daného kalendářního roku.
Pro přechod z nepravidelného režimu výplat na pravidelný s účinností od 1. 1. 2022 je nutné, aby ČSSZ vyplatila splátky důchodu do konce roku 2021. Ze strany klientů je proto nutné zaslat ČSSZ formulář Potvrzení o žití v prosinci 2021 s úředním ověřením vlastnoručního podpisu v témže měsíci. Pokud ČSSZ obdrží formulář v některém z následujících měsíců, změní režim výplaty na měsíční až od nejbližšího možného termínu po obdržení formuláře Potvrzení o žití.
Počínaje rokem 2022 bude klientům pro účely výplaty důchodu v daném kalendářním roce formulář Potvrzení o žití zasílán vždy z ČSSZ jednou ročně v únoru. Odpadá tedy zasílání Potvrzení o žití klientem v jím určených časových intervalech.
Klienti se zavedenou nepravidelnou výplatou důchodu jsou o této změně informováni též dopisem expedovaným z ČSSZ v listopadu 2021.
Více informací naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení v sekci Podmínky pro výplatu důchodu do zahraničí a části Změna výplaty důchodů klientům s bydlištěm na Slovensku od 1. 1. 2022. (16.11.2021)