30 let ekologické energetiky: přes 5000 zrekultivovaných hektarů, téměř 11 milionů vysázených stromů a 146 druhů ptáků. Ropák vyhynul

Ekologizace energetiky po sametové revoluci znamenala i výrazně lepší hospodaření s pozemky po bývalých uhelných dolech a u uhelných elektráren. Zatímco od sedmdesátých let do roku 1989 zrekultivovaly Severočeské doly jen 644 hektarů, od té doby to bylo 5174 hektarů. Další velké plochy byly zvelebeny v okolí uhelných elektráren. Na rekultivovaných plochách nyní žije 420 druhů rostlin, 146 druhů ptáků a téměř 50 druhů savců, obojživelníků a plazů. Bohužel ale mezitím jeden druh vyhynul: kdysi slavný a v okolí elektráren hojný ropák se už v severních Čechách nevyskytuje.
Ropák bahnomilný byl hlavním hrdinou filmu Ropáci Jana Svěráka z roku 1988, který získal pro své tvůrce Studentského Oscara. Tento imaginární severočeský lachtan si liboval ve znečištěném prostředí, pil naftu, živil se umělou hmotou a uhlím. Miloval kouř a koupele v odkališti.
Film se natáčel přímo na odkališti Elektrárny Tušimice, které dnes ale vypadá úplně jinak. Ropák se tu už nevyskytuje, zato se tu velmi dobře daří řadě dalším živočichům, tentokrát už skutečným. Entomologové zejména oceňují výskyt ohroženého motýla okáče metlicového, pro kterého zde správnou kvalitu porostu udržuje několik set ovcí.
„Přístup k ekologii se za posledních 30 let velice změnil a je to správně. Kdysi bylo hlavní prioritou pouze těžit uhlí a vyrábět, protože elektřiny bylo málo. Vypínání elektřiny nebo uhelné prázdniny byly běžné věci. Lidé samozřejmě lepší prostředí k životu chtěli, ale v médiích se tato témata neobjevovala. Lidem na severu se vyplácely příspěvky, kterým se říkalo pohřebné. Peníze měly kompenzovat poškozování zdraví,“ komentuje radikální změnu v energetice člen představenstva ČEZ a ředitel divize klasická energetika Ladislav Štěpánek.
5818 rekultivovaných hektarů
Změna je vidět i přímo v okolí elektráren a dolů. Zatímco od sedmdesátých let do roku 1989 zrekultivovaly Severočeské doly jen 644 hektarů, od té doby to bylo 5174 hektarů.  Souhrnně doly zrekultivovaly 5818 hektarů pozemků, což se rovná ploše o rozměru 1300 Václavských náměstí v Praze, více než 8000 fotbalových hřišť nebo téměř 38 000 hokejových kluzišť.  
Rekultivované plochy s množstvím lesů a vodních ploch předurčují nyní severní Čechy k tomu, aby se proměnily ve vyhledávanou rekreační a turistickou oblast. Cíle obnovy krajiny jsou ale mnohem širší. Dokončené rekultivace vytvářejí v severních Čechách stovky hektarů volných pozemků, což je velmi dobrá zpráva pro podnikatele, developery, urbanisty a architekty, které trápí nedostatek zastavitelných ploch v lokalitách napojených na infrastrukturu a významné dopravní uzly. Rekultivace, revitalizace a resocializace oblastí bývalých dolů a elektráren tak mají význam nejen pro život obyvatel na Ústecku, ale i klíčovou funkci pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. Na rekultivované Střimické výsypce u Mostu bylo například postaveno nové letiště, které se stalo součástí příměstské zóny. U nově vytvořeného Jezera Barbora zas vznikla zahrádkářská kolonie a vodní plocha slouží jako výcvikové středisko potápěčů.
Od založení Severočeských dolů v roce 1994 jsme do rekultivací investovali 6,7 miliardy korun a dalších více než 11 miliard korun plánujeme vynaložit do roku 2060,“ vysvětluje generální ředitel Severočeských dolů Ivo Pěgřímek.
11 milionů stromů
Cílem rekultivací, které navazují na základní sanace území, je obnova přirozené rovnováhy krajiny. Soubor rekultivačních prací zahrnuje práce jak technického charakteru (zemní a stavební práce), tak i biologického (agro-cyklus, lesní výsadba, zatravnění a následná pěstební péče). Rekultivace jsou tří základních typů:
- zemědělské (výsledkem je orná půda, louky, pastviny, sady, vinice)
- lesnické (výsledkem jsou lesy účelové a hospodářské, doprovodná zeleň)
- vodohospodářské (výsledkem jsou vodní plochy, vodní toky a mokřady)
„Co nás zejména těší je, že se na rekultivovaná území vrací život. Rostliny a živočichové zde mají potřebný klid, protože se jedná o území opuštěná člověkem. Dokonce u nás můžeme nyní nalézt chráněné a ohrožené druhy, které zde byly dříve vzácné. Naší největší chloubou je slavík modráček, který hnízdí v jezírcích na místě bývalé skrývky,“ prozrazuje Pěgřímek. „Jsme také velmi aktivní ve výsadbě stromů. Už jsme vysadili téměř 11 milionů sazenic.“
Podle expertů z České zemědělské univerzity (ČZU) se na rekultivovaných územích vyskytuje 420 druhů rostlin, 146 druhů ptáků, 30 druhů savců a 17 druhů obojživelníků a plazů. Nad rekultivovanými plochami létá i 50 druhů motýlů, druhů bezobratlých jsou tu řádově tisíce.
Partneři ČEZ a SD při rekultivacích:
- Česká zemědělská univerzita v Praze
- Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Praha
- Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Opočno
- Mendelova zemědělská univerzita v Brně
- Botanický ústav AV ČR v Praze
- ECO Consult PONS, s. r. o.
Celková bilance vynaložených prostředků na rekultivace Severočeské doly:
od vzniku společnosti v roce 1994 do roku 2018: 6,7 mld. Kč
výhled do roku 2060 (stávající limit): 11,2 mld. Kč
Rekultivace se týkají plochy téměř 140 km2:
dokončené:                                                 5818 ha
rozpracované:                                             1693 ha
připravované v období 2020 – 2060:          5795 ha
(15.11.2019)
Obr. Odkaliště Elektrárny Počerady snímek z roku 1991 a dnes