300 tisíc pro rodiny s dětmi! Sněmovna podpořila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku

Poprvé po 12 letech se zvýší rodičovský příspěvek. Poslanci schválili návrh MPSV na jeho skokové navýšení o 80 tisíc Kč. Rodiny, které příspěvek aktivně pobírají, budou mít od příštího roku nově nárok na celkem 300 tisíc Kč a v případě vícerčat dokonce 450 tisíc Kč. Schválený návrh vychází vstříc i rodinám, které potřebují sladit pracovní a rodinný život. Zvyšuje jim měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči na dvojnásobek (ze 46 na 92 hodin), aniž by přišly o rodičovský příspěvek. Novelu nyní posoudí Senát.
„Jsem ráda, že poslanci navýšení rodičovské podpořili. Pro rodiny tak snad končí období nejistoty,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Přehled pozměňovacích návrhů (dále jen PN):
SD 3320 – PN poslance Chvojky – pozitivní stanovisko MPSV
Pozměňovací návrh umožňuje přepočítání rodičovského příspěvku při úmrtí jednoho či více dětí z vícerčat. Dnes se totiž stává, že při takové tragédii dojde k přepočítání rodičovského příspěvku. Rodina, která již vyčerpala nárok na jedno dítě, tedy 220 tisíc, se tak najednou ocitne bez finanční podpory státu a to bez ohledu na to, že stále pečuje o malé dítě a s podporou počítala. Návrh tak dovoluje tak reagovat na citlivou a nepředvídatelnou situaci v rodině. Dává totiž úřadům pravomoc individuálně posuzovat a reagovat na konkrétní případy.
SD 3301 – PN poslankyně Richterové – negativní stanovisko MPSV
Návrh zvyšuje maximální měsíční hranici pro ty, kterým nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ, nebo byl příliš nízký, ze 7600 Kč na 10 tisíc Kč. Pozměňovací návrh bude stát dalších 1,3 mld. Kč ročně.
SD 3463 – PN poslankyně Pastuchová – negativní stanovisko MPSV
Cílem tohoto návrhu je odstranit trvalý pobyt z podmínek nároku na příspěvek na bydlení. MPSV se záměrem pozměňovacího návrhu souhlasilo. Návrh má závažné legislativně-technické nedostatky. Odstraňuje totiž podmínku trvalého pobytu, ale nenahrazuje ji podmínkou užívání bytu. Vztah ke konkrétnímu bytu se tak z legislativního textu zcela vytratil.
SD 3336 – PN poslance Bauera – negativní stanovisko MPSV
Pozměňovací návrh počítá s rozšířením navýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s dětmi do 4 let. Kopíruje tedy původní návrh MPSV, který však nezískal podporu hnutí ANO a KSČM. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 proto chybí na tuto variantu finanční prostředky.
SD 3259 – PN poslankyně Golasowské
Pozměňovací návrh počítá s rozšířením navýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s dětmi do 4 let. Kopíruje tedy původní návrh MPSV, který však nezískal podporu hnutí ANO a KSČM. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 proto chybí na tuto variantu finanční prostředky. Návrh má vážné legislativně-technické nedostatky a je nerealizovatelný. Zavádí jednorázovou výplatu zvýšené dávky i zpětně, nestanovuje ale, jak by se měl celý proces uskutečnit.
SD 3300 – PN poslance Martínka – negativní stanovisko MPSV
Pozměňovací návrh chce rozšířit nárok i pro ty, kteří rodičovský příspěvek již vyčerpali, ale zároveň mají dítě mladší 4let. Kopíruje tedy původní návrh MPSV, který však nezískal podporu hnutí ANO a KSČM. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 proto chybí na tuto variantu finanční prostředky. Návrh zavádí degresivní výpočet celkové částky ve vztahu k věku dítěte. Návrh obsahuje legislativní chyby, protože upravuje nárok na částku 80 tisíc korun, ale je napsán tak, že rodiny se staršími dětmi rodiny nebudou mít nárok na celou tuto částku a dostanou jen poměrnou část.
SD 3336 – poslankyně Adamová Pekarová – negativní stanovisko MPSV
Pozměňovací návrh upravuje předpisy veřejného zdravotního pojištění, ve kterých se rozšiřuje okruh osob, za které platí pojistné stát i na prarodiče pečující o dítě do 7 let věku nebo dvě děti do 15 let věku. Jedná tedy o úpravu v gesci Ministerstva zdravotnictví, která nesouvisí se zákonem o státní sociální podpoře, jde o takzvaný přílepek.
SD 3469 – PN poslankyně Richterové – negativní stanovisko MPSV
Pozměňovací návrh upravuje podmínky nároku na příspěvek na bydlení. V tomto návrhu je zachována podmínka trvalého pobytu a nově se doplňuje podmínka užívání bytu. V případě pochybností, že daná osoba v nahlášeném bytě nežije, lze provést místní šetření a z okruhu ji následně vyloučit. Je zde však nesprávně použit pojem „skutečný pobyt“, který nesouvisí s trvalým pobytem, ani s užíváním bytu. Dávky na bydlení nestojí jen na okruhu společně posuzovaných osob. Návrh tak nedostatečně dohlíží důsledky navrhovaných změn, je nekoncepční.
SD 3298 – PN poslankyně Richterové – negativní stanovisko MPSV
Pozměňovací návrh zavádí pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku na měsíční bázi a to na základě stejných proměnných, které jsou používány pro valorizaci důchodů. Z hlediska rodičovského příspěvku je ale takové nastavení valorizace nelogické. Rodičovský příspěvek totiž není pojistná dávka. Zatímco důchod je přiznán jednorázově, rodičovský příspěvek lze ukončit a pak znovu obnovit a to i opakovaně. Pokud se tedy bavíme o valorizaci ke dni vzniku nároku na dávku, u důchodů k tomu dojde pouze jednou ročně, zatímco u rodičovského příspěvku k tomu může docházet opakovaně při znovu podání žádosti. PN navíc by zavedl několikatisícové rozdíly mezi rodinami s dětmi narozenými v rámci jednoho roku. Navíc případné zhoršení ekonomické situace ČR by vedlo ke snížení rodičovského příspěvku. Návrh je navíc napsán v rozporu s legislativními zvyklostmi a je nesrozumitelný.
SD 3299 – PN poslankyně Richterové – negativní stanovisko MPSV
Návrh zvyšuje maximální hranici měsíčního čerpání příspěvku, pro ty, kterým nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ, nebo byl příliš nízký – tedy jednoduše řečeno pro ty, kteří před narozením dítěte nepracovali, na jednu třicetinu celkové částky. Navrhovatelka argumentuje zejména návratem do práce a tím, že vlivem prodloužení celkové doby pobírání rodičovské přesáhneme ochrannou lhůtu v zaměstnání po dobu 3 let. Ochranná lhůta 3 let se ale vztahuje na zaměstnance, tedy pracující, kterých se tento návrh na zvýšení maximální hranice 7600 Kč netýká. Celý návrh je tedy založen na chybné úvaze. Pozměňovací návrh by navíc znamenal další zvýšení výdajů státního rozpočtu, a to o dodatečných 1,3 mld. Kč ročně. Navíc je postavený na nepravdivé tezi. (MPSV 6.11.2019)