9 ze 17 modelů elektrických hraček u kontroly neprošlo

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní akce zaměřené na kontrolu bezpečnosti elektrických hraček. Do mezinárodní akce se zapojilo 15 evropských států. ČOI v rámci tohoto projektu odebrala 17 modelů hraček a 9 z nich bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. Celkové výsledky pak potvrdily, že se na trhu EU nacházejí ve velké míře elektrické hračky, které stávajícím požadavkům platných předpisů nevyhovují. Výrobci hraček v mnoha případech nerespektují požadavky na limitní hodnoty konkrétních chemických prvků použitých při výrobě elektrických hraček.
Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní dozorové akce (JA 2016 - PROSAFE - Product Safety Forum of Europe) zaměřené na kontrolu bezpečnosti elektrických hraček. Cílem bylo rozvíjení a zlepšování dosavadní spolupráce mezi dozorovými institucemi EU nad evropským trhem tak, aby docházelo k co největšímu sjednocení přístupu kontrolních orgánů k těmto výrobkům. Akce se účastnilo celkem 15 evropských států. Úkolem akce bylo odhalit případné neshody elektrických hraček na trhu EU s požadavky směrnic Evropského parlamentu (viz níže - vysvětlivky příslušné směrnice).  Jednalo se hlavně o prověření možného zdravotního rizika, které může z těchto hraček plynout pro děti. Dále bylo prověřováno environmentální riziko pro přírodu v případě nevhodné likvidace těchto hraček.
Česká obchodní inspekce v rámci tohoto projektu odebrala 17 modelů hraček a 9 modelů bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. Jedna hračka představovala vážné riziko způsobené přítomností dětem volně dostupných knoflíkových baterií a nedodržením limitní hodnoty přítomnosti olova a kadmia v pájených spojích této hračky, které ukládá směrnice RoHS (viz vysvětlivky níže). Dalších osm modelů hraček bylo rovněž hodnoceno jako nevyhovující pro vážné environmentální riziko způsobené nedodržením požadavků směrnice RoHS.
ČOI uložila distributorům či dovozcům ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce výrobků a stažení výrobků z distribuce.
Nebezpečné výrobky:
Panenka Máša
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0850/19. Hračka obsahovala přístupné knoflíkové baterie a nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích.
Piano na baterie
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0620/19. Hračka obsahovala nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích.  
Auto Cartoon
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0621/19. Hračka obsahovala nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích.
Želva na baterie
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0755/19. Hračka obsahovala nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích.
Robofish
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0779/19. Hračka obsahovala nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích.
Robotická myš
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0846/19. Hračka obsahovala nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích.
Veselý vláček
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0872/19. Hračka obsahovala nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích.
Pistole Fantastic Elite Blaster
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0885/19. Hračka obsahovala nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích.
Autíčko „STUNT“
Informace o výrobku byly zveřejněny pod číslem notifikace RAPEX A12/0928/19. Hračka obsahovala nadlimitní množství olova a kadmia v pájených spojích
Databáze nebezpečných výrobků je umístěna na webových stránkách ČOI: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-vyrobky/
Celkové výsledky z mezinárodní akce
Mezinárodní akce se zúčastnilo 15 evropských států. Čtrnáct členských států kontrolovalo celkem 238 modelů hraček z hlediska elektrické bezpečnosti a sedm členských států testovalo 119 modelů hraček z hlediska environmentální bezpečnosti.
Zkoušky elektrické bezpečnosti
25 vzorků vykazovalo závažné nedostatky, včetně jejich kumulace v jednom modelu hračky. Tím mohou představovat vážné či vysoké riziko z hlediska bezpečností dětí. 110 vzorků vykazovalo pouze neshody administrativního charakteru ve značení a instrukcích, např. chyběly informace o výrobci nebo dovozci, spotřebitelé neobdrželi dostatečné instrukce pro vkládání baterií apod. Vzorky, které nedodržely tyto požadavky, byly většinou klasifikovány jako hračky s nízkým rizikem pro bezpečnost, případně zjištěné závady žádné bezpečnostní riziko nepředstavovaly.
Zkoušky environmentální bezpečnosti
73 vzorků nebylo v souladu s požadavky směrnice RoHS. Většina zjištěných neshod v hračkách byla způsobena nadlimitním množstvím olova a kadmia v pájených spojích kontrolovaných výrobků.
Limity pro kadmium a olovo jsou:
  • Kadmium (Cd) = 0,01 % (100 mg / kg)
  • Olovo (Pb) = 0,1% (1000 mg / kg)
Vysvětlivky k směrnicím:
  • Směrnice RoHS - RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ)
  • Směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (5.10.2019)