Akční plán boje proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy

Poptávka po cizokrajných druzích je stále vysoká. Nelegální obchod s ohroženými druhy se sice v Česku daří poměrně úspěšně odhalovat, není ale pochyb o tom, že Česká republika je stále významnou zemí z hlediska nelegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat i rostlin, a to jako země cílová i jako země tranzitní. Vláda proto 20. 1. přijala Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, který boj proti nelegálnímu obchodu zefektivní. Plán počítá například se vznikem společného týmu Celní správy, Policie ČR a České inspekce životního prostředí k rozkrývání wildlife kriminality, s plánem na systém záchranných center pro zvířata zadržená při pašování i s osvětovou kampaní zaměřenou na veřejnost.
„Pašování živých zvířat a rostlin nebo výrobků z vzácných dřevin či například rohů nosorožců je vysoce organizovaná trestná činnost, na kterou se navíc váží další zločiny jako daňové úniky, praní peněz, ohrožení veřejného zdraví a týrání zvířat. Přímo také dochází k ohrožení populací ohrožených druhů na jejich přežití. Díky společnému týmu dokážeme být efektivnější jak v odhalování, tak v postihování tohoto druhu kriminality,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
Česká republika patří v Evropské unii k zemím s nejvyšším objemem obchodu se živými zvířaty a rostlinami, což se odráží i v míře nelegálních aktivit v této oblasti. Specifická je situace s asijskými komunitami zaměřenými kromě jiného na obchod s výrobky žádanými na asijském trhu, zejména slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími produkty. Navržený akční plán nejenomže reflektuje nové požadavky mezinárodní úmluvy CITES a jednotlivých priorit Akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin přijatého v roce 2016, ale zároveň zohledňuje specifickou situaci a potřeby v ČR.
Schválený Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin je platný do roku 2023. Klade si za cíl zlepšení spolupráce státních orgánů při vymáhání práva v oblasti životního prostředí, stejně jako chce posílit mezinárodní spolupráci.
Dalším cílem je zlepšení pracovních podmínek (např. zajištění personálních kapacit, analytického softwaru pro ČIŽP, logistické podpory na letišti) a vzdělávání pracovníků, kteří rozkrývají tento druh kriminality. Odhalování wildlife crime vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí a dostatek informací o specifickém fungování tohoto typu obchodu. V současnosti neexistuje jednotný systém vzdělávání orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí. Je nezbytné zavést funkční systém vzdělávání v problematice wildlife crime. Podle Akčního plánu se v prvním kroku zhodnotí stávající stav systému vzdělávání u všech orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí v problematice wildlife crime a poté bude navržen vhodný systém, který bude následně zaveden v příslušných orgánech. Akční plán počítá i např. se zajištěním kvalifikovaného počítačového experta pro digitální analýzy (pracoviště součástí Celní technické laboratoře).
Konkrétní kroky navrhuje i v oblasti péče o zadržené a zabavené exempláře.
Přeshraniční obchodování se vzácnými zvířaty a rostlinami reguluje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Předmětem ochrany CITES je v současné době více než 5000 druhů zvířat a kolem 29 000 druhů rostlin. (22.1.2020)