Armatury pro jadernou energetiku jsou našimi TOP výrobky

Na otázky CzechIndustry odpovídá  Vladimir Kononov, obchodní ředitel MSA
 
Pane řediteli, co představuje MSA dnes? 
V současnosti se akciová společnost MSA prezentuje jako silná světová značka s více než 130letou tradicí. Našim zákazníkům nabízíme zkušenosti, znalosti a dodáváme kvalitu, kterou od nás očekávají. Vydobyli jsme si pevné postavení na světových trzích s armaturami a upevnili jsme si pozici v mateřské skupině Chelpipe Group. Vše v souladu s naším mottem – Motivace, Stabilita, Ambice.
Dnes jsme svědky v energetice dvou trendů. Evropská unie ustupuje od jaderné energetiky, Čína, Rusko a řada dalších zemí v ní vidí významný zdroj čisté energie.  Česko je na pomezí, nicméně naši vládní představitelé v posledních dnech deklarovali, že počítají s výstavbou nových jaderných zdrojů. Jste připraveni podílet se na dodávkách pro ně?
Rozhodně. Naše společnost dodává své výrobky do celého světa, včetně tuzemského trhu. Není důvod, abychom o získání těchto zakázek v budoucnu neusilovali. Jaderná energetika je jedním ze základních prodejních pilířů naší společnosti a máme s ní více než 40 let zkušeností.
Export zabezpečujete vlastními silami nebo využíváte i služeb státu?
Máte-li na mysli jak získáváme exportní zakázky, které u nás tvoří více než 95 % portfolia, tak aktivně využíváme všech dostupných zdrojů. Jsme například v různých průmyslově směřovaných asociací a účastníme se zahraničních misí na podporu našich obchodních aktivit - včetně těch, které jsou pořádány s účastí státu a s jeho přispěním. Samozřejmě průběžně monitorujeme situaci na trhu a snažíme se využít každou vhodnou obchodní příležitost.
Jste součástí silné skupiny ČTPZ. V čem vidíte její hlavní přínos pro další rozvoj MSA?
Stejně jako u dalších společností podobného charakteru a organizačního složení, také u nás dochází k synergickým efektům. V praxi tak vidíme spojení sil a tím i vyjednávacích pozic například v oblastech obchodu (získávání zakázek) a nákupu (využíváme silné nákupní síly naší mateřské společnosti a směřujeme k nákupům materiálu pro naši produkci u stejných dodavatelů za jednotné ceny).  Stejně tak některé služby pro nás zajišťuje přímo naše mateřská společnost.
Celá naše skupina Chelpipe je navíc koncepčně sestavena tak, aby její jednotlivé články byly společně schopny kompletně zajistit transport kapalných a plynných energetických surovin. Tato komplexnost nám přináší tržní výhodu oproti konkurenci.
Historie MSA se začala psát před více 130 lety, které momenty považujete za zásadní a proč?
Prvním historickým momentem je registrace společnosti DANGO-DIENENTHAL na výrobu průmyslových armatur u Krajského soudu v Ostravě v roce 1886.
Tím nejzásadnějším je samozřejmě založení společnosti v roce 1890 místním podnikatelem Janem Holushou. Začátek 20. století a období 1. světové války jsou spjaty především s celkovou přestavbou podniku, rozšířením slévárny a výstavbou strojírny v letech 1915 až 1920. V poválečném období stojí za zmínku přejmenování podniku na Moravskoslezskou armaturku (MSA) v roce 1947 a začlenění společnosti DANGO-DIENENTHAL do MSA o rok později. V roce 1950 byla zahájena výstavba nového závodu na výrobu průmyslových armatur. Od roku 1975 byla rozšířena výroba o sortiment armatur pro jadernou energetiku. Po sametové revoluci nám dveře do světa otevřelo zavedení certifikace dle norem API v roce 1995 a ISO v roce 1996. Roku 2006 vstupuje do MSA ruský investor. Společnost se stává součástí skupiny Chelpipe Group. V roce 2015 jsme navýšili naše výrobní kapacity otevřením nové výrobní haly. V letošním roce jsme úspěšně prošli re-certifikací ISO dle aktualizovaných norem. Tolik ve stručnosti o historii závodu.
Každá firma má TOP výrobky nebo zakázky, jak je tomu v případě MSA?
Nebylo by správné definovat jen jeden TOP výrobek. Všechny naše armatury určené pro energetiku, zejména jadernou, jsou, co se týče provedení, kvality a bezpečnosti na vysoké světové úrovni. Vyžaduje to samotná lokace a podmínky, ve kterých musí bezchybně fungovat.
V současnosti například pracujeme na projektu jaderné elektrárny (JE) Kudankulam v Indii. V tomto projektu se najdou nové výrobky, jako například zpětné klapky s trojitou excentricitou.
V čem jsou tyto armatury výjimečné?
U těchto armatur je důležité především pozadí jejich vzniku, protože tyto armatury musí procházet typovými, periodickými nebo např. seizmickými zkouškami odolnosti. Všechny tyto zkoušky jsou podložené pevnostními výpočty, různými analýzami každého konstrukčního prvku, ať už z pohledu materiálových kombinací nebo například svařovacího procesu. V reálu to znamená, že než jsou tyto armatury nasazeny do reálného provozu, projdou nespočet ověřovacích zkoušek za přítomnosti nezávislých orgánů. I proto můžeme s jistotou říci, že armatury pro jadernou energetiku jsou našimi TOP výrobky.
Výzkum a vývoj provádíte vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty?
To vždy záleží na typu a náročnosti jednotlivého projektu. V případě, že se jedná o nestandardní řešení, které si vyžaduje nové konzultace nebo testy, využíváme znalosti a dovednosti různých subjektů, ať už to jsou naši dodavatelé, kteří se již nejednou spolupodíleli kupříkladu na vývoji kryogenních armatur anebo armatur splňujících podmínky prchavých emisí.
Při výzkumu a vývoji kooperujeme především s předními technickými univerzitami, nebo třeba s Ústavem aplikované mechaniky v Brně, se kterým jsme v nedávné době spolupracovali právě na vývoji inovativních zpětných klapek pro extrémní provozní podmínky v jaderných elektrárnách.
Inovace dnes hýbou světem, nejinak je tomu i v případě produktů MSA. Můžete to konkretizovat?
Konkrétním případem je již výše zmiňovaná inovativní zpětná klapka, která bude nasazována na nejexponovanějších místech v náročných technologických provozech. Účelem projektu bylo minimalizovat původ hydraulických a mechanických rázů, které vznikají při rychlém zavření klapky.
Dalším významným aspektem této inovace byla pro našeho zákazníka i změna konstrukčního řešení klapky, která výrazně zkrátila dobu na provádění kontroly stavu, revizí či případných oprav, čímž dochází k výraznému snížení nákladů na údržbu a zvýšení spolehlivosti kritických komponentů, technologie i samotné zpětné klapky.
Projekt byl řešen ve spolupráci s jadernou elektrárnou, kde se nacházejí potrubní systémy, které slouží k zabezpečení provozu. Takovéto systémy, které se většinou podílejí na chlazení bloku, jsou nejdůležitější z hlediska jaderné bezpečnosti. A právě z těchto skutečností se vycházelo při projektování designu nového typu klapky, která musí v těchto extrémních podmínkách pracovat spolehlivě a bezchybně.
Bezrázové zpětné klapky/ventily mají obecně nejlepší dynamické chování ze všech zpětných armatur. Nicméně je také důležité říci, že s tím je spojena nevýhoda a to velká tlaková ztráta. Pro snížení tlakové ztráty se využívá u BZV fyzikálního jevu nazvaného Venturiho efekt.
Všechny tyto faktory byly do vývoje nového typu armatury zakomponovány a dle výsledků z testovacích tratí a reálného provozu byly všechny cíle splněny na výbornou.
Samostatnou kapitolu tvoří servis. Co vše zahrnuje, poskytujete ho pouze na výrobky z Dolního Benešova nebo i dalších výrobců?
Servisní činnosti jsou rozděleny na interní práce v dílnách MSA a externí poskytované služby přímo u našich zákazníků, kde v provozu provádíme odstávky a odborné činnosti na jejich armaturách. Servis poskytujeme na všechny armatury vyrobené i mimo náš závod a také na všechny tzv. tlakové nádoby.
Jaký podíl tvoří servis na ekonomických výsledcích společnosti?
Servis se podílí na zisku MSA přibližně třemi procenty, nicméně předpokládáme, že se jeho podíl bude i nadále zvyšovat.
Do kolika jaderných elektráren jste již dodali své produkty?
Byl by to asi velmi dlouhý seznam, čítající desítky jaderných elektráren v Evropě a Asii. Uveďme tedy aspoň ty nejznámější.  Samozřejmě musíme předně zmínit všechny české a slovenské - Dukovany, Temelín, Jaslovské Bohunice a Mochovce. Ze zahraničních to jsou třeba Paks v Maďarsku, Kozloduj v Bulharsku nebo ruské jaderné elektrárny Kalininská, Smolensk, Novovoroněž, Rostov a Kursk. Z exotičtějších destinací například indický Kudankulam nebo čínská Tianwanská JE. V současné době usilujeme o to, aby se tento seznam i nadále rozrůstal.
Devadesát procent vaší produkce je určeno na vývoz, co a kam vyvážíte především?
Jsme celosvětový výrobce, takže naše armatury vyvážíme do celého světa. Pokud bych měl trochu upřesnit hlavní destinace, pak hlavní prodejní artikl „kulové kohouty“ vyvážíme v současné době především do Ruska, Koreje, Íránu, Polska, Egypta, Německa, skandinávských zemí, Alžíru, Maďarska a Saúdské Arábie. Sortiment dle ANSI – do Rumunska, Izraele, Belgie, Finska a Iráku.
Na jakých zajímavých zakázkách pracujete v současnosti?
Mezi nejzajímavější projekty, které právě realizujeme, patří: Exxon Mobile Iraq, Wood Group/OMV Romania, Skandinávie - District heating Fortum, Korea Gas, Persian Gulf Bid Boland Gas Treating Project, Skikda Alžír - EPC Ferrostal, FGSZ Hungary, GAZ System, Saudi Aramco, VTTI Tank Terminals Antwerp, Wärtsila Hamina LNG, RAG, Heidach a na dalších
Na závěr bych se chtěl zeptat, jakým směrem se bude podle Vás ubírat další vývoj společnosti?
V posledních 5 letech prošla naše společnost výraznou transformací a modernizací. Za úspěch považuji, jak daleko jsme se dostali především v oblasti profesního managementu a engineeringu. Do budoucna považuji za důležité, abychom byli schopni reagovat na vývoj trhu, který bude jistě ovlivněn rozvojem technologií a inovacemi. Z personálního pohledu se zabýváme trvalým zlepšováním našeho týmu s důrazem na získávání perspektivních odborníků, hlavně z technických oborů. Věříme, že budeme i nadále na špici udávat trend na trhu s průmyslovými armaturami.