AWT Rekultivace navrací v Ostravě do krajiny původní čistou tvář

Společnost AWT Rekultivace, která je členem skupiny PKP CARGO, nabízí komplexní služby týkající se rekultivačních a zemních prací, stavební, demoliční a projekční činnosti. V současnosti získala významnou zakázku na demolici a rekultivaci území, kde se dříve nacházel závod „aglomerace“ (úprava železné rudy) v rámci Vítkovických železáren. Celá zakázka je financována prostřednictvím Ministerstva financí ČR ze státního rozpočtu a jejím cílem je dále modernizovat širší centrum města Ostrava, které je historicky velmi těžce poznamenáno místním těžkým průmyslem.
Společnost se tradičně zabývá zejména odstraňováním negativních následků průmyslové a hornické činnosti a to především v Ostravsko-karvinském regionu, ale i ve všech průmyslových oblastech na území ČR nebo za hranicemi v Polsku.
„Dnešní know-how je výsledkem dlouholeté činnosti a zkušeností několika generací pracovníků, kdy dokážeme efektivně a komplexně propojit služby v oblasti stavebnictví, rekultivace, sanace, dopravy a projekce,“ říká Kamil Holenda, předseda představenstva a ředitel společnosti.
Do portfolia služeb patří především zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, stavební práce, speciální zemní práce, demolice, výstavba skládek, likvidace průmyslových odpadů včetně jejich přepravy, dekontaminace kontaminovaných zemin, sanace starých zátěží a obnova funkce krajiny zasažené důlní činností. Provozuje rovněž skládky odpadů nebo recykluje druhotné suroviny.
Společnost disponuje potřebnou speciální technikou i vyškolenými pracovníky. Jde o unikátní know-how, které nachází své využití i v lokalitách, kde je nutné řešit staré ekologické zátěže. Kromě tradičních činností, které jsou z velké části navázány na důlní činnost, v poslední době společnost pracuje na diverzifikaci svých služeb a vstupuje na trh odstraňování starých ekologických zátěží a regenerací brownfieldů.
Příkladem této činnosti je úspěšné získání zakázky na demolici a rekultivaci území, kde se dříve nacházel závod „aglomerace“ (úprava železné rudy) v rámci Vítkovických železáren. „Kromě demolic starých objektů jsou součástí zakázky také přeložky inženýrských sítí, celková regenerace území včetně odstranění nebezpečných materiálů a související terénní úpravy. Celá zakázka je financována prostřednictvím Ministerstva financí ČR ze státního rozpočtu a jejím cílem je dále modernizovat širší centrum města Ostrava, které je historicky velmi těžce poznamenáno místním těžkým průmyslem,“ dodává Kamil Holenda.
Mezi nejvýznamnější projekty společnosti z minulosti patří například sanace území, kde dnes stojí obchodní centrum Nová Karolina v Ostravě, výstavba městského fotbalové stadionu v Karviné, rekultivace odvalu v Tuchlovicích, výstavba I. etapy obchodního centra Hornbach v lokalitě Ostrava-Jih nebo realizace golfového hřiště v Karviné Lipiny, které vzniklo na území zasaženého důlní činností a před několika lety se zde nacházela tzv. „měsíční krajina“. (20.3.2019)