Bezpečná škola pro všechny!

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se 10. 5. uskutečnila celostátní konference NIDV věnovaná bezpečnosti ve školách, primární prevenci rizikového chování žáků a studentů a školní výuce bezpečnostních témat. Se zahraničními zkušenostmi seznámila účastníky konference Brigitte Plet z Rektorátu Toulouse ve Francii.
Mezinárodní konferenci Bezpečná škola pro všechny! uvedl náměstek sekce strategie a inovací Národního institutu dalšího vzdělávání Josef Rydlo, za MŠMT vystoupila k tématu bezpečnosti na školách se svým příspěvkem Miroslava Salavcová z oddělení základního vzdělávání MŠMT: „Aby se ve škole cítili žáci, studenti a učitelé bezpečně, je třeba dbát jak na účelné zabezpečení budov a dodržování příslušných předpisů, tak rozvíjet a využívat možností, které poskytuje systém primární prevence rizikového chování žáků a studentů. Nedílnou součástí je rovněž efektivní výuka bezpečnostních témat“.
Jak komunikovat s okolím v situaci, kdy je potřeba řešit nečekané problémy, informovala v dalším příspěvku Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. S koncepčními materiály v oblasti školské prevence seznámila účastníky Jana Havlíková z Magistrátu hl. m. Prahy, která je krajskou školskou koordinátorkou prevence v Praze. Systém celostátní politiky v oblasti občanské výchovy a zdraví, komunikaci mezi regionálním úřadem a mezi řediteli škol představila konzultantka působící na Rektorátu ve francouzském Toulouse Brigitte Plet.
Odpolední blok byl věnovaný výuce bezpečnostních témat v České republice, kde se kromě Miroslavy Salavcové z MŠMT k tématu vyjádřil také ředitel Pražského inspektorátu ČŠI Martin Procházka. Ten shrnul výsledky šetření znalostí žáků a studentů v oblasti běžných rizik a při mimořádných událostech, ochrany zdraví, silničního provozu, obrany státu a prevence kriminality, přičemž poukázal na skutečnost, že informovanost dětí je současné době nedostačující.
Následující vystoupení Ivy Karafiátové z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Adama Fuksy z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje účastníkům představilo, jak lze pomocí aplikace Hasiči pro školy vyučovat bezpečnostní témata zajímavě, s využitím moderních technologií, efektivně a s minimálními nároky na finanční možnosti škol a časové zatížení učitelů. Poslední přednáška Ivana Gerháta ze Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany se týkala problematiky přípravy občanů k obraně státu, a to zejména ve vztahu k vzdělávacímu procesu.