Celosvětově se investoři stále více zajímají o nefinanční výkonnost firem. Tyto informace poskytují lepší přehled o situaci v době nejistoty ohledně budoucího vývoje

Celkem 97 % institucionálních investorů bere při rozhodování o budoucích investicích v potaz dostupné nefinanční informace a údaje tohoto typu buď neformálně posuzují či přímo detailně a metodicky analyzují. Většina (96 %) uvedla, že nefinanční výkonnost cílové společnosti hraje v jejich investičních rozhodnutích příležitostně (62 %), resp. často (34 %) klíčovou roli. 89 % dotázaných dále věří, že význam informací týkajících se ekologie, sociálních otázek a správy a řízení (ESG) roste v případě oslabení nebo korekce trhu. Ukázal to čtvrtý ročník průzkumu divize EY pro poradenství v oblasti klimatických změn a udržitelného rozvoje (CCaSS).
Pokračujícím trendem je rostoucí zájem o jednotné standardy upravující charakter a formu nefinančního reportingu – existenci konzistentních norem by velmi uvítalo 59 % dotazovaných. Panuje všeobecné přesvědčení, že informace ESG je třeba standardizovat, aby sloužily jako relevantní vodítko pro vzájemná srovnání a posuzování vývojových tendencí a jevů. 6 z 10 investorů dále připouští, že by své investiční rozhodnutí bezprostředně přehodnotili, pokud by se u dané společnosti objevilo nějaké riziko, případně by se ukázalo, že její správa a řízení v minulosti nefungovala efektivně.
V souvislosti s požadavkem etického investování a nutností plnit stanovené investiční cíle věnují investoři pozornost jednak patřičnému složení portfolia, jednak uplatňují při vyhledávání investičních příležitostí nejrůznější filtry, kdy určitá aktiva preferují a jiným se naopak vyhýbají. Ve snaze dosáhnout vyváženého portfolia zároveň obě strategie hojně kombinují.
Investoři požadují kvalitní nefinanční informace
Oslovení investoři uvádějí, že filtrování negativních atributů (např. aktiv škodlivých z hlediska životního prostředí či společnosti, jako jsou fosilní paliva, zbraně, alkohol apod.) vede k dodatečným výnosům (85 %) a snížení rizik (67 %) oproti poměřovanému cíli. Naproti tomu uplatnění filtrů s pozitivními kritérii vede ke snížení rizik (79 %) a dosažení důležitých nefinančních záměrů, jež se ke struktuře portfolia vážou. Pokud jde o dodatečné úpravy mixu podkladových aktiv, stahují buď investoři peníze z tzv. hříšných akcií negativně vnímaných společností v oblasti životního prostředí, oblasti sociální a oblasti řízení (snížení rizik (67 %) a realizace dodatečných výnosů (68 %)), případně upřednostňují pozitivní environmentální a sociální aspekty a aspekty řízení (dosažení důležitých nefinančních záměrů portfolia (72 %) a snížení rizik (69 %)) a zvyšují zastoupení odpovídajících akcií.
„Zejména zahraniční institucionální investoři požadují o nefinanční výkonnosti stále více kvalitnějších informací, jimiž by svá rozhodnutí mohli podložit. Poptávka po udržitelných či společensky odpovědných investicích klade na zveřejňování těchto údajů zvýšené nároky, jimž musí podniky vyhovět, chtějí-li investiční manažery zaujmout. V České republice je nefinanční reporting zatím stále rozšířen jen minimálně, většinou se s ním potkáme pouze u společností, po kterých to vyžaduje Zákon o účetnictví, tj. velké účetní jednotky, které jsou subjektem veřejného zájmu,“ uvádí Alice Machová, partnerka oddělení pro udržitelný rozvoj společnosti EY.
Volání po přísnějším regulačním rámci
Podle 70 % respondentů by měly vnitrostátní regulační orgány harmonizovat požadavky na dostupnost nefinančních informací. S cílem prosadit vhodné a účinné standardy nefinančního výkaznictví a zajistit tak přístup ke kvalitnějším datům navíc sami investoři využívají synergií vzájemné spolupráce a vstupují do aktivního dialogu s regulátory i ostatními organizacemi, například obchodními skupinami či nevládními organizacemi.
„Pokud se institucionální investoři domnívají, že jediným způsobem, jak zajistit spolehlivější údaje, je vyšší míra regulace, neměly by podniky toto volání přehlížet. Uvážíme-li, že každého čím dál více zajímá, zda společnosti přistupují šetrně k životnímu prostředí, chovají se ohleduplně a lidsky ke svému okolí, svým dodavatelům, obchodním partnerům, zákazníkům i zaměstnancům, zkrátka jednají eticky, naskýtá se tu skutečná příležitost oslovit všechny zainteresované strany a nastavit pravidla, která budou přínosem pro všechny zúčastněné,“ vysvětluje Alice Machová.
Další informace a poznatky týkající se vývoje v oblasti klimatických změn, udržitelnosti a nefinančního výkaznictví naleznete na nově spuštěných stránkách EY Sustainability Impact Hub. (3.1.2019)