Ceny Wernera von Siemense získali nejlepší studenti, pedagogové a mladí vědci

Ceny Wernera von Siemense, které český Siemens uděluje nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům, byly uděleny již po čtyřiadvacáté. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.
V čtyřiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 568 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc korun. Jednatřicet procent přihlášek bylo od žen, mezi vítězi ženy představují 24 procenta. Nejvíce vítězů je z ČVUT Praha (šest oceněných), následuje Akademie věd ČR (čtyři ocenění), na třetím místě se umístilo VUT Brno (tři ocenění). "Věda a výzkum jsou základem pokroku a prosperity, protože přinášejí odpovědi na složité otázky, které dnes státy i firmy řeší,“ uvedl generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. "Pedagogům se stále nedostává zaslouženého ocenění. Dokázali podporovat své studenty a žáky ve složité době koronavirové krize, neúnavně jim pomáhají orientovat se ve stále složitějším světě. Doufám, že filozofie Cen Wernera von Siemense, kde vedle studentů oceňujeme i jejich pedagogy, ukazuje, jak moc si jejich práce vážíme,“ dodal.
V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense 2021 získal kolektiv autorů pod vedením Mgr. Bruna de la Torre, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci, CATRIN za práci s názvem "Zobrazení nerovnoměrného rozložení elektronového náboje na atomu: sigma-díry“. Členy oceněného týmu jsou Mgr. Benjamin Mallada Faes Aurelio Gallardo, MSc. (AV – FZU) a Mgr. Maximilián Lamanec (AV – ÚOCHB). Autoři vítězné práce pomocí nové metody jako první na světě pozorovali nerovnoměrné rozložení elektronového náboje kolem atomu halogenu, tzv. sigma-díru. Nová zobrazovací metoda, díky níž tohoto vědeckého úspěchu dosáhli, otevírá cestu ke zdokonalení materiálových a strukturních vlastností řady fyzikálních, biologických či chemických systémů, které ovlivňují náš každodenní život.
První místo v Ceně Wernera von Siemense 2021 za nejlepší disertační práci získal Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Ocenění získal za práci s názvem "Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro- a nanostruktur“. Oceněná práce popisuje unikátní metody laserového mikroobrábění a otevírá nové možnosti tvorby funkčních povrchů, například superhydrofobních, antibakteriálních, ledofobních, samočisticích či antikorozních.
V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězila Ing. Senta Műllerová z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci za práci s názvem "Inkorporace antibiotik do biodegradabilních nanovlákenných vrstev pro nové medicínské aplikace. “Ve své práci se zaměřila na zvyšování efektivity nanovláken používaných v lékařství za využití povrchových modifikací a inkorporací aktivních látek do nanovláken.
Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2021 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde vyučuje matematiku. Porota ocenila dlouholeté úsilí Petra Kováře budit ve studentech nadšení pro matematiku a složité matematické otázky. Petr Kovář napsal dvě učebnice a mnoho učebních textů, s přednáškami, které popularizují matematiku pravidelně vystupuje na středních a základních školách.
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Ve práci nazvané "Dinucleoside polyphosphates act as 5′-RNA caps in bacteria“ (Dinukleosid polyfosfáty působící jako 5′-RNA čepičky v bakteriích) se svým týmem prokázala, že okrajové konce RNA závisejí na zátěži a prostředí, jemuž je buňka vystavena. Toto zjištění představuje značný potenciál pro budoucí využití v aplikované medicíně.
Ocenění za překonání překážek získal Ing. Tomáš Zbavitel z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Tomáš Zbavitel je od narození neslyšící, ale navzdory tomu úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku (jako první ve znakovém jazyce) v oboru Inženýrská mechanika a obhájil diplomovou práci s názvem "Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie.“ S pomocí neuronových sítí Tomáš Zbavitel vytvořil unikátní technický slovník pro neslyšící, který lze použít pro překlad technických termínů do znakové řeči.
Ocenění za nejlepší práci na téma Průmysl 4.0 získal Ing. Stefan Grushko, Ph.D. z Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Oceněna byla disertační práce s názvem "Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací z RGB-D senzoru“.
Ocenění za nejlepší práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. z Fakulty strojní z ČVUT v Praze. Oceněn byl za disertační práci s názvem "Zasklený kapalinový fotovoltiacko-tepelný kolektor“. Více na:
https://www.siemenspress.cz/ceny-wernera-von-siemense-za-rok-2021-ziskali-nejlepsi-studenti-pedagogove-a-mladi-vedci/ (20.5.2022)