ČEPRO zakládá oddělení alternativní energie

Akciová společnost ČEPRO, která zajišťuje především přepravu, skladování, prodej ropných produktů a provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil, se jako odpovědná firma také významně soustředí na obnovitelné zdroje energie a rozvoj trhu alternativních paliv a bezemisní dopravy. 
Uvědomujeme si, že žijeme v době zásadních strukturálních proměn energetiky vyspělých zemí světa, které jsou zapříčiněné zejména legislativním tlakem, jehož cílem je snížení zátěže životního prostředí, a technologickým pokrokem, který přináší dostupnost alternativních zdrojů energie. V minulých letech tak společnost ČEPRO zahájila přípravu několika projektů z oblasti alternativní energie v dopravě.
Zákonodárci a veřejnost se postupně přiklání stále více k náhradě fosilních zdrojů energie za jejich obnovitelnou alternativu. Dle aktuálních cílů EU (směrnice RED II) bude muset ČR dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě ve výši 14 % v roce 2030. Očekáváme tak, že podíl OZE a alternativních paliv postupně poroste a fosilní paliva budou v nastávající době jím nahrazena.
Společnost ČEPRO však nechápe nástup alternativních paliv jen jako zákonnou povinnost, ale také jako novou příležitost. Proto nyní byl ve společnosti založen nový útvar, který se bude zejména zabývat realizací projektů v oblasti alternativní energie v dopravě a také rozvíjet obchodní aktivity společnosti v této oblasti.
V rámci využívání alternativních zdrojů, resp. obnovitelných zdrojů energie, společnost ČEPRO v současnosti zahajuje výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE), a to na střechách objektů pěti skladů. Jejich celkový instalovaný výkon dosáhne 2,002 MWp. Tento projekt bude z velké části financován dotací v rámci OP PIK „Výzva III. programu podpory Úspory energie Fotovoltaické systémy“. Zároveň analyzujeme a připravujeme instalaci malých FVE na čerpacích stanicích, kdy v současnosti společnost již jednu čerpací stanici s malou FVE (9,6 kWp) vlastní a nyní připravuje výstavbu dalších malých FVE s ohledem na jejich ekonomickou návratnost.
V rámci bezemisní dopravy se společnost podílí na výstavbě páteřní sítě vysoce výkonných dobíjecích stanic. Ve spolupráci s významnou energetickou společností nyní probíhá instalace dobíjecích stanic na našich čerpacích stanicích EuroOil. V současnosti je již v provozu 19 dobíjecích stanic a dokonce toho roku přibude v České republice ještě dalších 20 nových míst pro dobíjení elektromobilů na EuroOil. Zároveň jsme v nedávné době podepsali se dvěma strategickými partnery smlouvu o spolupráci na vybudování dalších 50 dobíjecích stanic. Téměř polovina čerpacích stanic naši sítě tak bude moci našim zákazníkům nabídnout dobytí jejich automobilů.
Společnost se také intenzivně zabývá využitím H2 (vodíku) v dopravě. Spolupracujeme s energetickými společnostmi na výstavbě plnící vodíkové stanice na naší čerpací stanici EuroOil, aktuálně máme vytipované tři lokality pro tuto výstavbu. V synergii i s projektem výstavby fotovoltaické elektrárny v areálu skladu také pracujeme na projektu umístění výrobny vodíku elektrolýzou, tzv. výroba „zeleného“ vodíku. Pro tuto oblast jsme již uzavřeli řadu memorand s potenciálními zákazníky a se zástupci krajů.
V oblasti LNG (zkapalněný zemní plyn) v dopravě intenzivně pracujeme na projektu výstavby a provozování zkapalňovače zemního plynu v areálu jednoho našeho skladu, přičemž pro tento projekt jsme uzavřeli strategické partnerství se zahraniční energetickou společností. V této oblasti alternativních paliv také jednáme o možnosti výstavby plnící stanice LNG v některé z lokalit společnosti ČEPRO.
Již dlouhodobě spolupracujeme v oblasti CNG/bioCNG (stlačený zemní plyn) s obchodními partnery na výstavbě plnících stanic CNG na našich čerpacích stanicích EuroOil. Zároveň hledáme efektivní projekty v oblasti bioCNG, mezi něž patří například přestavba bioplynových stanic.
Zásadní nevýhodou alternativních paliv v současnosti je mimo jejich vyšší cenu také jejich nedostupnost a omezená nabídka alternativních motorových vozidel. Úspěšné obchodní prosazení alternativních paliv bude tedy ve společnosti ČEPRO postavené na kvalitním obchodním týmu s profesionální marketingovou podporou.
Dle našeho názoru na dynamickém trhu alternativních paliv uspěje pouze takový subjekt, který dokáže v reálném čase nabídnout konečnému zákazníkovi efektivní nabídku postavenou na dodávce či zprostředkování vozidel, energie a financování, a to vše napříč alternativními energiemi. Proto cílem naší společnosti a úkolem nového útvaru pro nejbližší měsíce je vytvořit komplexní balíček dodávky energií/paliv a služeb v oblasti alternativní energie pro naše stávající a budoucí zákazníky tak, abychom se dokázali prosadit na měnícím se trhu s energií v dopravě.
Zdroj: časopis CzechIndustry 2/2021