Češi navázali na předávání know-how v oblasti odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku z minulých let a přebalují odpady v Nalaikhu

Projekt s názvem "Odstranění hlavních zdrojů znečištění na lokalitě Nalaikh" realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem navazuje na projekt "Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží", který byl úspěšně dokončen v listopadu předchozího roku. Oba dva projekty realizované firmou DEKONTA, a.s. byly zaměřeny na předávání specifické zkušenosti českých expertů v oblasti odstraňování ekologických zátěží způsobených činností člověka. Hlavním partnerem na mongolské straně je Ministerstvo životního prostředí a turistického ruchu.
Akce "Odstranění hlavních zdrojů znečištění…" je již třetí fází zahraniční rozvojové spolupráce. První byla realizována v letech 2013-2015 a byla zaměřena především sběr dat, vytvoření metodik a manuálů a elektronické databáze v GIS. Na základě takto získaných dat byla uskutečněna druhá fáze projektu, jejíž realizace proběhla v letech 2016-2017. Tato fáze byla primárně zaměřena na podrobný průzkum vybraných lokalit, zpracování rizikových analýz a vzorové sanační aktivity, které odborné veřejnosti prakticky a teoreticky představily vhodná sanační opatření pro vybrané typy kontaminovaných lokalit vyskytujících se v Mongolsku. Třetí fází projektu pak v letošním roce bylo odstranění hlavních kontaminantů na vybrané lokalitě - v areálu bývalé sklárny v Nalaikhu.
V letošním roce došlo na lokalitě v Nalaikhu k přebalení a bezpečnému uložení cca 50 tun odpadů s těžkými kovy a další chemické sloučeniny využívané ve výrobě bývalé sklárny v Nalaikhu, jejichž přítomnost přímo ohrožovala místní obyvatele. Takto provedené činnosti plně navázaly na již dříve zpracované projekty sanačních prací, které odsouhlasilo Ministerstvo životního prostředí a turistického ruchu Mongolska, a na již dříve realizované vzorové sanační zásahy realizované v průběhu školení státních úředníků, zástupců odborných inspekcí všech aimagů Mongolska a odborné veřejnosti.
Realizátorem projektu je společnost DEKONTA, a.s. Tato společnost má dlouholeté zkušenosti s řešením dané problematiky a v Mongolsku působí již od roku 2010, kdy byla zahájena realizace projektu s názvem "Průzkum znečištění a návrh sanace v průmyslovém areálu Hargia v Ulánbátaru", financovaný rovněž z prostředků Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem.
Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci České republiky s Mongolskem v oblasti rozvojových projektů a sektorové téma obecná ochrana životního prostředí je jednou z prioritních oblastí podpory ze strany České republiky. V Mongolsku je téma ochrany životního prostředí nestále aktuální a problematika starých ekologických zátěží bude i v budoucnu představovat perspektivní trh pro české firmy.
Současný projekt bude ukončen v listopadu tohoto roku, kdy dojde k předání závěrečné zprávy z realizovaných sanačních prací zástupci Ministerstva životního prostředí a turistického ruchu. (23.10.2018)