Česká obchodní inspekce varuje před Českým mincovním obchodem

Česká obchodní inspekce obdržela za poslední 3 roky 83 podnětů spotřebitelů, které upozorňují na jednání společnosti, která vystupuje na českém trhu pod názvem „Český mincovní obchod“. Doposud bylo ukončeno 10 kontrol a každá kontrola obsahuje několik desítek kontrolních úkonů. Pravomocně bylo společnosti uloženo 5 pokut v celkové výši 1 580 000 Kč. „Další správní řízení máme ještě v běhu. V drtivé většině šetřených podnětů naši inspektoři prokázali takzvanému Českému mincovnímu obchodu užití agresivní obchodní praktiky, která spočívá v zasílání nevyžádaných zásilek,“ říká Jan Řezáč, ředitel České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj a dodává: „Prodávající také například nepravdivě informoval spotřebitele, že kámen, který byl umístěn na pamětní minci, je tzv. český granát, ačkoli to nebyla pravda. V tomto případě pro změnu došlo k užití klamavé obchodní praktiky“.
Kontroly společnosti byly zahájeny v průběhu roku 2015 na základě značného množství spotřebitelských podnětů, ve kterých bylo poukazováno na zasílání nevyžádaných nabídek a výrobků pod obchodní značkou „Český mincovní obchod“. Převážně byly a stále jsou nabízeny a prodávány pamětní mince a medaile k různorodým tématům. A to jak prostřednictvím e-shopu (nyní https://www.mincovni-obchod.cz/), tak i prostřednictvím klasických letáků distribuovaných do domovních schránek spotřebitelů. Zboží je možné objednat také telefonicky. Jak Plzeňský inspektorát ČOI zjistil, distribuce nabídek a následně objednaných výrobků je realizována z území Německa, spotřebitelský servis však zajišťuje společnost TCS Taurus Servis s.r.o.
Kontrolou společnosti TCS Taurus Service s.r.o., IČ 280 24 133, jejíž sídlo a provozovna se nachází na adrese Plzeň, Plovární 82/3, bylo zjištěno, že uvedená společnost není prodávajícím výše uvedeného zboží, ani vlastníkem obchodní značky „Český mincovní obchod“. Jde pouze o subjekt, který na základě obchodní smlouvy realizuje servisní činnost pro zahraničního partnera na uvedené adrese v ČR spočívající v zajištění zákaznických služeb spojených s vyřizováním objednávek, reklamací a vracením výrobků v důsledku odstoupení od smlouvy.
Jako majitel reklamních nabídek, nabízených mincí a medailí, webových stránek s internetovým obchodem a majitel obchodní značky „Český mincovní obchod“, byla označena švýcarská společnost HMK GmbH, švýcarské identifikační číslo  CHE-108 557 927, sídlící na adrese Leubernstrasse 6, CH - 8280 Kreuzlingen, Švýcarsko. U této společností po dlouhou dobu nebylo možné realizovat kontrolu, neboť společnost byla zcela nekontaktní, což bránilo efektivnímu prošetření několika desítek spotřebitelských podnětů a zjednání nápravy ze strany kontrolované osoby.
Na základě intenzivní mezinárodní spolupráce došlo v roce 2015 k průlomu, kdy ČOI byla kontaktována právním zástupcem společnosti a následně tak mohly být řešeny konkrétní případy.
V průběhu prováděných kontrol byla společnost HMK GmbH přetransformována na ANG Swiss AG se stejným identifikačním číslem a sídlem. Vedle této společnosti na stejné adrese existuje další subjekt - společnost HMK V AG, švýcarské identifikační číslo CHE-357.873.257, která totožným způsobem distribuuje identický sortiment.
Podstatou kontrolního zjištění v drtivé většině šetřených podnětů je porušení zákazu užití agresivních obchodních praktik ve smyslu § 5b odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodávající také nepravdivě informoval spotřebitele, že kámen, který byl umístěn na pamětní minci, je tzv. český granát. V tomto případě pro změnu došlo k užití klamavé obchodní praktiky ve smyslu § 5 odst. 1 zmíněného zákona.
Z podkladů shromážděných v rámci kontrolní činnosti je patrné, že zejména v písemných nabídkách zboží distribuovaných převážně prostřednictvím domovních schránek, nebo některých periodik, je spotřebiteli upřednostněn a vnucen předem zaškrtnutým, nebo jinak vyjádřeným souhlasem režim tzv. „sběratelského servisu“, tedy že současně s objednaným zbožím obdrží spotřebitel další výrobky. Spotřebitel je sice poučen o možnosti vrácení zboží ve stanovené lhůtě, většinou však tak může učinit až po zaslání „nechtěných“ výrobků. Další výrobky zaslané jako pokračování dané edice jsou již zahrnuty ve vyúčtování objednávky. Je stupňována jejich cena a frekvence zasílání. Spotřebitel, který si nechce tyto výrobky nad rámec „základní“ objednávky ponechat, je nucen vynaložit čas a finanční prostředky na jejich vrácení a na komunikaci s kontrolovanou osobou za účelem úpravy nebo vypovězení obchodního vztahu. Důležité informace uvedené v nabídkových kuponech jsou zejména pro skupinu osob staršího věku, která tvoří převážnou část stěžovatelů, uvedeny nesrozumitelným způsobem, nebo je lze vzhledem k umístění textu a jeho formulaci snadno přehlédnout. Tito zákazníci se tak většinou domnívají, že si objednávají pouze jeden výrobek a po obdržení dalšího zboží z dané série jsou nuceni jej buď odebrat a zaplatit, nebo vracet zpět. Z charakteru podání jednotlivých stěžovatelů vyplývá, že většina těchto osob již při vyplňování objednávky nezamýšlí zakoupení celých sérií ražeb, zejména s ohledem na jejich cenu a frekvenci zasílání, které jsou mnohdy nad jejich finanční možnosti. Řada z nich odmítá zboží vrátit a hradit poštovné s tím, že se jedná o neobjednané výrobky, které si mohou ponechat. Po opakované marné výzvě prodávajícího je však jejich obchodní případ předán k vymáhání inkasní agentuře.
Inspektorát ČOI se sídlem v Plzni doposud pravomocně ukončil 5 správních řízení, v rámci kterých byly uloženy pokuty v celkové výši 1 580 000 Kč. Podle aktuálních informací k dnešnímu dni eviduje Česká obchodní inspekce pokuty ve výši 530 000 korun jako uhrazené, dalších pokuty za 1 050 000 Kč ještě nejsou po datu splatnosti. Podle dostupných informací společnost vystupující jako Český mincovní obchod s rozhodnutím České obchodní inspekce nesouhlasí a podává proti rozhodnutí ČOI žaloby ke správnímu soudu.
Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, aby nenavazovali obchodní vztahy s podobnými prodávajícími. Důležité je také upozornění, že z hlediska dozoru nemůže Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní činnosti zasahovat do konkrétních uzavřených obchodních vztahů a z nich plynoucích závazků. (16.11.2018)