Česká republika se připojila k závěrům Rady k budoucnosti digitalizované Evropy po roce 2020

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko na jednání Rady pro telekomunikace dne 7. 6. v Lucemburku uvítal přijetí závěrů o budoucnosti digitální Evropy, které jsou základem pro vyhodnocení dosavadního pokroku a stanovení dalšího postupu při vytváření a prohlubování jednotného digitálního trhu v Evropě.
Petr Očko v rámci diskuse k budoucnosti digitalizované Evropy po roce 2020 zdůraznil, že pro úspěch Evropy v digitalizovaném světě je nezbytné investovat do nových transformativních technologií, zejména umělé inteligence. Podpořil vznik programu Digital Europe, a zároveň představil nový český program Country for the Future, který reflektuje priority Digital Europe a podpoří úspěch českých firem a výzkumných organizací v projektech digitální transformace.
V debatě nad diskusními otázkami připravenými rumunským předsednictvím náměstek Očko uvedl, že Česká republika vítá závěry Rady. „Vnímáme závěry Rady jako námět pro vyhodnocení dopadů právní úpravy, která byla přijata od uvedení strategie jednotného digitálního trhu v roce 2015. Jako klíčové vnímáme téma životaschopného ekosystému rozvoje umělé inteligence. Věříme, že debata o nastavení vazeb mezi centry pro digitální inovace, testovacími zařízeními a centry excelence, stejně jako vazba umělé inteligence na další klíčové oblasti, je základním předpokladem pro posílení konkurenceschopnosti EU.“ Velice důležité je také respektování regionálních specifik a zaměření na rovnováhu mezi jednotlivými oblastmi politik. Proto je také vhodné, aby si členské státy vyměňovaly zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti sdílení dat mezi podniky.
V bodě „Různé“ česká delegace informovala o mezinárodní expertní konferenci týkající se bezpečnosti sítí 5G, která se konala ve dnech 2. – 3. května 2019 v Praze pod záštitou předsedy vlády ČR. Výsledkem této konference je prohlášení „Prague Proposals“, které zahrnuje doporučení, jak v případě bezpečnosti postupovat při zavádění sítí 5G, zejména pokud jde o zohlednění bezpečnostních hrozeb z pohledu technických i netechnických faktorů. Významný důraz byl na konferenci kladen na Doporučení Komise o bezpečnosti sítí 5G, zejména tzv. Sadou nástrojů bezpečnostních opatření, kterou jsme odhodláni prosazovat na globální úrovni, a to konkrétně konáním podobné akce, jako byla květnová konference, v příštím roce. (10.6.2019)