Česká republika úspěšně splnila důležité pravidlo čerpání „n+3“ u všech programů

Rok 2018 byl prvním rokem, kdy na úrovni všech programů muselo dojít ke splnění pravidla n+3, tj. proplacení a zadministrování dostatečného objemu finančních prostředků v žádostech o platbu, které Česká republika zasílá Evropské komisi k proplacení. Všechny řídicí orgány limit pravidla n+3 na konci roku 2018 splnily. To znamená, že se podařilo úspěšně vyčerpat celou alokaci let 2014 a 2015 s koncem roku 2018 a Česká republika tudíž nepřijde o žádné prostředky z ESI fondů a může další evropské zdroje využívat na podporu regionů.
„Česká republika splnila loňský rok první těžkou zkoušku, neboť se všem řídicím orgánům operačních programů podařilo do konce minulého roku odeslat do Evropské komise žádosti o platbu plnící limit pravidla n+3 pro rok 2018. Podařilo se tak vyčerpat všechny peníze, které nám byly přiděleny v roce 2014 a 2015, kdy byly schváleny programy,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.  
Celkově byly do konce roku 2018 Evropské komisi zaslány žádosti o platbu za více než 5,6 miliardy EUR, čímž se podařilo naplnit limit čerpání n+3. V dodržení pravidla n+3 si nejlépe vedl Program rozvoje venkova následovaný Operačním programem Zaměstnanost, nebo například Operační program Technická pomoc, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.
Česká republika může za programové období 2014–2020 vyčerpat téměř 583 mld. Kč (hlavní alokace). Ke konci roku 2018 byly schváleny projekty za více jak 391 miliard korun (67,1 % alokace). Ke stejnému datu byly příjemcům již proplaceny výdaje ve výši přesahující 185 mld. Kč (31,8 % alokace). Nejvíce projektů je realizováno v Programu rozvoje venkova (přes 143 tisíc), projekty s největším objemem prostředků jsou realizovány v Integrovaném regionálním operačním programu (přes 79 mld. Kč).
Program/Plnění limitu
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)        
106,3%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)             
110,8%
OP Zaměstnanost (MPSV)         
156,9%
OP Doprava (MD)          
138,2%
OP Životní prostředí (MŽP)        
125,5%
Integrovaný regionální OP (MMR)         
108,8%
OP Praha - Pól růstu ČR (HMP) 
102,3%
OP Technická pomoc (MMR)    
150,4%
Program rozvoje venkova (Mze)*         
230,3%
OP Rybářství (Mze)       
110,9%
*Data za PRV k 30. 11. 2018
(9.1.2019)