České školy v číslech

V roce 2018 byl každý jedenáctý Čech žákem základní školy. Do školních lavic poprvé usedlo 108 tisíc dětí. Na středních školách se vzdělávalo 420 tisíc studentů, z nich 130 tisíc na gymnáziích. Studentů vysokých škol bylo téměř 300 tisíc, přes patnáct procent tvořili cizinci.
Školství
Mateřské školy
V ČR vodili rodiče své děti do jedné z 5,3 tisíce mateřských školek, kde se jim ve školním roce 2018/2019 věnovalo 30,6 
tisíce učitelů. Tato předškolní zařízení poskytovala v 16 000 třídách péči 364 tisícům dětí, v průměru na jednu třídu připadalo 
22,6 dítěte. Celkem 91 % školek bylo veřejných, osm procent tvořily privátní mateřské školy (celkem 12,5 tisíce dětí, z toho 
24 % pražských). Nejméně zastoupené byly církevní MŠ (1 %).
Základní školy
V celé České republice bylo 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících tříd vzdělávalo 64,3 tisíce učitelů celkem 
941 tisíc žáků. V jedné třídě bylo v průměru 20,1 žáka. Současná generace dětí ze základních škol se v budoucnu rozhodně nebude moci vymlouvat na neznalost cizí řeči: jeden nebo více cizích jazyků se učilo 86,4 % žáků. Nejčastěji volili angličtinu (99,4 % žáků), s velkým odstupem následovala němčina (22,9 %), ruštinu se učilo 6,7 % dětí a necelé procento španělštinu (0,9 %) a francouzštinu (0,8 %).
Střední školy
Na všech typech středních škol studovalo v minulém školním roce 420,1 tisíce osob. Osmatřicet tisíc učitelů vzdělávalo v 
19,2 tisících třídách v průměru 21,9 studenta. Celkový počet středních škol činil 1290, z nich 31 % poskytovalo všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 44 % tvořily střední odborné školy s maturitou. Na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem se vzdělávalo 21 % žáků.
Z celkového počtu 355 gymnázií 290 čtyřletých, 69 šestiletých a 271 osmiletých. Řada institucí fungovala současně jako čtyřleté i víceleté gymnázium. Docházelo do nich 130 tisíc studentů (43 % chlapců a 57 % dívek).
Vysoké školy
Na tuzemských vysokých školách se vzdělávalo 290,1 tisíce studentů. Prezenčně studovalo 222,8 tisíce osob, distančně 
69,3 tisíce posluchačů. Největší zájem byl o obory zaměřené na obchod, administrativu a právo (58,5 tisíce studentů). Na bakalářských oborech bylo 168 tisíc studentů, na magisterských 30,8 tisíce a na navazujících magisterských 71,9 tisíce. O získání doktorského titulu usilovalo 21,4 tisíce studentů. Možnost studovat na českých vysokých školách využívalo značné množství cizinců (44,8 tisíce posluchačů s jiným než českým občanstvím), kteří tvořili 15,5 % všech studujících.
V České republice se od počátku tisíciletí výrazně zvýšil počet osob s vyšším než středoškolským vzděláním. V roce 2018 mělo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolský titul 24,3 % obyvatel ČR ve věku 25 až 64 let. V roce 2000 to bylo necelých deset procent (9,9 %). Vysokoškolsky vzdělaných lidí ale máme méně, než je průměr Evropské unie. (20.9.2019)