ČEZ Distribuce letos investuje přes 11 miliard korun. Distribuční síť se postupně digitalizuje a připravuje na novou energetiku

Do výstavby a rekonstrukce putuje v letošním roce 10,8 mld. korun, další 0,4 mld. korun směřuje na opravy. Ve srovnání s rokem 2017 (10,2 mld. korun) došlo k navýšení o téměř 1 miliardu korun. Za dobu své existence od roku 2005 investovala společnost do sítí přes 112 miliard korun. Pro příští rok jsou naplánované prostředky v obdobné výši, tedy přesahující 11 miliard korun. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. Moderní technologie pronikají do všech částí rozvodných sítí.
Cílem investic je zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky klientů na připojení k distribuční soustavě, s čímž souvisí i rozvoj obcí spojený s výstavbou domů a bytů. Od příštího roku společnost očekává změnu struktury investic.
„Chceme více investovat do nových digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat měnící se distribuční prostředí. Přibývá aktivních klientů, kteří budou požadovat rychlejší přístup k datům, musíme se připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i případné investice do akumulace. Chceme zároveň zlepšit vlastí efektivitu investic provozu a akceptovat a zároveň pružně reagovat na okolní změny,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce. „Naší vizí je stát se lídrem v novém digitalizovaném prostředí. Během čtyř let bychom měli být schopni přejít na systém založený na interní digitalizaci a řízení procesů, samozřejmě za předpokladu bezpečného provozování distribuční sítě,“ dodává Zmelík.
V ČEZ Distribuci dále pokračuje rozvoj optické telekomunikační infrastruktury s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální energetiku. Záměrem je vybudovat na distribučním území ČEZ Distribuce 4 tis. km optických sítí do roku 2025 a dalších 5,5 tis. km do roku 2030.
Ve středočeském regionu společnost ČEZ Distribuce dostavila novou transformovnu Jirny 110/22 kV s celkovými realizačními náklady ve výši 164 milionů korun. Stavba řeší zajištění výkonu pro nové průmyslové zóny, skladovací a obchodní objekty včetně bytové občanské výstavby. V červnu energetici dokončili výstavbu nové transformovny Lichoceves 110/22 kV, která zajistí dostatek elektřiny pro rostoucí požadavky na připojení mezi severozápadním okrajem Prahy a Kladnem.  Zde v současné době probíhá intenzivní výstavba nových průmyslových zón i bytových domů. Náklady na tuto investiční akci činí 126 milionů korun. Dále byla v regionu Střed dokončena stavba transformovny Vestec s celkovými realizačními náklady 34 mil. Kč. Cílem stavby bylo zabezpečit rychle narůstající požadavky na dodávku v potřebné kvalitě. Dále byly evidovány požadavky na zajištění rezervovaného příkonu elektrické energie ve výši 8MW v průmyslové zóně Průhonice - Čestlice a průmyslové zóně Nupaky.
Mezi nejvýznamnější investice na severu Čech patří výstavba nové rozvodny 110 kV a úprava stávající rozvodny 22 kV v průmyslové zóně Triangle za 165 milionů korun. Stavba zajistí dostatek příkonu pro připojení společnosti Nexen. V srpnu byla dále dokončena strategická stavba zapouzdřené transformovny 110/22 kV Liberec Pavlovice za 163 mil. korun. Stavba byla realizována z důvodu zvýšení nedostatečné přenosové kapacity a spolehlivosti napájecího systému 110 kV a následně soustavy 22 a 35 kV. S výstavbou nové TR 110/22 kV také souvisí probíhající unifikace města Liberec. V říjnu byla dokončena výměna provozního transformátoru v lokalitě Vernéřov za 23 mil. Kč. Instalací nového transformátoru došlo ke snížení technických ztrát a prodloužení intervalu údržby výkonového přepínače, snížení hlučnosti a zvýšení spolehlivosti provozu. Dále byla zahájena stavba transformovny Hrádek - vyvedení výkonu s celkovými realizačními náklady ve výši 20 mil. Kč. Důvodem realizace této stavby jsou požadavky stávajících i nových zájemců o navýšení nebo nové požadavky na zajištění rezervovaného příkonu v hodnotě 9-10 MW.
Na východě Čech ČEZ Distribuce rekonstruuje rozvodnu 110 kV v transformovně Náchod s předpokládanými celkovými náklady 137 mil. Rozvodna zajistí kvalitní a spolehlivé dodávky do dané lokality, práce mají být dokončeny v prosinci. Energetici ve východočeském regionu dále v červnu dokončili rekonstrukci vedení v lokalitě Vrchlabí za 110 milionů korun. Rekonstrukce řešila komplexní rekonstrukci stávajícího vedení z roku 1964, které nebylo ve vyhovujícím technickém stavu. Dále probíhá výstavba TR Polička a stavba napájecího vedení 110kV  z důvodu nevyhovujícího provozního stavu v dané lokalitě. Výstavba nové transformovny vyřeší problémy s připojováním nových odběrů v dané lokalitě, zlepší napěťové poměry a převezme poměrně velkou část stávajícího zatížení oblasti. Tím dojde k odlehčení stávajících napájecích venkovních vedení a vznikne možnost využití jejich přenosové schopnosti pro napájení odběrů v lokalitách jejich tras. Kromě výstavby nové transformovny dojde realizací vedení 110 kV k propojení uzlů Mírovka – Krasíkov (Opočínek – Krasíkov) a tím ke zvýšení spolehlivosti zásobování. Dále v případě realizace větších větrných farem v lokalitě Poličsko budou vedení sloužit i pro vyvedení jejich výkonu do systému 110 kV. Nová transformovna bude napájet cca 420 km vedení vysokého napětí. Celkové náklady na výstavbu transformovny jsou 195mil. korun a vedení 110kV dalších 425mil. Korun. Předpokládaný termín dokončení staveb je v roce 2019.
V lokalitě západních Čech energetici v červenci zahájili realizaci strategické stavby Plzeň, kabel 110kV, TR ELUIII - TR HTR s celkovými realizačními náklady 45 mil. korun. Stavba byla vyvolána potřebou zajištění dalšího napájení klíčové transformovny z hladiny 110 kV a z důvodu budoucího rozvoje areálu Škoda. Dále v září dokončila ČEZ Distribuce výstavbu vedení 2x110 kV v trase Jindřichov – Drmoul, s náklady ve výši 217 mil. korun. Stavba řeší vybudování nového dvojitého vedení 110kV, které propojí transformovnu Vítkov a Jindřichov s transformovnou Drmoul. Tímto vedením je vyřešena nevyhovující spolehlivost napájení 110kV v uzlové oblasti Vítkov v lokalitě s kritickou námrazovou oblastí Slavkovský Les. V říjnu pak byla zahájena stavba transformovny Horažďovice, s celkovými realizačními náklady 37 mil. korun. Stavba bude realizována z důvodu náhrady zastaralé a poruchové technologie 22 kV. Bude instalován nový systém technické ochrany včetně signalizace vzniku požáru. Dále byla zahájena stavba transformovny Horažďovice - osazení druhého transformátoru s celkovými realizačními náklady 39 mil. korun. Stavba bude realizována z důvodu zabezpečení spolehlivé dodávky elektrické energie v případě plánovaných odstávek nebo poruch.
Na Moravě ČEZ Distribuce letos v dubnu zahájila výstavbu nové transformovny 110/22 kV Třebovice za 450 milionů korun. Bude vybudována nová transformační stanice 110/22 kV v zapouzdřeném provedení, a to z důvodu omezených prostorových možností v areálu Elektrárny Třebovice. Dále začali energetici v květnu stavět novou transformovnu 110/22 kV Hněvotín za 143 milionů korun. Výstavba nové transformovny je vyvolána požadavkem investora průmyslové zóny GEMO Olomouc, s.r.o. V další části moravského regionu energetici rekonstruují rozvodnu 22 kV Vítkov za 28 milionů korun. Původní silová technologie 22 kV je za hranicí technické životnosti. Stavba by měla být dokončena v prosinci a zajistí kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny do lokality.
ČEZ Distribuce, a. s. provozuje na území České republiky vedení v délce 164 265 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Více na www.cezdistribuce.cz (28.11.2018)
Obr. Rozvodna Triangle 110 kV