Cílem unie kapitálových trhů je usnadnit podnikům v EU přístup k financování nezbytnému k jejich dalšímu růstu

Unie kapitálových trhů odstraňuje překážky pro přeshraniční investice, a je tak významným projektem jednotného trhu. Zachování růstu v Evropě, investice do inovací a podpora globální konkurenceschopnosti EU jsou součástí ambicí Junckerovy Komise. Cílem unie kapitálových trhů je současně směrovat investice do projektů šetrných k životnímu prostředí, a přispívat tak k udržitelné a uhlíkově neutrální agendě EU. Silná unie kapitálových trhů je rovněž nezbytná coby doplněk bankovní unie a dále k posílení hospodářské a měnové unie a mezinárodní úlohy eura.
V návaznosti na poslední zprávu o pokroku z listopadu 2018 a na výzvu předních představitelů EU k dosažení ambiciózního pokroku v oblasti unie kapitálových trhů do jara 2019 hodnotí dnešní sdělení významný úspěch dosažený díky politickým kompromisům, které byly dohodnuty u několika návrhů Komise, a dále uvádí důležitá nelegislativní opatření.
Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, při té příležitosti prohlásil: „Komise dodala unii kapitálových trhů základní stavební kameny. Teď je třeba, aby Evropský parlament a členské státy pokračovaly ve svém závazku a toto úsilí završily. Úspěch unie kapitálových trhů závisí na krocích členských států a zúčastněných stran na vnitrostátní i unijní úrovni uskutečněných prostřednictvím národních reforem a jiných opatření.“
Jyrki Katainen, místopředseda Komise, který má na starosti pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, dodal: „Díky účinnějšímu propojení podniků a investorů bez ohledu na hranice může unie kapitálových trhů výrazně pomoci podnikům, zejména malým, aby dostaly finanční prostředky, které potřebují k růstu. Naplní se tak i priority Junckerovy Komise posílit investice, pracovní místa a růst.“
Komise zrealizovala všechna opatření, k nimž se zavázala v akčním plánu unie kapitálových trhů ze září 2015 a v přezkumu v polovině období z června 2017, a položila tak hlavní základy unie kapitálových trhů. Tato opatření zahrnují důležité návrhy na vytváření nových příležitostí pro podniky a investory na jednotném trhu, a to prostřednictvím nových produktů a služeb v rámci EU, jednodušších, jasnějších a přiměřenějších pravidel a také díky účinnějšímu dohledu nad finančním sektorem.
U 10 ze 13 legislativních návrhů týkajících se unie kapitálových trhů předložených Komisí bylo dosaženo dohody a 3 návrhy byly s konečnou platností přijaty.
Dohody bylo dosaženo rovněž u 2 ze 3 návrhů Komise týkajících se udržitelného financování.
Komise kromě toho přijala dvě nařízení v přenesené pravomoci, která obsahují většinu prováděcích opatření k finalizaci reformy prospektu, dalšího významného milníku při dokončování unie kapitálových trhů. Přijatá pravidla stanoví formát a obsah prospektu a dokumenty, které jej mají tvořit. Tato opatření pomohou dosáhnout hlavních cílů snazšího získávání finančních prostředků na kapitálových trzích, ochrany investorů a podpory sbližování dohledu v EU.
S těmito stabilními základními kameny a pomocí dalšího pokroku bude v budoucnu možné unii kapitálových trhů v EU úspěšně dokončit. Následná opatření budou rovněž muset zohlednit dopad odchodu Spojeného království z EU na kapitálové trhy a další krátkodobé nebo střednědobé hospodářské a společenské výzvy. Jedná se mimo jiné o zásadní a rychlé změny vyplývající z dekarbonizace ekonomiky, změny klimatu a z technologického vývoje.
Další kroky
Dnes předložená zpráva o pokroku reaguje na loňskou prosincovou výzvu předních představitelů EU k dosažení ambiciózního pokroku v oblasti unie kapitálových trhů do jara 2019. Očekává se, že se zpráva promítne do jarního zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března, na němž mají vedoucí představitelé EU diskutovat o dalším vývoji jednotného trhu, včetně unie kapitálových trhů, průmyslové politiky a evropské digitální politiky.
Souvislosti
Účelem unie kapitálových trhů je vytvořit lepší vazbu mezi úsporami a investicemi a posílit evropský finanční systém rozšířením soukromého sdílení rizik, poskytováním alternativních zdrojů financování a rozšířením možností využívaných retailovými a institucionálními investory. Unie kapitálových trhů, která je součástí třetího pilíře tzv. investičního plánu pro Evropu, má zásadní význam pro splnění priority Junckerovy Komise týkající se podpory zaměstnanosti (zejména mladých lidí) a hospodářského růstu. Unie kapitálových trhů nabídne spotřebitelům větší výběr, což jim umožní nakupovat levnější a kvalitnější investiční produkty, a poskytovatelé finančních služeb díky ní budou moci rozšířit svou nabídku tím, že budou nabízet služby i v jiných členských státech. Díky unii kapitálových trhů budou mít firmy a investoři snazší přístup k finančním prostředkům a investičním příležitostem bez ohledu na hranice, což uvolní potenciál růstu v rámci jednotného trhu. (15.3.2019)