ČOI kontrolovala brýle pro sjezdové lyžování

Sjezdové lyžování je rozšířeným a oblíbeným zimním sportem. Pro uživatele to mimo jiné znamená mít spolehlivé vybavení, včetně bezpečných sjezdových brýlí. Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na distributory, dovozce a výrobce, kteří uvádí tyto výrobky na trh EU. Na tuzemském trhu provedla 40 kontrol. Porušení právních předpisů zjistila při 20 kontrolách. 
Obchodní inspekce v roce 2020 provedla 40 kontrol u 35 distributorů, 3 dovozců a 2 výrobců sjezdových brýlí. U nich zkontrolovala 42 typů těchto brýlí.  Kontrolní akce byla zaměřena na značení výrobků, označení CE, průvodní dokumentaci (návod k používání), odběr vzorků. Cílem akce bylo ověřit, zda sjezdové brýle splňují technické požadavky uvedených právních předpisů a tím předcházet případným úrazům.
Pro ověření nejdůležitějších vlastností dle vybraných článků příslušné normy (ČSN EN 174 Prostředky pro ochranu očí - Brýle pro sjezdové lyžování) bylo odebráno a zasláno do akreditované laboratoře 7 vzorků sjezdových brýlí. Při laboratorních zkouškách bylo zjištěno, že všechny vzorky zkoušeným parametrům vyhověly. Jeden vzorek vykazoval formální nedostatek, kdy u něj nebyl přiložen návod k použití.  
V případech, kdy byla provedena pouze kontrola značení a průvodní dokumentace, byly zjištěny nedostatky formálního charakteru. Jednalo se například o chybějící návod k použití, povinné značení nebo identifikaci výrobce. Hospodářské subjekty byly vyzvány, aby výrobky nesplňující požadavky pro uvedení na trh EU stáhly z distribuce, což také učinily.
Česká obchodní inspekce pravomocně uložila pokuty v celkové výši 55 000 Kč.
Příslušné právní předpisy:
• sjezdové brýle spadají do kategorie osobních ochranných prostředků (OOP) Prostředky pro ochranu očí - Brýle pro sjezdové lyžování. Jedná se o OOP Prostředky k ochraně očí, oddíl 2.7 Lyžařské brýle všech typů, s výjimkou korekčních (dle Příručky pro kategorizaci osobních ochranných prostředků). Tyto výrobky spadají do OOP jednoduché konstrukce - certifikační kategorie I, tudíž musí mít označení CE a EU nebo ES prohlášení o shodě. EU nebo ES certifikát přezkoušení typu od oznámené osoby není pro tuto kategorii vyžadován.
• zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS  resp. ještě zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. K předmětným výrobkům se vztahuje související technická harmonizovaná norma ČSN EN 174 Prostředky pro ochranu očí - Brýle pro sjezdové lyžování. (3.5.2021)