ČOI kontrolovala restaurace a obchody v Dobrušce a Opočně

Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedla v polovině března mimořádnou kontrolní akci obchodní sítě a provozoven veřejného stravování v Dobrušce a Opočně. Uskutečnila 23 kontrol a v 11 provozovnách zjistila porušení zákonů. Obchodníci nejčastěji nedodržovali zákon o ochraně spotřebitele.
Další mimořádná společná kontrolní akce České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj zaměřená na nabízené služby, obchodní síť a provozovny veřejného stravování proběhla ve spolupráci s Celním úřadem pro Pardubický kraj a s Českou inspekcí životního prostředí – oblastního inspektorátu v Hradci Králové ve čtvrtek 14. března 2019 ve městech Dobruška a Opočno. V této lokalitě inspektoři České obchodní inspekce také provedli na třech čerpacích stanicích odběr vzorků pohonných hmot. Rozborem vzorů nebyl zjištěn žádný nedostatek a všechny vyhověly jakostním parametrům.
Pracovníci České obchodní inspekce v rámci kontrolní akce zjistili, že v 11 provozovnách (47, 8 % z kontrolovaných subjektů) došlo k porušení právních předpisů. Jednalo se především o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy například v 1 případě obchodník nesprávně účtoval, ve 2 případech nebylo spotřebiteli umožněno překontrolovat si míru prodávaných nápojů, v 1 případě nebyly kupujícímu poskytnuty řádné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění – reklamace (§ 13), ve 3 případech nebyl spotřebitel seznámen s konečnou platnou cenou před jednáním o koupi, popř. nebyl seznámen s měrnými cenami u balených potravinářských výrobků (§ 12), v 1 případě vydal prodejce doklad o zakoupení výrobku bez předepsaných náležitostí (§ 16/1) aj.
Inspektoři České obchodní inspekce také zaznamenali prodej a nabídku výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8). Zajistili 33 kusů výrobků v hodnotě originálů 130 493 Kč. Jednalo se o 11 druhů výrobků ochranných známek Burberry, Salomon, Asics a Chanel. Tyto kontroly nejsou dosud uzavřeny a se třemi kontrolovanými osobami bude zahájeno správní řízení.
Další porušení právních předpisů se týkalo zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy prodejce neumístil viditelně zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (§ 13 odst. 1 tohoto zákona). Dále pak zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, kdy ve 2 provozovnách bylo uloženo termínované opatření a kontroly nejsou ještě uzavřeny.
Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický uložila na místě 8 sankcí příkazem na místě v celkové hodnotě 10 000 Kč. V jednom případě byl vydán zákaz používání délkového měřidla, které nebylo úředně ověřeno.  (4.4.2019)