Črezvyčajka (Vserossijskaja črezvyčajnaja komissija)

Za carské vlády stala se pověstnou „Ruská státní policie“, která dovoleným i nedovoleným, zákonným i nezákonným způsobem zmocňovala se svých obětí, o nichž měla mínění, že jsou škodlivými a rozkladnými živly státu. O přehmatech této policie, kteráž byla vybavena velkou mocí, zvěděl tu a tam svět, počínala-li si obzvlášť rafinovaným nebo provokativním způsobem. Přece však možno říci, že počínala si celkem v mezích zákonů a jen někteří její příliš horliví členové vyvinovali činnost, kteráž nesouhlasila vždy se zákony lidství a celkového světového názoru o čestnosti.

Organisace právě jmenovaná však je pravým stínem proti činnosti bolševické „Státní správy politické“ v sovětském Rusku zv. „Črezvyčajky“, smutně proslulé zkratky GPU. Je to hrozná metla velkého slovanského národa, kteráž zapsána je krvavými písmeny v dějinách jeho, zejména její dvě oddělení, a to politické a vojenské. Zaměstnanci této neviditelné, avšak celý svět terorizující organisace, rekrutovali se z bývalých tajných policistů carských a prosluli smutně svojí ukrutností, kteráž se stupňovala až ke zvířecí bestiálnosti. Znatelé Ruska tvrdí všichni bez rozdílu, že bylo lépe ruskému lidu pod nagajkou carskou než pod šavlí a puškou bolševickou, kteráž rány zdesateronásobila, snad zestonásobila. Spisovatel Korolenko pak dokládá: Žalářovali carové, ohánějící se odpovědností před Kristem, hlasatelem lásky k bližnímu; žalářují sovětští diktátoři, tvrdíce ve svých polit. katechismech, že budují cestu k nejdokonalejším, nejspravedlivějším a nejlidštějším řádům společenským. Státní správa politická – GPU – má svoji síť rozvětvenou po celém Rusku a její hl. ústředí je ve vlast. budově na Lubjance v Moskvě. Organisace její jest rozsáhlá a zahrnuje v sobě oddělení administrativní, dopravní, námořní, pohraniční a zahraniční.

Administrativně polit. GPU má podružná oddělení tato: 1. Politické, jemuž podléhá přehled obyvatelstva, veškeré r. emigrace, vyšetřování a soud nad nepohodlnými a bolševickému státu podezřelými osobami bez rozdílu jejich národnosti. 2. Vojenské oddělení vede v záznamu veškeré vojenské osoby, řídí vojenské soudy a vojenskou zahraniční špionáž svými vyškolenými orgány. 3. Administrativní oddělení řídí přehled zaměstnanců sovětských úřadů, odborových a družstevních dělnických organisací; provádí vyšetřování a soud nad osobami všech státních úřadů a zjišťuje stále jejich jmění na podkladě nespolehlivých udání a dobrozdání. 4. Národohospodářské oddělení vyřizuje záležitosti obchodního a průmyslového rázu a provádí kontrolu nad nimi; řídí obchodní a průmyslové případy sovětů a družstev mimo Rusko; schvaluje a přezkoumává obchodní a hospodářské smlouvy sovětů, družstev a průmyslu. Přehlíží, schvaluje nebo zrušuje smlouvy koncesí cizozemců v Rusku nabyté, dále sovětské objednávky s cizinou, pracovní smlouvy odborových organisací se sovětskými úřady i družstvy, průmyslovými podniky, koncesionáři a soukromými podnikateli. Každá smlouva potřebuje schválení tohoto odboru a často dochází i ke zrušení bez jakéhokoliv udání důvodů. 5. Církevní oddělení, v němž rozhoduje se o duchovenstvu křesťanského nebo jiného rázu; vyšetřování a určování soudních výměrů trestů proti duchovním osobám. Zkoumá, schvaluje nebo zrušuje závazky smluvní s pravoslavnými chrámy, kteréž staly se majetkem bolševické vlády; určují se pravoslavné chrámy ke zrušení nebo úplnému zbourání a odstranění; předávají nebo upravují se chrámy pro komunistické kluby, věznice, musea, divadla, biografy, skladiště nebo dílny; zkoumá se propaganda protináboženská, provádí censura a řídí tak, jenž zesměšňuje křesťanskou víru. 6. Kulturně vzdělávací oddělení má tyto úkoly: provádí censuru veškerého sovětského denního i periodického tisku; bdí nad programem veškerých škol, pravoslavných a jiných kostelů, dětských útulen, divadel, biografů dělnických a komunistických klubů a všech veřejných místností. 7. Tajné a zahraniční oddělení má tyto úkoly: řídí přehled důležitých smluv a plánů, vede seznamy osob určených jako rukojmí v případě protirevoluce; vede pasové oddělení a zkoumá životopisy a popisy osob, cestujících do zahraničí, řídí pasové záležitosti cizinců a jejich činnost. Vede a řídí politickou špionáž v zahraničí, na niž vynakládá obrovské sumy peněz, čímž olupuje domácí zubožené obyvatelstvo; vede v přísném a tajném přehledu soupis osob a majetku cizozemců, kteří jsou určeni v případě zahraniční revoluce dotyčné země k vyhubení a oloupení. Zkoumá a censuruje cizozemskou zahraniční korespondenci, kterouž tajně zachycuje štáb vycvičených úředníků v zahraničí a odesílá pod různými šiframi do moskevského ústředí. Tím se stává, že nenápadně, však stále jsou všichni čelnější odpůrci bolševismu v zahraničí pod dozorem všemocné Črezvyčajky a o každém jejich hnutí zasílají se písemné zprávy do Moskvy. Dalším důležitým 7. oddělením je dopravní oddělení, kteréž bdí nad všemi železničními sítěmi Ruska, jakož i nad lodní frekvencí řek. Na každé železniční a říční stanici jsou umístěni zástupci Črezvyčajky a veškerý personál činný i cestující, zboží živé i mrtvé podrobeno jest jejich kontrole. Provádí se přísně kontrola vlaků, stanic, cestujících a jejich pasů, železničního a lodního mužstva, zásilek a všeho zboží. Sovětské a cizozemské obchodní lodi kontroluje tzv. 8. oddělení námořní a rovněž přehlíží lodní posádky, dovážené a vyvážené zboží. Bez prohlídky nesmí žádný člen posádky vstoupiti na ruskou půdu. Mnohdy se stává, přes všechny úmluvy mezinárodní, že kapitán i posádka cizozemské lodi bývají bezdůvodně uvězněni. Na každé bolševické lodi jsou v posádce bolševičtí jednatelé, kteří sledují každý pohyb i slovo ruských poddaných a na rozkaz dávají zatýkati často nevinné oběti svého fanatického přesvědčení. V pohraničí vede kontrolu nad obyvatelstvem, železničním personálem a přestupujícími cizinci 9. oddělení pohraniční. Kontrolují se přísně osoby, jakož i dovážené nebo vyvážené zboží. Tento oddíl GPU umístěn jest ve všech obchodních konsulátech a zastupitelstvích. Jednatelé tito jsou zvlášť vycvičeni a pod pláštěm úředníků konají svoji nečestnou a zaprodajnou službu výzvědnou ve prospěch bolševického režimu.

K dosažení svých úkolů má bolševická Črezvyčajka k disposici vojenské oddíly jezdecké i pěší, které jsou vyzbrojeny moder. zbraněmi i tanky k ochraně, zatýkání podezřelých osob, střílení vězňů a k potlačení vzpour nebo pracovních stávek. Pro zvláštní rychlé a spolehlivé úkony vybíráni jsou nadaní fanatičtí přívrženci bolševismu, kteří tvoří oddíl pod jménem „Čou“. Veškery přednášky, schůze, přestavení divadelní a jiné veřejné i soukromé slavnosti pořádají se vždy v přítomnosti – čekistů. Ve všech podnicích jakéhokoliv směru, v hotelích, domech, divadlech, obchodech, dílnách – vůbec v každém myslitelném závodě umístěn je nenápadně jako zaměstnanec čekista, jenž zrazuje i celkem nevinné příhody svému ústředí. Veškerá moderní zařízení: telefonu, telegrafu, radiové služby, leteckých stanic a jiných jsou Črezvyčajce k disposici. Bezpříkladným terorem dosahuje se cíle a denně podle posledních zpráv bývá odstřelováno 70 až 100 osob v sovětském Rusku a jmění ubohých obětí konfiskováno státem. Toť v hrubých rysech činnost pověstné „GPU“, před níž třese se celý národ ruský, čekaje na svoje vysvobození ze spárů těchto lidských bestií.                   

Dr. J. Hübsch, 1930