Čtvrt miliardy eur pro členské státy na investice do životního prostředí, přírody a klimatu

Evropská komise schválila investiční balíček ve výši 243 milionů eur z rozpočtu EU na projekty v rámci programu LIFE na podporu přírody, životního prostředí a kvality života v rámci snahy o to, aby Evropa v budoucnu přešla na udržitelnější a nízkouhlíkové hospodářství.
Finanční prostředky EU z programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu mobilizují další investice, takže na 142 nových projektů půjde celkem 430,7 milionu eur. Program LIFE financuje řadu nadnárodních projektů a pomáhá tak ve všech členských státech EU.
Komisař zodpovědný za životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella k tomu uvedl: „Program LIFE nadále investuje do projektů, které zlepšují kvalitu života, životní prostředí a přírodu. Pomáhá mnoha talentovaným Evropanům řešit některé z největších současných environmentálních problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek vody, plastový odpad, úbytek biodiverzity a ubývání zdrojů. A tyto investice přinášejí výsledky.“
Komisař odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete dodal: „Z těchto inovativních projektů je patrná přidaná hodnota evropské spolupráce. Tím, že rozvíjejí a šíří nejlepší způsoby, jak snižovat emise a zvyšovat odolnost vůči změně klimatu, pomáhají realizovat rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 v celé EU.“
Řešení největších problémů
Na projekty v oblasti životního prostředí a účinného využívání zdrojů, přírody a biologické rozmanitosti a správy a informací v oblasti životního prostředí půjde celkem 196,2 milionu eur.
Tato částka zahrnuje i významné investice do projektů, které umožní ve větší míře opětovně využívat plasty. Přeměna tohoto odpadu na vysoce kvalitní suroviny pro automobilový, stavební a balicí průmysl je jedním z příkladů, jak program LIFE v praxi přispívá k dosažení cílů evropské strategie pro plasty v rámci oběhového hospodářství, kterou vypracovala Evropské komise.
Projekt LIFE také nadále hraje hlavní roli v úsilí zvyšovat informovanost o cenných ekosystémových službách, které nám příroda poskytuje, a ochraňovat ohrožená stanoviště, rostliny a živočichy. Díky řadě projektů, jejichž cílem je například omezit střety mezi lidmi a volně žijícími druhy v Řecku, Itálii, Rumunsku a Španělsku nebo podporovat udržitelné zemědělské postupy v Itálii, na Maltě a ve Španělsku, přispěje program LIFE k provádění akčního plánu EU pro přírodu.
Pokud jde o opatření týkající se klimatu, bude EU investovat 46,8 milionu eur do projektů podporujících zmírnění dopadu změny klimatu a přizpůsobení se této změně a do projektů týkajících se správy a informací v této oblasti. Patří sem mimo jiné praktická podpora členským státům, které připravují své vnitrostátní plány v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, které jim pomohou společně snížit do uvedeného roku emise skleníkových plynů alespoň o 40 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Financování z programu LIFE také pomůže zemědělskému a lesnickému sektoru přizpůsobit se změně klimatu a zlepšit odolnost komunit vůči extrémním klimatickým jevům, jako jsou povodně, vlny veder či nedostatek vody.
  • 55 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na životní prostředí a účinné využívání zdrojů mobilizuje 163,5 milionu euro, přičemž EU poskytne z této částky 82,4 milionu. Tyto projekty se týkají činností v pěti tematických oblastech: ovzduší, životního prostředí a zdraví, účinného využívání zdrojů, odpadů a vody. Jen samotných 20 projektů zaměřených na účinné využívání zdrojů mobilizuje celkem 43,8 milionu eur, tedy o 15 % více než v loňském roce, k usnadnění přechodu na oběhové hospodářství. Přibližně 14,9 milionu eur pak pomůže zlepšit kvalitu ovzduší v Evropě.
  • 40 projektů zaměřených na přírodu a biologickou rozmanitost podporuje provádění směrnic EU o ptácích a o přírodních stanovištích a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020. Celkový rozpočet na ně činí 153 milionů eur, z čehož EU přispěje částkou 97,5 milionu.
  • 15 projektů zaměřených na správu a informace v oblasti životního prostředí má za cíl zvýšit povědomí o environmentálních otázkách. Celkový rozpočet na ně činí 27,2 milionu eur, z čehož EU přispěje částkou 16,2 milionu.
  • 11 projektů zaměřených na zmírňování změny klimatu disponuje celkovým rozpočtem ve výši 33,7 milionu eur, z toho EU přispěje částkou 18,6 milionu. Tyto granty se udělují na nejlepší osvědčené postupy, pilotní a demonstrační projekty ve třech tematických oblastech: průmyslu, započítávání/vykazování emisí skleníkových plynů a využívání půdy, lesnictví a zemědělství.
  • 17 projektů zaměřených na přizpůsobování se změně klimatu mobilizuje 44,2 milionu eur, přičemž EU poskytne z této částky 22,9 milionu. Tyto granty se udělují projektům zabývajícím se šesti tematickými oblastmi: přizpůsobením založeným na ekosystémech, zdravím a dobrými životními podmínkami, přizpůsobením v horských a ostrovních oblastech se zaměřením na odvětví zemědělství, přizpůsobením se změně klimatu ve městech a územním plánováním, posouzením zranitelnosti a strategiemi pro přizpůsobení a vodou (včetně zvládání povodní, problematiky pobřežních oblastí a desertifikace).
  • 4 projekty zaměřené na správu a informace v oblasti klimatu mají za cíl zlepšit správu a zvýšit informovanost o změně klimatu. Celkový rozpočet na ně činí 9,1 milionu eur, z čehož EU přispěje částkou 5,2 milionu.
Souvislosti
Program LIFE je finančním nástrojem EU pro životní prostředí a oblast klimatu. Byl zaveden v roce 1992 a od té doby z něj bylo v EU i ve třetích zemích spolufinancováno více než 4 600 projektů. Za tu dobu mobilizoval již téměř 10 miliard eur a na ochranu životního prostředí a klimatu přispěl částkou více než 4,2 miliardy eur. Neustále probíhá asi 1 100 projektů. Rozpočet na období 2014–2020 činí 3,4 miliardy eur v běžných cenách a zahrnuje podprogram pro životní prostředí a podprogram pro oblast klimatu. Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise zvýšit financování programu LIFE o téměř 60 %. (25.10.2018)