Daň z minerálních olejů

Je daň československá nepřímá, spotřební z hotového výrobku. Zavedena byla v zemích historických za bývalého Rakouska zákonem z 26. května 1882 č. 55 ř. z.; na Slovensku a Podkarpatské Rusi uh. zák. č.  XVIII./1888, kteréžto shodné zákony po státním převratu převzaté pozměněny byly zákonem ze dne 4. dubna 1924 č. 75 Sb. z. a n. Předmětem této daně jsou: 1. minerální oleje, které se získávají rafinací (čištění) na území republiky Československé a jejichž hutnota při teplotě 120 R nepřesahuje 8800 (= 880/1000 hustoty čisté vody) a 2. minerální oleje těchže vlastností dovezené do ČSR z ciziny. Těžké oleje, které převyšují hutnotu 8800, třebas byly rafinované, jsou daně prosty. Daň činí 13 Kč za každých 100 kg čisté váhy, a to jak z olejů v tuzemsku rafinovaných, tak z ciziny dovezených. Zaplatiti daň je povinen podnikatel rafinerie, aneb byla-li daň zkrácena, řídící provozu v rafinerii za osobního ručení podnikatele; při dovozu z celní ciziny dovozce. Daň je zpravidla splatná ve chvíli vypravení minerálních olejů z rafinerie do volného oběhu, při dovozu z ciziny vždy při celním projednání na celní hranici a platí se zároveň se clem a paušalovanou daní obratovou. Důvěryhodným podnikatelům rafinerií poskytuje se na jejich žádost a při dostatečném zajištění úvěr celoroční daně tak, že částky daně připadající pokaždé na určitý měsíc, je zaplatiti teprve až uplynuly 2 měsíce po něm. bezprostředně následující tedy např. daň za leden zaplatí se teprve 31. března. Zák. z 5. února 1920 č. 91 Sb. z. a n.). Z minerálních olejů, dovážených na zvláštní povolení ministerstva financí do tuzemských rafinerií minerálních olejů k dalšímu průmyslovému zpracování destilací neb rafinací se daň při jich dovozu z celní ciziny nevybírá. Výrobky, získané zpracováním těchto minerálních olejů, posuzují se při vývozu z rafinerie podle všeobecných zásad zákona. Osvobození od daně se poskytuje na zvláštní žádost za určitých předpisů, a to: 1. pro minerální olej, určený k vývozu za celní čáru; 2. pro minerální olej, vyklizovaný z rafinerie, který průkazně byl již zdaněn; 3. pro minerální olej o hutnotě menší než 7700 při teplotě 120 R, určený k průmyslovým účelům jako rozpouštěcí a extrakční prostředek, k výrobě tepla v průmyslu textilním, sklářském apod., pak k čištění petrolejových šachet. Daň zaplacená neb uvěřená se vrací nebo odpisuje, byla-li zásilka zadržena nepředvídatelnou a neodstranitelnou překážkou a bylo-li to hned oznámeno nejbližšímu finančnímu orgánu písemně. K zajištění daně má zákon řadu podrobných předpisů. Podnikatel rafinerie nežli započne s výrobou, musí 4 neděle napřed finančnímu úřadu I. stolice (okr. finanční ředitelství) předložiti podrobný popis výrobny, jakož i cest, po kterých vyklizované výrobky mají býti dopravovány; dále výkaz zásob minerálních olejů, zařízení strojových, nádob k uschovávání výrobků a provozní řád; pak popis výrobního procesu s udáním, kdo provoz řídí. Počátek provozování musí ovšem býti oznámen přesně. Na základě zmíněných podání provede finanční úřad vyšetření výrobny, zejména zjistí protokolárně obsah a váhu (taru) nádob a strojních zařízení, důležitých pro kontrolu. Rafinerie minerálních olejů podléhají stálému úřednímu dozoru, který vykonávají finanční úředníci technicky vzdělaní za pomoci zřízenců finanční stráže. Aby dozor byl usnadněn, musí býti rafinerie minerálních olejů po stránce ohrazení a vchodů podle předpisů vybaveny. Každou změnu v úředně zjištěném stavu podniku, jakož i zastavení provozu jest kontrolním orgánům (prvější do 24 hodin) oznámiti. V případě úplného zastavení provozu je daň ze zbylých poplatných zásob zapraviti. Vyklizení oleje z rafinerie (ať je poplatným neb ne) musí býti finančnímu úřadu zpravidla 6 hodin napřed oznámeno zvláštní ohláškou, která má obsahovati den a hodinu expedice zásilky, počet, značky a čísla nádob, váhu poplatného minerálního oleje a částku daně naň připadající. Vyklizování, které smí se díti jen v určitých denních hodinách, musí býti finančními orgány vždy kontrolováno. Transport oleje musí se bráti jen po určitých cestách. Kolem každé rafinerie určí finanční úřad kontrolní obvod v šíři až 5 km, uvnitř kterého musí být transport opatřen odbytovou boletou. Za účelem daňové kontroly předpisuje dále zákon podnikatelům rafinerií minerálních olejů vésti záznamy, jmenovitě musí každý takový podnikatel řádné vésti prodejní rejstřík, z něhož musí býti celkový odbyt výrobků zřejmým. Daň z minerálních olejů má Polsko, Rakousko, Rumunsko a Rusko; v Itálii, v Jugoslávii a Řecku mají státní petrolejový monopol; Německo zdaňuje svítivo, především petrolej, jen clem. (1930)