Deklarované složení textilu nemusí odpovídat skutečnosti

ČOI v minulém roce kontrolovala podmínky dodržování zákonů při prodeji textilních výrobků. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti, která souvisí s materiálovým složením textilních výrobků. Z celkového počtu 117 provedených kontrol zjistila porušení právních předpisů při 60 kontrolách. „Výsledky kontrol prokázaly, že obchodník záměrně nebo z nedbalosti deklaruje nesprávné, nepřesné nebo zavádějící informace o materiálovém složení výrobku a procentuálního podílu jednotlivých vláken. ČOI odebrala k odbornému posouzení 35 vzorků textilních výrobků. U 32 vzorků textilních výrobků pak bylo odborným posouzení zjištěno, že jejich skutečné materiálové složení neodpovídá informacím uvedeným na výrobcích. Vzhledem k významnému podílu prokázaného porušování právního předpisu budou kontroly textilních výrobků pokračovat i nadále,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.
Inspekce ke konci roku 2017 provedla 117 kontrol, při nichž byly ověřovány podmínky prodeje textilu a textilních výrobků. Důraz byl kladen především na dodržování povinností vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.
V rámci kontroly se ČOI zaměřila také na dodržování dalších právních předpisů. Celkem došlo k porušení zákonů při 60 kontrolách (51,3 %). Z tohoto počtu se 52 případů týkalo porušení nařízení EU o materiálovém složení textilních výrobků, kdy například prodávané výrobky nebyly viditelně a srozumitelně označeny, byly uvedeny nepravdivé informace o složení materiálu textilního výrobku nebo informace o složení materiálu textilního výrobku byly pouze v cizím jazyce.
Inspekce v průběhu kontrolní akce za účelem určení materiálového složení textilních výrobků a stanovení procentního hmotnostního podílu jednotlivých textilních vláken odebrala k odbornému posouzení 35 vzorků textilních výrobků. Z celkového počtu zkoušených výrobků nesplnilo 32 vzorků (91,43 %) požadavky nařízení EU. Kvantitativní podíly textilních vláken ve směsích zkoumaného vzorku výrobku neodpovídaly kvantitativním podílům textilních vláken ve směsích deklarovaných na výrobku.
Zjištěné nedostatky
K porušení některých ustanovení právních předpisů došlo ve 269 případech:
 
 1. V 52 případech bylo porušeno nařízení EP a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (např. prodávané výrobky nebyly viditelně a srozumitelně označeny, uvedeny nepravdivé informace o složení materiálu textilního výrobku, informace o složení materiálu textilního výrobku označeny v cizím jazyce).
 2. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl celkem porušen ve 178 případech:
 • v 33 případech prodávající nezajistil, aby prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny (§ 10)
 • v 31 případech došlo k porušení zásad poctivosti prodeje výrobků (§ 3)
 • ve 27 případech poskytované písemné informace nebyly uvedeny v českém jazyce (§ 11)
 • ve 24 případech došlo k porušení povinnosti řádně informovat spotřebitele o ceně nabízených výrobků (§ 12)
 • v 18 případech nebyla dodržena informační povinnost o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu jejich použití a údržby a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby (§ 9)
 • v 18 případech došlo k porušení povinnosti obchodníka vydat na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobku v zákonem stanoveném rozsahu (§ 16)
 • v 7 případech došlo ke klamavému konání (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1, 2)
 • ve 2 případech došlo ke klamavému opomenutí (§ 5a)
 • v 5 případech neinformoval prodávající o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§14)
 • v 5 případech byla porušena povinnost informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace (§ 13)
 1. V 39 případech pak bylo zjištěno porušení ostatních právních předpisů dozorovaných Českou obchodní inspekcí.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů uložila celkem 90 pokut v celkové hodnotě 209 400 Kč.