Den rovného odměňování

Faktory, které stojí za mzdovou diferenciací, jsou různé: ženy častěji pracují na částečný úvazek, v podnicích se potýkají s fenoménem „skleněného stropu“, pracují v odvětvích s nižšími platy nebo musí často převzít primární odpovědnost za péči o své rodiny.
Ženy v Evropské unii stále vydělávají v průměru o 16,2 % méně než muži. Letos připadá Evropský den rovného odměňování na 3. listopad. To je den, kdy ženy ve srovnání s muži de facto přestávají být za práci placeny, přičemž do konce roku zbývá ještě 16 % pracovních dní.
První místopředseda Frans Timmermans, komisařka Marianne Thyssenová a komisařka Věra Jourová u této příležitosti uvedli:
„Ženy a muži jsou si rovni. To je jedna ze základních hodnot EU. Ve srovnání se svými mužskými kolegy však ženy de facto přestávají být placeny dva měsíce před koncem roku. Tato situace již není dále únosná.
Ženy v Evropě vydělávají o 16,2 % méně než muži. Tento rozdíl v platech mužů a žen není nespravedlivý pouze z principiálního, ale také z praktického hlediska. Ženy se kvůli němu mohou ocitnout v obtížné situaci nejen během své kariéry, ale především po odchodu do důchodu, neboť rozdíl ve výši důchodů žen a mužů činí 36,6 %.
Tento problém nelze odstranit okamžitě, existují ale způsoby, jak se domoci určitých konkrétních změn. Komise předložila řadu návrhů, které mají řešit tuto otázku na pracovišti i doma. Je třeba, aby tyto návrhy urychleně projednal Evropský parlament a členské státy v Radě, aby se dosáhlo konkrétních výsledků, například zlepšením práv a podporou rodin pracujících rodičů a pečujících osob na zvláštní dovolenou.
Zveřejněné nové údaje pak jen potvrzují, jak je důležité urychleně přijmout právní předpisy, které předložila Evropská komise a které upravují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jeden ze tří Evropanů nemohl minulý rok čerpat pracovní volno z rodinných důvodů a pouze čtyři muži z deseti využili (nebo měli v úmyslu využít) rodičovskou dovolenou. Takové nastavení není spravedlivé ani udržitelné.“
Souvislosti
Faktory, které stojí za mzdovou diferenciací, jsou různé: ženy častěji pracují na částečný úvazek, v podnicích se potýkají s fenoménem „skleněného stropu“, pracují v odvětvích s nižšími platy nebo musí často převzít primární odpovědnost za péči o své rodiny. Jedním ze způsobů, jak tyto faktory řešit, je zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodin, čehož by Komise ráda dosáhla svým návrhem směrnice.
 V souvislosti s evropským pilířem sociálních práv přijala Komise opatření, které pracujícím rodičům a pečovatelům umožňuje lepší kariérní postup, zatímco mohou pečovat o své rodiny. Návrh Komise týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem zahrnuje právo všech otců čerpat nejméně deset dní pracovního volna při narození dítěte. Placená rodičovská dovolená by se rovněž stala nepřevoditelným rovným právem pro ženy a muže. Pro muže, kteří se rychle vracejí do práce, by to znamenalo silnou pobídku k využití rodičovské dovolené a ženy by zase nemusely odkládat na dlouhou dobu svoji kariéru. V konečném důsledku by se tak zvýšila účast žen na trhu práce. Jednání s Evropským parlamentem a Radou probíhají a dohody může být dosaženo do konce roku. Komise vyzývá všechny strany, aby usilovaly o ambiciózní kompromis.
Ze zveřejněných údajů Eurobarometru jednoznačně vyplývá, že tato legislativa musí být urychleně dokončena. Kromě toho Komise v loňském roce předložila akční plán k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů, jenž se zaměřuje na různé faktory, které k této nerovnosti přispívají.
Průzkum Eurobarometr na téma rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
Evropská komise dnes u příležitosti Evropského dne rovného odměňování zveřejnila Eurobarometr, který referuje o názorech Evropanů v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Viz výsledky Eurobarometru, infografika a informativní přehledy pro jednotlivé země.
Akční plán EU k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů
Komise spustila akční plán EU k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů na období 2018–2019. Plán vytyčil osm klíčových oblastí činností. Do dnešního dne bylo na projekty bojující proti stereotypům v oblastech profesní orientace a volby povolání vynaloženo 3,3 milionu eur. V nadcházejících týdnech bude zahájena veřejná konzultace s cílem zjistit, jak se zákony o rovném odměňování osvědčují v praxi, a načerpat nové nápady vedoucí k lepšímu dosažení stanovených cílů. Komise rovněž navrhuje doporučení pro jednotlivé země, jakož i zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů v rámci evropského semestru.
Komise zahájila hodnocení směrnice o rovných příležitostech a rovném zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Toto hodnocení bude mimo jiné vycházet z diskusí se zúčastněnými stranami, zejména sociálními partnery, a členskými státy. V listopadu bude zahájena internetová veřejná konzultace. (26.10.2018)