Den spotřebitelů 2020 - Spotřebitelská politika ve službách cílů udržitelného rozvoje a Agendy 2030

Dne 1. prosince 2020 uspořádalo Spolkové ministerstvo pro spravedlnost a ochranu spotřebitele v rámci německého předsednictví Radě Evropské unie konferenci Den spotřebitelů 2020, jejímž motem bylo „spotřebitelská politika ve službách cílů udržitelného rozvoje a Agendy 2030“. Konference se soustředila na roli spotřebitelské politiky k dosažení cílů Agendy 2030 a možnosti aktivního zapojení spotřebitelů do tohoto procesu.
Dne 13. listopadu 2020 zveřejnila Evropská komise strategický dokument „Nový program pro spotřebitele“, kterým se stanoví víceletý rámec pro rozvoj spotřebitelské politiky v Evropské unii. Mezi klíčové oblasti patří „zelená transformace“, tedy kroky vedoucí k udržitelné výrobě a spotřebě, a „digitální transformace“, která je spojena se zaváděním nových technologií do všech oblastí lidské činnosti.
V rámci konference "Den spotřebitelů 2020", jejímž motem bylo „spotřebitelská politika ve službách cílů udržitelného rozvoje a Agendy 2030“, se diskutovala úloha spotřebitelské politiky k dosažení cílů Agendy 2030, a to, jak mohou spotřebitelé aktivně přispívat k naplňování těchto cílů. Rovněž byly diskutovány dopady krize spojené se šířením onemocnění COVID-19 na udržitelnou spotřebitelskou politiku.
Konference se zúčastnilo cca 260 účastníků z 26 členských států Evropské unie. Účastníky byly zástupci veřejné sféry, zástupci spotřebitelských organizací, hospodářských subjektů a akademické sféry.
Cílem konference bylo poukázat na opatření v Novém programu pro spotřebitele v oblastech zelené a digitální transformace a diskutovat o nich v souvislosti s následujícími čtyřmi cíli Agendy 2030:
cíl 10 - snížení příjmové nerovnosti v rámci zemí i mezi nimi,
cíl 12 - zajištění udržitelného vzorce spotřeby a výroby,
cíl 13 – přijetí naléhavých opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům,
cíl 16 – podpora mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj.
V rámci konference proběhlo pět seminářů, na kterých byla diskutována následující témata:
1) Udržitelná a spravedlivá digitální ekonomika – jak se mohou služby poskytované platformami, po kterých se v období pandemie COVID-19 výrazně zvýšila poptávka, stát součástí řešení přechodu na udržitelnou ekonomiku (cíle 10 a 12 Agendy 2030). Hlavními diskutovanými oblastmi byly otázky, jaké nové předpisy nebo právní vývoj jsou nezbytné pro přechod k udržitelné a spravedlivé ekonomice, kde významnou roli hrají platformy, jak mohou platformy převzít větší (sociální) odpovědnost a jakou roli by měli jejich uživatelé hrát.
2) Přechod k udržitelnému životnímu stylu – jak může transformace společnosti po období COVID-19 být ku prospěchu všech (cíle 10 a 13 Agendy 2030). Diskutovány byly otázky, které překážky a podněty brání nebo podporují přechod k udržitelnému životnímu stylu, a jaké aspekty musí být regulovány, aby bylo dosaženo udržitelného životního stylu do roku 2030.
3) Transformační potenciál spotřebitelského výzkumu – jak moderní spotřebitelský výzkum může přispět k větší udržitelnosti (cíle 10, 12, 13 a 16 Agendy 2030). Diskutovány byly otázky, jak je možné řešit nesoulad mezi znalostmi a činy ve vztahu k udržitelnosti, a které politické a ekonomické pobídky mají největší potenciál k dosažení zelené transformace.
4) Udržitelné financování – spotřebitelé jako hnací síla udržitelného finančního trhu (cíle 10, 12 a 13 Agendy 2030). Účastníci hledali odpovědi na otázky, jak lze spotřebitele přesvědčit a umožnit jim, aby požadovali udržitelné finanční produkty, a zda bude regulační rámec EU a zavedená reformní opatření schopny transformovat stávající finanční trh na udržitelný finanční trh.
5) Digitální spotřebitelské nástroje – využívání nových technologií (cíle 10 a 16 Agendy 2030). Diskuse se soustředila na otázku, jak lze účinně využít nástroje na ochranu spotřebitele, aby spotřebitelé získali informace o svých právech, a o tom, jak svá práva vymáhat, a jak jim v této věci poskytnout poradenství. Dále se diskuse zaměřila na to, jaká rizika jsou spojena s používáním digitálních nástrojů na ochranu spotřebitele a jak naopak lze tyto nástroje efektivně využívat. (22.12.2020)