Deset opatření, která mají upravit vztahy EU a Číny pro 21. století

Na pozadí rostoucí ekonomické síly a politického vlivu Číny Evropská komise a vysoká představitelka Unie bilancovaly nad vztahy Evropské unie s Čínou a nad souvisejícími příležitostmi a výzvami.
Stanovily 10 konkrétních opatření, která mají projednat a schválit hlavy států nebo předsedové vlád EU na zasedání Evropské rady dne 21. března.
Evropská unie a Čína se zavázaly ke komplexnímu strategickému partnerství. V Evropě však sílí pocit, že rovnováha výzev a příležitostí, které pro ni Čína představuje, byla narušena. Dnešním společným sdělením chtějí Evropská komise a vysoká představitelka zahájit debatu, jež má předefinovat přístup Evropy tak, aby byl realističtější, asertivnější a mnohotvárnější.
Čína je současně partnerem spolupráce, s nímž EU sdílí úzce provázané cíle, partnerem jednání, jehož zájmy musí EU vyvážit s těmi svými, hospodářským konkurentem, který usiluje o vedoucí postavení na poli technologií, a soustavným rivalem, který prosazuje alternativní modely správy a řízení. EU využije vzájemného propojení různých oblastí politiky a odvětví, aby k dosažení svých cílů vyvinula větší pákový efekt. Jak EU, tak její členské státy svých cílů ve vztahu k Číně dosáhnou pouze tehdy, když potáhnou za jeden provaz.
Místopředsedkyně Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová v této souvislosti uvedla: „Čína je strategický partner Evropské unie. Snažíme se o silnou dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci na tématech, ke kterým nás pojí společný zájem a která sahají od obchodu až po konektivitu nebo od společného komplexního akčního plánu až po změnu klimatu. Jsme přitom ochotni nadále se důsledně angažovat tam, kde se naše politiky liší nebo si konkurují. To je cílem 10 opatření, která dnes za účelem posílení našich vztahů s Čínou a v duchu vzájemné úcty navrhujeme.“
Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu doplnil: „EU a Čína jsou strategickými hospodářskými partnery a konkurenty. Naše ekonomické vztahy mohou být vzájemně velice přínosné, pokud je hospodářská soutěž spravedlivá a jsou-li obchodní a investiční vztahy oboustranné. Tímto sdělením předkládáme konkrétní návrhy, jak EU může posílit svou konkurenceschopnost, prohloubit vzájemnost vztahů a zajistit rovnější podmínky a ochránit svou tržní ekonomiku před možným narušením.“
V dnešním společném sdělení je k jednání navrženo 10 opatření. Přestože jsou formulována v kontextu vztahů s Čínou, některá z nich se týkají konkurenceschopnosti a bezpečnosti EU v globálním měřítku. Reakce EU bude v obecné rovině sledovat tři cíle:
Na základě jasně definovaných zájmů a zásad by EU měla prohloubit svou spolupráci s Čínou za účelem prosazování společných zájmů na celosvětové úrovni.
EU by měla důsledně usilovat o vyváženější a oboustrannější povahu hospodářských vztahů.
V zájmu zachování své prosperity, hodnot a sociálního modelu v dlouhodobém horizontu se EU musí v určitých oblastech sama přizpůsobit měnícím se hospodářským podmínkám a posílit svou domácí politiku i průmyslovou základnu.
Komise a vysoká představitelka Evropskou radu konkrétně vyzývají, aby schválila tato opatření:
Opatření č. 1: EU posílí svou spolupráci s Čínou tak, aby společně dostály povinnostem v rámci všech třech pilířů Organizace spojených národů: lidských práv, míru a bezpečnosti a rozvoje.
Opatření č. 2: V zájmu účinnějšího boje proti změně klimatu EU Čínu vyzývá, aby v souladu s cíli Pařížské dohody dosáhly její emise vrcholu do roku 2030.
Opatření č. 3: V návaznosti na pozitivní spolupráci na společném komplexním akčním plánu pro Írán se EU bude více angažovat v oblasti míru a bezpečnosti.
Opatření č. 4: Ve svém vlastním zájmu zachovat stabilitu, udržitelný hospodářský rozvoj a řádnou správu věcí veřejných v partnerských zemích bude EU důsledněji uplatňovat stávající dvoustranné dohody a finanční nástroje a pomáhat Číně s dodržováním stejných zásad tím, že provede strategii EU pro propojení Evropy a Asie.
Opatření č. 5: Za účelem dosažení vyváženějších a oboustrannějších hospodářských vztahů EU Čínu vyzývá, aby splnila stávající závazky, jež si společně s EU stanovila. Patří sem reforma Světové obchodní organizace, zejména v oblasti subvencí a nucených transferů technologií, a uzavření dvoustranných dohod o investicích do roku 2020, o zeměpisných označeních, jak nejrychleji to bude možné, a o bezpečnosti letectví v nadcházejících týdnech.
Opatření č. 6: V zájmu podpoření oboustrannosti a otevření příležitostí k veřejným zakázkám v Číně by Evropský parlament a Rada měly do konce roku 2019 přijmout nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek.
Opatření č. 7: V rámci požadavku na zohledňování jak cen, tak vysoké úrovně pracovních a environmentálních norem zveřejní Komise do poloviny roku 2019 pokyny týkající se účasti zahraničních uchazečů a zboží na trhu EU s veřejnými zakázkami. Spolu s členskými státy pak vypracuje přehled o provádění stávajícího rámce, aby do konce roku 2019 zjistila jeho nedostatky.
Opatření č. 8: Aby Komise zcela odstranila rušivé účinky zahraničního státního vlastnictví a státního financování na vnitřním trhu, určí do konce roku 2019, jak vyřešit současné nedostatky v právních předpisech EU.
Opatření č. 9: V zájmu ochrany proti potenciálním vážným bezpečnostním dopadům na kritickou digitální infrastrukturu je třeba stanovit společný přístup EU k bezpečnosti sítí 5G. V prvním kroku vydá Evropská komise doporučení v návaznosti na zasedání Evropské rady.
Opatření č. 10: Aby členské státy dokázaly odhalovat bezpečnostní rizika, která představují zahraniční investice do kritických aktiv, technologií a infrastruktury, a zvyšovat o nich povědomí,měly by zajistit rychlé, úplné a účinné provedení nařízení o prověřování přímých zahraničních investic.
Jaké jsou další kroky?
Společné sdělení bude předloženo Evropské radě ve dnech 21.–22. března, přičemž první příležitost k výměně názorů budou mít členské státy již na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. března. Příští summit EU-Čína je naplánován na začátek dubna.
Souvislosti
Stávající rámec politiky pro spolupráci EU s Čínou je vymezen v závěrech Rady o strategii EU týkající se Číny, přijaté v červenci 2016, a ve společném sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku „Prvky nové strategie EU vůči Číně“ z června 2016. Tyto dokumenty i nadále představují základní kámen politiky EU vůči Číně. (15.3.2019)