Díky plnění milníků získá ČR prostředky z fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj 22. července hostilo zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složené z ministrů a dalších partnerů. Mimo přípravy programového období 2021-2027 a současného stavu čerpání se ministři seznámili také s plněním milníků, na základě kterých ČR letos získá možnost čerpání dalších až 36,8 mld. Kč z fondů EU.
„Česká republika splnila 123 milníků daných Evropskou komisí ze 134, zhruba třetinu naplnila dokonce na více jak 200 %. Je to velmi dobrý výsledek, díky kterému získáme z evropských fondů takzvanou výkonnostní rezervu – až 36,8 mld. Kč, tedy přibližně 6 % prostředků, co máme pro období 2014-2020. S Evropskou komisí budeme vyjednávat, aby peníze u těch několika priorit, které svých milníků nedosáhly, mohly být použity na oblasti, kde jsou připravené projekty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Rada pro ESIF projednala rovněž Zprávu o pokroku při provádění Dohody o partnerství 2014-2020, která se zpracovává dvakrát během současného programového období. Ze zprávy vyplývá, že i přes postupné přibližování České republiky k vyspělým zemím EU zůstává stále velký prostor pro další rozvoj podpořený využíváním ESI fondů. V reakci na změny priorit některých rozvojových potřeb byly přesunuty finanční prostředky do jiných prioritních oblastí, například do podpory regionů postižených útlumem těžby uhlí. Významný pokrok byl dosažen při naplňování všech 11 tematických cílů Dohody o partnerství a byla splněna i většina cílů ČR ze strategie Evropa 2020.
Rada pro ESIF projednala také aktuální stav čerpání evropských fondů – za první polovinu roku byly schváleny nové projekty za 46,3 mld. Kč a bylo proplaceno příjemcům 41,4 mld. Kč. Mimo plnění milníků a čerpání ministři projednali také přípravu programového období 2021-2027, a to jak vyjednávání kompromisní legislativy na Radě EU, které od července předsedá Finsko, tak na národní úrovni, kde byly aktualizovány priority pro financování z fondů EU.
Rada ESIF je poradním orgánem vlády ČR v oblasti koordinace podpory z ESIF a schází se k diskusi nad aktuálními otázkami pravidelně, přibližně každé dva měsíce. Na programu jednání Rady ESIF jsou pravidelně předkládány návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, stejně jako systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání evropských fondů. (22.7.2019)