Diskriminace spotřebitele není na ústupu

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na diskriminaci spotřebitelů, které prováděla v průběhu celého roku 2018.  V minulém roce uskutečnila celkem 494 kontrol a podezření na některou z forem diskriminačního jednání zjistila ve 13 případech, což představuje 2,6 %. Je to o 6 konkrétních případů diskriminace více, než bylo zjištěno v roce 2017.
ČOI uskutečnila v této oblasti 494 kontrol. Podezření na některou z forem diskriminace inspektoři zjistili ve 13 případech, což představuje 2,6 % z celkového počtu 494 provedených kontrol. Součástí kontrol bylo také ověřování plnění jiných právních předpisů, které mají obchodníci dodržovat. Porušení těchto právních předpisů bylo zjištěno ve 182 případech, tj. 36,8 %.
Zjištěné nedostatky
Obchodní inspekce zjistila ve 13 případech skutečnosti, při nichž vzniklo podezření na porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb. V 1 kontrolním případě vzniklo současně podezření na 2 různé formy diskriminačního jednání.
Jednalo se o:
 • 6 případů, kdy poskytovatel služby uplatňoval odlišné cenové podmínky pro spotřebitele na základě jejich trvalého bydliště
 • 1 případ, kdy prodávající odmítl „obsloužit“ konkrétního spotřebitele
 • 1 případ, kdy poskytovatel služby spočívající v provedení evidenční kontroly motorového vozidla, odmítl tuto službu poskytnout na základě informace o původu výrobku
 • 1 případ, kdy byl odmítnut pronájem bytu spotřebiteli z důvodu, že tento spotřebitel vlastnil psa
 • 1 případ, kdy prodávající odmítl prodat spotřebiteli jedné národnosti větší množství výrobků, ačkoli spotřebiteli jiné národnosti takové množství výrobků prodal
 • 1 případ, kdy byl odmítnut pronájem bytu spotřebiteli z důvodu jeho národnosti
 • 1 případ, kdy hendikepovanému spotřebiteli (vozíčkáři) nebyl umožněn vstup do provozovny
 • 1 případ, kdy nebyl umožněn vstup do provozovny veřejného stravování osobám mladším 18 let
 • 1 případ, kdy cestující s dětmi ve věku do 3 let byla uložena znevýhodňující povinnost mít při cestování autobusem s sebou pro takové dítě dětskou sedačku, příp. podsedák
Česká obchodní inspekce, vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace, ověřovala plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
 • v 79 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3)
 • v 61 případech prodávající neseznámil spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
 • v 25 případech obchodník nevydal spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji (§ 16 odst. 1)
Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu.
Ve 27 případech bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.
Uložené sankce a opatření
Česká obchodní inspekce v roce 2018 v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním pravomocně uložila 6 pokut v celkové výši 210 000 Kč, několik dalších správních řízení není ještě pravomocně ukončeno.
Za porušení dalších právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce celkem 199 pokut v hodnotě 1 088 000 Kč (včetně pokut za diskriminační jednání) a zákaz prodeje na 300 kusů výrobků v hodnotě 33 418 Kč. Dále pak vydala zákaz používání na 14 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. (25.3.2019)