Dohoda k automatizované výměně dat mezi HZS ČR a společnostmi ČEZ Distribuce a E.ON Distribuce

Poslední měsíc přešel přes Českou republiku hned několikrát velmi silný vítr, který mimo jiné způsobil také rozsáhlé výpadky v dodávkách elektrické energie. Taková situace není ojedinělá a na odstraňování následků vichřic a orkánů spolupracují vždy ruku v ruce hasiči s distributory elektrické energie. Za účelem efektivnější spolupráce byla na základě zkušeností s orkánem Herwart a následných praktických cvičení na téma dopadů dlouhodobých výpadků dodávek elektrické energie vytvořena platforma pro automatizovanou výměnu dat mezi informačním systémem HZS ČR a dispečerskými řídicími systémy distribučních společností.
Dne 5. března na půdě MV – generálního ředitelství HZS ČR podepsaly ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a Hasičský záchranný sbor ČR oficiální dohodu o spolupráci.
„Spolupráce mezi námi a hasiči přinese větší informovanost na obou stranách, výměna dat bude probíhat prakticky online, takže se podstatně zrychlí možnost zjistit, kde přesně k výjimečné události došlo a jak se situace vyvíjí. Ze zkušeností víme, že aktuální informace a přesná lokalizace výrazně zvyšují bezpečnost a efektivitu zásahu při mimořádných událostech. A  o to nám jde především,“ říká Zdeněk Bauer, předseda představenstva E.ON Distribuce.
Předmětem uzavřené dohody je vzájemná spolupráce při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací spočívající ve vytvoření automatizovaného systému pro předávání informací o lokalizaci místa mimořádných událostí, u kterých operační střediska HZS ČR vyžadují součinnost s havarijními četami distribučních společností. Zároveň HZS ČR jeho prostřednictvím přijímá od distributorů informace o poruchách na distribuční soustavě, seznam jimi postižených adres a předpokládané době jejich odstranění, a to při každé změně ve stavu poruchy nebo počtu poruchou dotčených odběrných míst. Tyto informace jsou následně analyzovány a výsledky analýzy jsou zobrazeny v mapovém prostředí pro potřeby operačních středisek HZS krajů, štábů HZS krajů, krizových štábů krajů a krizových štábů obcí s rozšířenou působností. Příslušné mapové výstupy obsahují strukturovaná data o počtu odběrných míst s výpadkem, době trvání výpadků, době předpokládané obnovy dodávek elektrické energie, vývoji situace na území za posledních 24 hodin a podílu zasažených odběrných míst s výpadkem na území. Zvláštním výstupem je tzv. heat mapa, která slouží k zobrazení aktuálního rozsahu zasažení území výpadky.
„Zprovozněním systému automatizované výměny dat mezi HZS ČR a distributory hasiči získají nástroj k rychlejší a efektivnější komunikaci mezi operačními středisky HZS krajů a dispečinky distributorů při řešení následků mimořádných událostí spojených s dodávkami elektrické energie.  Systém nám umožňuje získat automaticky okamžitý přehled o situaci na území, na jehož základě bude možné efektivněji plánovat priority nasazení sil a prostředků pro nejvíce postižená území. A v neposlední řadě umožňuje také zjistit aktuální rozsah výpadku u společensky významných subjektů a případné ohrožení osob, jejichž životní funkce jsou závislé na elektrických zdravotnických přístrojích, a které požádaly o zařazení na seznam osob vedený u jednotlivých HZS krajů.“ řekl generální ředitel HZS ČR, generálporučík Ing. Drahoslav Ryba.
„Dohoda o výměně dat mezi ČEZ Distribucí a HZS je další z cest, jak rychleji a efektivněji komunikovat při kalamitách a jiných mimořádných stavech v distribuční soustavě.  Specialisté ČEZ Distribuce jsou trvale součástí kalamitních a krizových štábů v krajích i obcích s rozšířenou působností, kde sdílí potřebné informace všem složkám IZS a požadavky štábů předávají k řešení do ČEZ Distribuce.  V loňském roce jsme podepsali s mobilními operátory memorandum o krizové komunikaci v době kalamit, a tato spolupráce se velmi osvědčila již při kalamitě Sabine. Spolupráci s HZS vítám a věřím tomu, že i dohoda o výměně dat mezi distributory a HZS přispěje v rámci krizového řízení ke zlepšení vzájemné komunikace, odstraňování následků kalamit, a tedy rychlejším opravám na našich zařízení a samozřejmě i při záchraně životů a majetku,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Distribuce Martin Zmelík. (5.3.2020)