Emise skleníkových plynů z odpadu v EU klesají

Podle odhadů Evropské agentury pro životní prostředí klesly v letech 1995 až 2017 emise skleníkových plynů z odpadu v EU o 42 %. Jejich množství závisí na způsobu zpracování odpadu. Například při jeho skládkování se organický materiál rozkládá a produkuje plyn. Snížení emisí z ukládání pevného odpadu vyplývá ze zvýšení využití plynu ze skládek a ze snížení množství skládkování. Při recyklaci většího množství odpadu je třeba ho méně skládkovat nebo spalovat, což přispívá k ochraně klimatu.
Graf: Emise skleníkových plynů z nakládání s odpady, EU-28, 1990 - 2017
Statistiky Eurostatu o nakládání s komunálním odpadem a o tom, jak se mění, pomáhají pochopit, proč tyto emise klesaly. Komunální odpad představuje malý podíl na celkovém odpadu, přitom statistika poskytuje přehled o celkovém trendu nakládání s odpady, který je relevantní pro vykazování emisí v Evropské unii, protože průmyslový odpad obsahuje relativně málo organických a fosilních uhlíkových materiálů.
Zatímco celkové množství zpracovaného komunálního odpadu se mezi lety 1995 a 2017 zvýšilo o 13 %, množství skládkovaného odpadu se za stejné období snížilo o 60 %. Zmenšení skládek bylo možné, z toho důvodu, že množství recyklovaného nebo kompostovaného odpadu se ztrojnásobilo a množství spáleného odpadu se zdvojnásobilo.
Právní předpisy EU přinesly změnu v nakládání s odpady, kterou vidíme v jejich statistice, zaměření se na recyklaci a omezování jeho ukládání na skládkách. Emise z ukládání pevného odpadu se dále snižují povinnou instalací využití skládkového plynu. Změna nakládání s odpady je jen jedním z příkladů toho, jak vytvoření oběhového hospodářství pomáhá snižovat emise a bojovat proti změně klimatu.
Graf: Zpracování komunálního odpadu, EU-28, 1995 - 2017 (milion tun)
Odpad je čtvrtým největším zdrojem znečištění ovzduší, v roce 2017 představoval 3 % celkových emisí skleníkových plynů. Většina emisí pochází ze spalování paliv (77 %), následuje zemědělství (10 %) a průmyslové procesy (8 %). Více informací o faktorech způsobujících emise lze nalézt na https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Climate_change_-_driving_forces
Zdroj: Eurostat (23.1.2020)