Evropská komise modernizuje Vízový informační systém

Komise navrhla zdokonalení Vízového informačního systému (VIS), databáze obsahující informace o osobách, které žádají o schengenská víza, aby bylo možné lépe reagovat na měnící se výzvy spojené s bezpečností a migrací a zlepšit správu vnějších hranic EU. Navrhované změny umožní provádět důkladnější prověřování žadatelů o víza, odstranit nedostatky v přístupu k informacím v oblasti bezpečnosti pomocí lepší výměny informací mezi členskými státy a zajistit plnou interoperabilitu s jinými unijními databázemi.
Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Miliony občanů ze třetích zemí každoročně vstupují na území EU s vízem, ať už pro účely krátkodobého či delšího pobytu. Modernizací Vízového informačního systému odstraníme nedostatky v našich informačních systémech a vízovým orgánům a příslušníkům pohraniční stráže poskytneme informace, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů. Pachatelé trestné činnosti a potenciální teroristé by neměli mít možnost dostat se do Evropy bez povšimnutí. Evropa není pevnost, musíme však vědět, kdo překračuje naše hranice. Naším úkolem je zajistit bezpečnost evropských občanů a vybudovat Evropu, která je chrání, aniž by bránila mobilitě těch, kteří cestují do EU v dobré víře.“
Vízový informační systém (VIS) je databáze EU, která spojuje příslušníky pohraniční stráže na vnějších hranicích EU s konzuláty členských států po celém světě. Poskytuje orgánům vydávajícím víza klíčové informace o žadatelích o krátkodobá schengenská víza a zároveň umožňuje příslušníkům pohraniční stráže odhalovat cestující, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. Dnešní návrh rozšiřuje rozsah VIS – a to zejména přidáním dlouhodobých víz a povolení k pobytu do systému – při plném dodržování pravidel pro ochranu údajů a s cílem zajistit, aby tyto orgány měly nezbytné informace v okamžiku, kdy je potřebují. Návrh je druhým krokem reformy společné vízové politiky EU a navazuje na změny vízového kodexu, které Komise předložila v březnu 2018.
Posílení bezpečnosti a odstranění nedostatků v přístupu k informacím
Navrhovaná modernizace databáze VIS posílí vnitřní bezpečnost a zlepší správu hranic pomocí těchto opatření:
  • Posílené bezpečnostní kontroly všech databází: všechny žádosti o víza zaznamenané ve VIS nyní budou automaticky – prostřednictvím jednotného vyhledávacího portálu – porovnávány se všemi ostatními informačními systémy EU pro oblast bezpečnosti a migrace, mezi něž patří nově zřízený Systém vstupu/výstupu (EES), Schengenský informační systém (SIS) a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS). Díky této povinné křížové kontrole budou odhaleni žadatelé s vícenásobnými identitami, jakož i osoby představující riziko z hlediska bezpečnosti nebo nelegální migrace.
  • Lepší výměna údajů a informací: v současné době nejsou na úrovni EU zaznamenávány žádné informace týkající se dlouhodobých víz a povolení k pobytu. Navrhovaná modernizace rozšíří rozsah VIS tak, aby zahrnoval i tyto informace. Příslušníci pohraniční stráže tak budou moci rychle zjistit, zda dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu používané k překročení vnějších hranic schengenského prostoru jsou platná a nacházejí se v rukou jejich zákonného držitele. Tím se odstraní významná bezpečnostní mezera.
  • Účinnější postupy navracení: od této chvíle budou do databáze VIS zahrnuty také kopie cestovních dokladů žadatelů o víza. Toto opatření, společně s povolením přístupu do VIS pro personál Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž usnadní identifikaci a zpětné přebírání nelegálních migrantů bez dokladů, a tím zvýší účinnost návratové politiky EU.
  • Posílená kapacita pro stíhání a prevenci trestné činnosti: do VIS budou mít nyní – pro účely prevence, odhalování či vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů – strukturovanější přístup orgány pro vymáhání práva a Europol, a to za přísných podmínek a při plném respektování pravidel EU pro ochranu údajů. Orgány pro vymáhání práva získají přístup do VIS také pro účely vyhledávání či identifikace pohřešovaných nebo unesených osob a obětí obchodování s lidmi.
Další kroky
Eu-LISA bude agentura EU odpovědná za rozvoj a správu modernizované databáze VIS. Posledním prvkem reformy vízové politiky EU v oblasti víz je výzva Komise určená Evropskému parlamentu a Radě, aby co nejrychleji dokončily svůj legislativní proces, odstranily tak jakékoli zbývající informační nedostatky a usnadnily cestování návštěvníkům, kteří do EU přijedou z legitimního důvodu.
Souvislosti
Společná vízová politika EU usnadňuje cestování do EU pro turistické a obchodní účely, což podporuje ekonomiku a růst EU, mezikulturní spojitosti a dialog. Jen v roce 2016 bylo vydáno téměř 14 milionů krátkodobých schengenských víz (viz nejnovější statistiky z oblasti schengenských víz).
Od roku 2010, kdy vstoupil vízový kodex v platnost, se prostředí vízové politiky zásadně změnilo. V posledních letech EU čelí novým migračním a bezpečnostním výzvám. V září 2017 Komise oznámila, že předloží návrhy na modernizaci společné vízové politiky EU. Komise ve svém pracovním programu na rok 2018 potvrdila, že navrhne revizi vízového kodexu. V březnu 2018 tento svůj závazek splnila.
Zároveň EU modernizuje své informační systémy pro bezpečnost a správu hranic, aby se odstranily informační nedostatky a byla posílena vnitřní bezpečnost. V návaznosti na závěry Evropské rady z června 2017 Komise předložila v prosinci 2017 návrh směřující k účinnější a inteligentnější součinnosti informačních systémů EU. Dnešní návrh modernizuje VIS a stanoví základy, aby se tento systém stal plně interoperabilním s ostatními databázemi EU pro správu hranic a řízení migrace. (17.5.2018)