Evropská komise přidá České republice na projekty dalších 36,5 miliardy korun

V Praze proběhlo Výroční setkání s Evropskou komisí. Čeští zástupci na něm seznámili představitele relevantních ředitelství Evropské komise s průběhem čerpání v jednotlivých operačních programech. Jednalo se také o připsání tzv. výkonnostní rezervy a dalších souvisejících tématech.
„V roce 2019 proběhlo vyhodnocení dosažení milníků stanovených na začátku programového období. Česká republika byla v jejich plnění velmi úspěšná. Splnila - a v některých případech i výrazně přesáhla - požadované hodnoty u více jak 90 % milníků. Díky tomu se nám od ledna navýší prostředky, které můžeme čerpat z fondů EU, přibližně o 6 %; to je více než 
36,5 mld. Kč,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová a dodala: „Nepřijdeme ani o prostředky, které se odvíjely od těch několika málo milníků, které se ne zcela naplnily. Vyjednáváme totiž s Evropskou komisí přesun prostředků do oblastí, kde se nám výrazně daří.“
České republice se také podařilo naplnit pravidlo N+3 u všech programů. Tímto byly vyčerpány všechny prostředky přidělené na rok 2016; žádné tedy „nepropadly“ zpět Evropské komisi. Na jednání bylo také představeno čerpání jednotlivých operačních programů, připravovaná aktualizace Dohody o partnerství a postup v zavádění finančních nástrojů - tj. výhodných úvěrů, záruk a rizikového kapitálu financovaného z fondů EU.
Za českou stranu se jednání zúčastnili zástupci řídicích orgánů jednotlivých operačních programů, Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj a Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu Ministerstva financí. Za Evropskou komisi se setkání zúčastnili představitelé Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO), Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňován (DG EMPL), Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a Generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG MARE). (19.12.2019)