Evropský lídr v lyofilizaci emituje dluhopisy v hodnotě 500 mil. korun

KR Real oznamuje rostoucí tržby především díky uvádění nových produktů, rozšiřování aktivit na zahraničních trzích a financování rozvoje formou dluhopisových emisí. Česká společnost KR Real patří Evropě mezi špičku v šetrném sušení potravin mrazem (lyofilizaci) a do roku 2023 plánuje svou pozici výrazně posílit v EU. Mezi další úspěšné produkty patří patentovaný nápojový produkt EPICUP. Společnost původně zamýšlela přijímat objednávky na EPICUP od konce roku 2021, ale enormní zájem obchodníků firmu donutil posunout zahájení sériové výroby již na září. Předběžné objednávky z ČR se vyšplhaly na 2 mil. ks a z Německa dokonce na 10 mil. ks. „V současné době jsme ve finální fázi podpisu kontraktu ve výši 150 mil. korun“ informuje Miroslav Borkovec, CEO společnosti KR Real. Dynamicky rostou i tržby společnosti. „Na rok 2020 jsme plánovali dosáhnout tržeb minimálně na úrovni 150 mil. Kč, ale překonali jsme hranici 200 mil. Díky nákupu nových technologií a rozšíření výrobních kapacit bychom se s tržbami v letošním roce mohli přiblížit až k hranici 500 mil.“ doplňuje, Miroslav Borkovec. KR Real svoji expanzi doposud financuje z velké části prostřednictvím emisí dluhopisů. Podle informací odborného portálu dluhopisy.cz je již 480 vydaných dluhopisu splaceno a pro investory je k dispozici ještě 3366 dluhopisů v celkovém objemu 168.300.000 Kč. Dluhopisy s jmenovitou hodnotou 50 000 korun jsou příležitostí i pro střední a menší investory, jejichž motivací je jednak ochrana úspor před inflací, rozumná míra výnosu z investic, ale také podpora a rozvoj českého průmyslu, podnikání a ekonomiky.
O webu Dluhopisy.cz
Portál Dluhopisy.cz je prvním nezávislým a úzce specializovaným webem, který se zabývá kompletní problematikou dluhopisů v České republice. Jeho cílem je přehledně, pravidelně a především objektivně poskytovat podrobné informace o dluhopisech. Svým návštěvníkům navíc k užitečným informacím umožňuje i nákup dluhopisů přímo od emitentů. Nákup je bez poplatků a úroky se pohybují mezi 6 až 10 % ročně. Portál provozuje společnost Centrum dluhopisů od roku 2013. Více informací zde.
O dluhopisech
Dluhopis je cenný papír, jehož vlastník má právo na splacení jistiny a úroků. Dluhopis umožňuje emitentovi získat potřebné financování, jeho věřitelská základna je rozprostřena mezi širokou řadu majitelů dluhopisů. Dluhopisy typicky emituje stát, kraj, obec, firma či fyzická osoba. Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB. Případně platí výjimky pro podlimitní emise, např. při velikosti emise do 1mil. eur. Jinak mohou být dluhopisy nabízeny pouze neveřejně.
ČNB dále vydala desatero, jak se odpovědně chovat při nákupu podnikových dluhopisů.
Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů
V poslední době se zvyšuje zájem drobných investorů o podnikové dluhopisy. Česká národní banka proto přichází s desaterem zásad, které by měl zohlednit každý, kdo investici do podnikových dluhopisů zvažuje.
Vyhodnoťte si rizika
Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.
Diverzifikujte své portfolio
„Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku“ – tj. omezte riziko vytvořením diverzifikovaného portfolia. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich převážnou většinu do jedné investice.
Rostoucí výnos = rostoucí riziko
Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.
Riziko finančních potíží emitenta
Prodejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou činnost. Je-li zjevné, že emitent hodlá získat finanční prostředky prodejem vysoko úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například bankovní úvěry), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování zohlednit.
Tento typ investice není pojištěn!
Investice do podnikových dluhopisů není pojištěna. V případě nesplacení jistiny či úroků (kupónů) se nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem.
Seznamte se s emisními podmínkami
Před nákupem korporátních dluhopisů je nutné se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem – tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), anebo snižují jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).
Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem
Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR (či jejich ekvivalentu v Kč) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje!
Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta
ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.
Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny
Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).
Vyhodnoťte, zda je daná investice právě pro vás vhodná
Před učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná. (13.7.2021)