Evropský parlament požaduje po Komisi přehodnocení povolení glyfosátu

Evropský parlament na svém lednovém zasedání ve Štrasburku představil návrhy na zvýšení důvěryhodnosti schvalovacího postupu pro pesticidy v EU. Základem má být větší transparentnost a kontrolovatelnost celého procesu.
Poslanci se v nelegislativním usnesení vypracovaném Zvláštním výborem EP pro postup Unie pro povolování pesticidů (PEST) a schváleným plénem poměrem hlasů 526 pro a 66 proti, když se 72 poslanců zdrželo se hlasování, shodli, že veřejnost by měla mít přístup ke studiím předloženým v rámci povolovacího řízení pesticidů. Zpřístupněny by měly být také všechny podpůrné dokumenty, údaje a informace vztahující se k žádostem o povolení.
Žadatelé by během tohoto řízení měli povinně registrovat do veřejného rejstříku všechny povinné studie, které budou provedeny, uvádí se v usnesení. Stanovit by se měl také časový prostor na připomínky, během kterého by mohly zúčastněné strany předložit další existující údaje s cílem zohlednit všechny relevantní informace před přijetím rozhodnutí.
Monitorování schválených pesticidů
Parlament vyzval Komisi, aby předložila opatření na účinnou ochranu zranitelných skupin s cílem neprodleně a bez výjimky ukončit používání pesticidů na dlouhé vzdálenosti v blízkosti škol, zařízení péče o děti, dětských hřišť, nemocnic, porodnic a pečovatelských zařízení.
Usnesení požaduje lepší monitorování pesticidů po jejich uvedení na trh a vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala epidemiologickou studii o reálných dopadech přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví. Parlament také žádá systematické přezkoumání všech dostupných studií týkajících se karcinogenity glyfosátu a stanovení maximálních limitů reziduí pro půdu a povrchovou vodu.
Důslednější přerozdělení odpovědnosti a větší veřejná kontrola
Usnesení si všímá obavy vyplývající z existujícího práva žadatelů vybrat si členský stát, který bude zpravodajem při podání žádosti o schválení účinné látky, a který vypracuje návrh hodnotící zprávy a předloží ji Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Tento postup totiž může vykazovat známky nedostatečné transparentnosti a může vést ke střetu zájmů.
Parlament proto vyzval Evropskou komisi, aby žádost o obnovení povolení nepřidělila členskému státu, jenž byl zodpovědný za předchozí hodnocení daného pesticidu. Poslanci také požadují větší transparentnost při rozhodování o povolování pesticidů prostřednictvím podrobných zápisů o jednáních a zveřejňování výsledků hlasování v orgánech, jež mají konečné slovo v procesu posuzování pesticidu.
Prohlášení zpravodajů
„Je nezbytné, aby schvalovací postup zůstal založen na vědeckém přístupu. Vědecký výzkum je v tak důležitých otázkách alfou a omegou. Zájmy nebo ideologie zde nemají místo. Toto rozhodnutí nesmí záviset na každodenní politice nebo emocích," uvedl zpravodaj Norbert Lins. Zpravodaj Bart Staes zase upozornil na skutečnost, že „zvláštní výbor odhalil vážné nedostatky v procesu schvalování pesticidů. Zpráva výboru PEST a Evropského parlamentu požaduje velké zlepšení. Obrovská podpora reformy postupu schvalování pesticidů, založená na transparentnějším a nezávislejší výzkumu, je budíčkem pro vlády EU a Evropskou komisi, ale také cestou směrem k obnovení důvěry občanů v proces rozhodování EU.
„Nedávná odhalení plagiátorství potvrzují, že práce našeho vyšetřovacího výboru byla nezbytná. Naléhavě žádáme Evropskou komisi, aby přezkoumala systém schvalování pesticidů v Evropě a okamžitě přehodnotila povolení glyfosátu," prohlásil předseda výboru PEST Eric Andrieu.
Bohumil Brejžek, foto autor (7.2.2019)