Financování ekologické transformace: investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci

Evropská unie se chce stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. K tomu budou zapotřebí značné investice jak veřejného sektoru na úrovni EU a jednotlivých států, tak i sektoru soukromého.
Předložený investiční plán (14. 1.) Zelené dohody pro Evropu – investiční plán pro udržitelnou Evropu – mobilizuje veřejné investice a pomůže získat soukromé finanční prostředky. Využije k tomu finanční nástroje EU, zejména fond InvestEU. Má tak dosáhnout investic ve výši nejméně jednoho bilionu eur.
Na procesu transformace se budou muset podílet všechny členské státy, regiony a odvětví, pro některé z nich to však bude představovat větší výzvu než pro jiné. To se projeví obzvláště v určitých regionech, které budou muset projít hlubokou hospodářskou a sociální proměnou. Na pomoc pracovníkům a pro vytvoření nezbytných investic v těchto oblastech poskytne cílenou finanční i praktickou podporu mechanismus pro spravedlivou transformaci.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Středobodem Zelené dohody pro Evropu, jejíž vizí je klimaticky neutrální Evropa do roku 2050, jsou lidé. Nyní před námi stojí nebývalá transformace. A ta bude fungovat pouze pod podmínkou, že bude spravedlivá – a že bude přínosem pro všechny. Budeme naše občany a regiony, které v rámci této transformace budou muset vyvinout větší úsilí, podporovat tak, aby nikdo nezůstal opomenut. Zelená dohoda s sebou nese značné investiční potřeby, které chceme proměnit v investiční příležitosti. Plán, který jsme dnes představili, má za cíl mobilizovat nejméně jeden bilion eur a bude předvojem vlny zelených investic.“
Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu řekl: „Nevyhnutelný přechod k neutralitě z hlediska klimatu umožní lidem kvalitnější život a zvýší konkurenceschopnost Evropy. Od občanů, odvětví a regionů, které více závisí na fosilních palivech, to však bude vyžadovat vetší úsilí než od ostatních. Mechanismus pro spravedlivou transformaci pomůže nejvíce dotčeným oblastem tím, že zde zvýší atraktivnost investic a nabídne jim balíček finanční a praktické podpory v hodnotě nejméně 100 miliard eur. Představuje tak náš závazek k solidaritě a spravedlnosti.“
Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis uvedl: „Aby se Evropa stala klimaticky neutrální ekonomikou, potřebujeme jednak politickou vůli a jednak rozsáhlé investice. Naše odhodlání bojovat proti změně klimatu ukazuje Zelená dohoda. Nyní jsme pro ni vytvořili plán financování. Za prvé budeme využívat rozpočet EU k tomu, abychom ze soukromých zdrojů získali prostředky pro ekologické projekty v celé Evropě a abychom podpořili regiony a osoby, kterých se transformace nejvíce dotkne. Za druhé vytvoříme vhodné regulační pobídky pro růst zelených investic. V neposlední řadě budeme veřejným orgánům i účastníkům trhu pomáhat při hledání a rozvoji takových projektů. Evropská unie nevznikla za jediný den. A ani „zelenou Evropu“ nevytvoříme okamžitě. K tomu, aby v investicích hrála hlavní roli udržitelnost, je třeba změnit způsob myšlení. Dnes jsme učinili důležitý krok směrem k tomuto cíli.“
Investiční plán Zelené dohody pro Evropu
Cílem investičního plánu Zelené dohody pro Evropu je mobilizovat finanční prostředky EU a vytvořit podpůrný rámec, který usnadní a podnítí veřejné i soukromé investice nutné pro přechod ke klimaticky neutrálnímu, ekologickému, konkurenceschopnému a inkluzivnímu hospodářství. Plán doplňuje další iniciativy vyhlášené v rámci Zelené dohody a má tři rozměry:
Financování: v příštím desetiletí mobilizuje udržitelné investice v hodnotě nejméně jednoho bilionu eur. Výdaje na opatření v oblasti klimatu a životního prostředí budou tvořit větší část rozpočtu EU než kdykoli předtím, což přiláká financování ze soukromých zdrojů. Klíčovou úlohu při tom bude hrát Evropská investiční banka.
Příznivé podmínky: vytvoří pobídky s cílem získat a přesměrovat veřejné i soukromé investice. EU poskytne investorům příslušné nástroje díky tomu, že postaví udržitelné financování do centra finančního systému. Bude také usnadňovat udržitelné investice veřejných orgánů tím, že bude podporovat ekologické sestavování rozpočtu a zadávání veřejných zakázek a navrhovat způsoby, jak zjednodušit schvalování státní podpory pro regiony v rámci spravedlivé transformace.
Praktická podpora: Komise bude veřejné orgány i předkladatele projektů podporovat při plánování, přípravě a realizaci udržitelných projektů.
Mechanismus pro spravedlivou transformaci
Mechanismus pro spravedlivou transformaci je klíčový nástroj, jehož účelem je zajistit, aby přechod ke klimaticky neutrální ekonomice probíhal spravedlivě a nikdo nebyl opomenut. Finanční prostředky, které budou potřebovat všechny regiony, zajistí investiční plán Zelené dohody pro Evropu. Mechanismus pak nabídne cílenou podporu v nejvíce dotčených regionech, kde má v letech 2021 až 2027 mobilizovat nejméně 100 miliard eur s cílem zmírnit socioekonomické dopady transformace. Vytvoří tak nezbytné investice na pomoc pracovníkům a komunitám, které jsou závislé na produkci a používání fosilních paliv. Mechanismus doplní značný příspěvek poskytovaný z rozpočtu EU prostřednictvím všech nástrojů, které přímo souvisejí s transformací.
Mechanismus pro spravedlivou transformaci budou tvořit tři hlavní zdroje financování:
1) Fond pro spravedlivou transformaci, který obdrží ještě 7,5 miliardy eur finančních prostředků EU nad rámec toho, co Komise navrhla pro příští dlouhodobý rozpočet EU. Aby mohly členské státy tento fond využívat, budou muset v dialogu s Komisí prostřednictvím zvláštních územních plánů spravedlivé transformace určit způsobilá území. Dále se budou muset zavázat k tomu, že k prostředkům z Fondu pro spravedlivou transformaci poskytnou stejnou částku z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu plus a dodají další vnitrostátní zdroje. Celkově se tak zajistí finanční prostředky ve výši 30 až 50 miliard eur, které pak zmobilizují ještě více investic. Fond bude především poskytovat granty regionům. Bude například pomáhat pracovníkům při rozvoji dovedností a schopností, které uplatní na trhu práce v budoucnosti, a podporovat malé a střední podniky, začínající podniky a podnikatelské inkubátory, aby v těchto regionech vytvářely nové ekonomické příležitosti. Podpoří rovněž investice do přechodu na čistou energii, například investice do energetické účinnosti.
2) Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci v rámci programu InvestEU, který má mobilizovat investice ve výši až 45 miliard eur. Jeho cílem bude přilákat soukromé investice (mimo jiné do udržitelné energie a dopravy) ve prospěch těchto regionů a pomáhat jejich ekonomikám při hledání nových zdrojů růstu.
3) Úvěrový nástroj pro veřejný sektor, který bude zřízen ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a zajištěn rozpočtem EU a který by měl mobilizovat investice ve výši 25 až 30 miliard eur. Bude se využívat pro poskytování úvěrů veřejnému sektoru, například na investice do dálkového vytápění a renovace budov. Jeho zřízení Komise navrhne v březnu 2020.
Smyslem mechanismu pro spravedlivou transformaci není jen financování. Komise bude s využitím platformy pro spravedlivou transformaci poskytovat technickou pomoc členským státům i investorům a zajistí zapojení příslušných komunit, místních orgánů, sociálních partnerů a nevládních organizací. Mechanismus pro spravedlivou transformaci bude zahrnovat silný rámec pro správu a řízení, jehož ústředním prvkem budou územní plány spravedlivé transformace.
Souvislosti
Dne 11. prosince 2019 předložila Komise Zelenou dohodu pro Evropu, díky níž se má Unie do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním uskupením na světě. Přechod Evropy na udržitelnou ekonomiku si vyžádá značné investice ve všech odvětvích: k dosažení stávajících klimatických a energetických cílů do roku 2030 budou zapotřebí další investice ve výši 260 miliard eur ročně.
Investiční plán Zelené dohody pro Evropu bude úspěšný jen tehdy, pokud se do něj zapojí všichni relevantní aktéři. Je nezbytné, aby členské státy a Evropský parlament během jednání o nadcházejícím finančním rámci zachovaly vysoké ambice, které návrh Komise obsahuje. Zásadní význam bude mít rychlé přijetí návrhu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci.
Komise bude pozorně sledovat a hodnotit pokrok, jehož bylo v oblasti transformace dosaženo. V rámci této činnosti každý rok uspořádá summit o udržitelném investování, kterého se budou účastnit všechny zainteresované subjekty, a bude pokračovat ve svém úsilí o podporu a financování transformace. Komise vyzývá investory k tomu, aby v plné míře využívali příznivých regulatorních podmínek a stále se zvyšující potřeby udržitelných investic, a úřady k tomu, aby takové investice aktivně identifikovaly a propagovaly. (20.1.2020)