Fluorouracil, kapecitabin, tegafur a flucytosin – zahájeno evropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení léčivých přípravků obsahujících fluorouracil (známý také jako 5-fluorouracil nebo 5-FU) a jemu příbuzné léčivé látky kapecitabin, tegafur a flucytosin, které jsou transformovány v těle na fluorouracil. Jedná se o přezkoumání již existujících screeningových metod a jejich významu pro včasné rozpoznání pacientů, kteří mají zvýšené riziku závažných nežádoucích účinků.
Flourouracil (v injekční formě), kapecitabin a tegafur jsou protinádorové léčivé látky, zatímco lokálně užívaná forma fluorouracilu (aplikovaná na kůži) je určená k léčbě různých kožních onemocnění. Flucytosin je používaný v terapii závažných mykotických infekcí.
Je známo, že někteří pacienti trpí deficitem enzymu dihydropirimidin dehydrogenázy (DPD), který je potřeba k degradaci fluorouracilu. (Až 8% populace má nízkou hladinu enzymu DPD a až 0,5% populace má jeho úplný deficit). Lékaři předepisující léčivý přípravek s touto léčivou látkou si ale nemusí být vědomi, že jejich pacienti trpí deficitem enzymu DPD. Pokud je těmto pacientům podán léčivý přípravek fluorouracil nebo jemu příbuzné látky, jejich tělo ho neumí rozložit a dochází k hromadění fluorouracilu v krvi.
Při užívání některých těchto léčivých přípravků je pozorován vysoký nárůst hladiny fluorouracilu, který může vést k závažným a život ohrožujícím nežádoucím účinkům jako je neutropenie (nízký počet neutrofilů, typu bílých krvinek potřebných v boji proti infekci), neurotoxicita (poškození nervového systému), závažný průjem a stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní). Pacientům s úplným deficitem enzymu DPD by proto neměl být podán léčivý přípravek s obsahem fluorouracilu ani léčivých látek, které se na něj v organismu přeměňují.
Informace o přípravku většiny těchto léčivých přípravků udává, že by neměly být podány pacientům s úplným deficitem enzymu DPD. Genetické testování deficitu enzymu DPD je doporučováno u většiny léčivých přípravků užívaných v nádorové terapii, ale systematický screening deficitu enzymu DPD před zahájením léčby není povinný. Nedávno byly publikovány nové údaje o genetickém testování a jiných metodách screeningu enzymu DPD, které by mohly mít dopad na současná doporučení.
 EMA nyní bude hodnotit dostupné údaje v souvislosti s existujícími screeningovými metodami, které slouží ke stanovení deficitu enzymu DPD, a doporučí, zda je potřeba provést změny ve způsobu užívaní léčivých přípravků, aby bylo zajištěno jejích bezpečné používání.
Pacienti by se měli poradit se svým lékařem, pokud mají obavy ohledně léčivých přípravků, které užívají. Nikdy však nemají vysadit léčbu bez přechozí konzultace s lékařem.
Více o přípravku
Toto přezkoumání se zabývá léčivou látkou fluorouracil podávanou injekčně nebo topicky na kůži a také léčivými přípravky obsahující kapecitabin a tegafur, které jsou podávány perorálně (proléčiva fluorouracilu) a jsou v těle transformovány na fluorouracil. Rovněž se týká antimykotické léčivé látky flucytosin podávané injekčně nebo perorálně, která se také transformuje v organismu na fluorouracil.
Fluorouracil podávaný injekčně a léčiva, která se na něj přeměňují, jsou používána k léčbě různých typů nádorů. Ovlivňují enzymy, které jsou zapojeny do tvorby DNA, čímž blokují růst nádorových buněk.
Fluorouracil podávaný lokálně je určený k léčbě různých kožních onemocnění jako je aktinická keratóza a bradavice.
V České Republice jsou na trhu následující léčivé přípravky obsahující fluorouracil, kapecitabin a tegafur: 5-fluorouracil Ebewe, Fluorouracil Accord, Verrumal, Capecitabine Accord, Capecitabine Glenmark, Capecitabine Medac, Capecitabine Mylan, Capecitabine Pharmagen, Ecansya, Xeloda, Teysuno. (18.4.2019)