Fond pro investování do čisté energie

Fond Breakthrough Energy Europe propojuje veřejné finance s dlouhodobým rizikovým kapitálem a tím umožňuje, aby se výsledky výzkumné a inovační činnosti dostaly na trh rychleji a efektivněji. Díky kapitalizaci ve výši 100 milionů eur se může fond zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů a podporu energetické účinnosti v oblastech jako je doprava, zemědělství, výroba či energetická spotřeba budov.
Evropská komise podepsala spolu s organizací Breakthrough Energy memorandum o porozumění za účelem zřízení společného investičního fondu s názvem Breakthrough Energy Europe (BEE). Ten by měl evropským podnikům pomáhat s vývojem radikálně nových technologií na výrobu čisté energie a následně s jejich uváděním na trh.
Tato iniciativa je součástí úsilí Komise stát i nadále v čele boje proti změně klimatu a dokazuje její odhodlání dostát závazkům Pařížské dohody a podporovat energetickou účinnost. Komise tak chce dát kapitálovým trhům a investorům jasný signál, že globální přechod na moderní, čistou ekonomiku již probíhá.
Předseda Komise Jean-Claude Juncker ke zřízení fondu uvedl: „Evropa musí i nadále stát v čele boje proti změně klimatu, a to i na mezinárodní scéně. Musíme propagovat modernizaci evropského hospodářství a průmyslu, abychom splnili ambiciózní cíle, k nimž jsme se v zájmu ochrany naší planety zavázali. Aby se nám podařilo dlouhodobě snížit emise skleníkových plynů, je třeba dát dohromady veřejné i soukromé investice a věnovat je na rozvoj nových, inovativních technologií k výrobě čisté energie. Pokud chce mít totiž Evropa budoucnost, v níž budou všichni prosperovat, bude se muset chovat trvale udržitelně, s minimálním dopadem na životní prostředí.“
Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který odpovídá za energetickou unii, k tomu dodal: „Rozsah nutných opatření a tempo, jímž je nutné je přijmout, abychom splnili naše cíle v oblasti klimatu, si vyžadují inovativní myšlení a odvážné kroky. Tento nový investiční nástroj vystavěný na spolupráci soukromého a veřejného sektoru byl nejen zřízen v rekordním čase, ale představuje také vynikající příklad společného odhodlání urychlit v Evropě rozvoj přelomových inovací.“
Komisař pro oblast výzkumu, vědy a inovací Carlos Moedas doplnil: „Plníme svůj závazek stimulovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti financování inovací v oblasti čisté energie. Právě zřízený fond v hodnotě 100 milionů eur se zaměří na inovátory a podniky v EU s potenciálem zajistit významné a trvalé snížení emisí skleníkových plynů.“
Bill Gates, předseda organizace Breakthrough Energy Ventures, prohlásil: „Abychom se vyvarovali nejhorších důsledků změny klimatu, potřebujeme vyvinout nové technologie. Evropa jde svými rozsáhlými investicemi do výzkumu a vývoje v této oblasti skutečně příkladem. Vědci i podnikatelé, kteří se věnují vývoji inovací k řešení otázek změny klimatu, potřebují kapitál, který by jim pomohl ke zřízení podniků, jež by tyto inovace uváděly na celosvětový trh. Tento kapitál bude k dispozici právě díky fondu Breakthrough Energy Europe.“
Fond Breakthrough Energy Europe propojuje veřejné finance s dlouhodobým rizikovým kapitálem a tím umožňuje, aby se výsledky výzkumné a inovační činnosti dostaly na trh rychleji a efektivněji. Díky kapitalizaci ve výši 100 milionů eur se může fond zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů a podporu energetické účinnosti v oblastech jako je doprava, zemědělství, výroba či energetická spotřeba budov. Jde o pilotní projekt, který by měl být příkladem pro další iniciativy v jiných tematických oblastech.
Ke spuštění programu by mělo dojít v roce 2019. Polovinu prostředků věnuje organizace Breakthrough Energy a druhá polovina půjde z InnovFin – tedy z finančních nástrojů pro sdílení rizika, které jsou financovány ze současného programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.
Souvislosti
Jelikož se naše planeta stále více potýká s nepředvídatelnými důsledky klimatických změn a vyčerpávání zdrojů, je nutné rychle podniknout příslušné kroky a přejít na udržitelnější model. Evropská unie, která stojí v čele celosvětového boje proti změně klimatu, rozhodujícím způsobem přispěla k vytvoření ambiciózní koalice, která v prosinci 2015 umožnila přijetí Pařížské dohody. Evropská komise již předložila veškeré legislativní návrhy k realizaci závazku EU, tedy snížit do roku 2030 emise v EU alespoň o 40 %. Kromě toho, že Unie aktualizuje a zpřísňuje své předpisy týkající se energetiky a oblasti klimatu, zavádí také opatření, kterými se mají stimulovat investice, vytvářet pracovní místa, modernizovat jednotlivá průmyslová odvětví a posilovat jejich pozici. Komise v současné době pracuje na návrhu dlouhodobé strategie ke snížení emisí skleníkových plynů. Návrh bude zveřejněn letos v listopadu, tedy ještě před konferencí smluvních stran COP24, která se uskuteční v polských Katowicích.
V rámci konference o změně klimatu COP21 v Paříži zahájili vedoucí představitelé zemí celého světa mezinárodní partnerství s názvem Mission Innovation, jehož cílem je urychlit inovace v oblasti čisté energie a zajistit dlouhodobé globální řešení výzev, jež změna klimatu přináší.
K partnerství Mission Innovation se připojilo 23 zemí i Evropská komise (jménem EU). Tím se zavázaly, že do roku 2021 zdvojnásobí objem prostředků, které věnují na výzkum a inovace v této oblasti, a to na 30 miliard dolarů ročně.
Při této příležitosti oznámila skupina investorů z 10 zemí svůj záměr pomoci při umisťování výsledků inovací z laboratoří na trh, a to investováním dlouhodobého kapitálu bezprecedentní výše do počáteční fáze technologického vývoje v zemích, které se k partnerství připojily. Vznikne tak Breakthrough Energy Coalition.
V průběhu summitu Jedna planeta v prosinci 2017 v Paříži oznámila organizace Breakthrough Energy pilotní projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru, do něhož se zapojilo 5 členů partnerství Mission Innovation, včetně Evropské komise. (17.10.2018)