Hasiči musí řešit velké množství lesních požárů

Rekordní počet požárů, z nich převážná většina byla v přírodním prostředí, hlavně v lesích, zaznamenali hasiči 7. dubna. Celkem vyjeli k 293 požárům, což je šestkrát víc, než je dlouhodobý denní průměr (ten je 49 požárů denně). Z toho bylo 225 požárů v přírodním prostředí a 175 v lesích. Nejvíc zasaženým krajem byl Kraj Vysočina, kde měli takových požárů více než 100.
Za většinou požárů stojí lidská neopatrnost a nedbalost, hlavně nedovolené rozdělávání ohně, především pak pálení klestí a biologického odpadu nebo kouření.
Požáry lesních porostů patří z hlediska podmínek lokalizace a likvidace požáru k nejsložitějším. Velmi často je plocha požárů rozsáhlá, těžko přístupná a hašení samotné je obtížné ať už kvůli komplikované dopravě vody nebo nedostatečné únosnosti terénu a dalšími terénními podmínkami, které komplikují dojezd těžké techniky na místo.
Chování ohně v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné, zásahy jsou časově velmi náročné a vyžadují povolání většího množství jednotek požární ochrany. Při lesních požárech je nutno počítat s mnoha komplikacemi, které likvidaci lesního požáru ztěžují, prodlužují i prodražují. Hasiči se nezřídka potýkají s tím, že dojde k uvíznutí požární techniky na nedostatečně únosném povrchu nebo polních a lesních cestách. Během zásahu může také dojít ke změně průjezdnosti terénu. Dlouhotrvající zásah vyvolává velké nároky na síly a prostředky, pohonné hmoty a vodu. Při silném větru se oheň rychle šíří a při náhlé změně směru nebo síly větru mohou být požárem ohroženi i sami hasiči a jejich technika.
Problematická je také doprava vody, která se většinou musí dopravovat na velké vzdálenosti čerpadly a hadicovým vedením, které se v terénu často poškodí a je nutné ho měnit.
Při hašení lesního požáru je nezbytné se zaměřit zejména na směry šíření požáru k ohroženým objektům. Dále je třeba zajistit likvidaci po větru vznikajících dalších ohnisek a zabezpečit ochranu zasahujících hasičů i techniky (nebezpečí obklopení požárem). Pokud to je možné a účelné, vytváří se v dostatečné vzdálenosti ochranný pás nebo proluka s využitím zemědělské a lesní techniky.
Rady od hasičů, jak nezpůsobit v přírodě požár a neohrozit sebe ani ostatní
 • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.
 • Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
 • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Dle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).
 • Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 • Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
 • Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
 • Spalování klestí nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
 • Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, lopatu, písek nebo zeminu. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112. (8.4.2020)