Hazard, alkohol a děti - HAD 2018

Průběžné výsledky z prvního kola kontrol
Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími subjekty provedla první kolo akce HAD, celostátních preventivních kontrol zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní. Preventivní kontroly restauračních zařízení a dalších provozoven proběhly na celém území České republiky poslední prázdninový týden.
Na kontrolách se v prvním kole podílelo přes 800 policistů a téměř 400 pracovníků státní správy a samosprávy, kteří zkontrolovali 3430 osob v 1065 restauracích, klubech a zábavních podnicích.
Celkem u 61 osob, které byly mladší 18ti let, bylo odhaleno požití alkoholu. Dalších 6 osob, u kterých bylo zjištěno požití alkoholu, bylo mladší 15ti let. V průběhu kontrolního týdne byly zjištěny i dva případy, ve kterých osoby mladší 18ti let u sebe držely omamné a jiné psychotropní látky.  Celkově bylo v první fázi akce HAD zjištěno 160 přestupkových jednání a 5 trestných činů.
Kontrolovalo se zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog, dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku) a dodržování ustanovení obecně závazných právních předpisů. Jedním z hlavních důvodů kontrol je zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy. Podle Evropské školní studie 2016 (ESPAD) vnímá 86 % mladistvých dostupnost legálních návykových látek u nás jako velmi snadnou.
Z výsledků Celní správy České republiky vyplývá zjištění dvou případů porušení právních předpisů v oblasti značení lihu. Hasičský záchranný sbor odhalil v rámci kontrol celkem 474 nedostatků v oblasti označení nouzových východů, umístění a přístupnost přenosných hasicích přístrojů apod., přičemž ve 34 případech bylo zahájeno správní řízení. Česká obchodní inspekce zjistila 46 porušení jednotlivých ustanovení zákonů 634/1992 Sb., 65/2017 Sb. a 255/2012 Sb.
Nejzávažnějším případem v rámci kontrolního týdne bylo zjištění u jedné mladistvé osoby 2,01 promile alkoholu v dechu.
Prvního kola kontrol se v Praze osobně účastnila i národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová: "Nahlédnout do terénu a zjistit, jak kontroly probíhají, pro mě bylo přínosné. Cestou jsme se setkali s nezletilými zjevně pod vlivem alkoholu, kteří se pohybovali především venku v okolí barů. V některých podnicích bylo zjevné, že se tam ve velkém množství běžně užívá marihuana a provozovatelé museli být policií konfrontováni.“
„Akce má preventivní význam především proto, že díky ní je provozovatelům podniků připomínána zodpovědnost, že právě oni jsou těmi, kdo má dodržovat zákony a nezletilým alkohol neprodat," dodala k preventivnímu charakteru akce protidrogová koordinátorka.
V kontrolách bude Policie ČR s dalšími subjekty státní správy pokračovat až do konce roku 2018, kdy proběhne souhrnné vyhodnocení akce. (17.9.2018)